Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B in 127/06 - ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010 (rebalans)

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PROR. IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štiri-mestnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

                                                     v evrih

------------------------------------------------------------

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

------------------------------------------------------------

Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto       Proračun 2010

------------------------------------------------------------

      I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      12.979.532

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      8.604.562

70    DAVČNI PRIHODKI                              6.290.269

      700 Davki na dohodek in dobiček              4.448.723

      703 Davki na premoženje                      1.208.662

      704 Domači davki na blago in storitve          632.884

      706 Drugi davki                                      -

71    NEDAVČNI PRIHODKI                            2.314.293

      710 Udeležba na dobičku in dohodki od          718.402

      premoženja

      711 Takse in pristojbine                         5.000

      712 Globe in druge denarne kazni                86.700

      713 Prihodki od prodaje blaga in               167.700

      storitev

      714 Drugi nedavčni prihodki                  1.336.491

72    KAPITALSKI PRIHODKI                            612.556

      720 Prihodki od prodaje osnovnih               362.556

      sredstev

      721 Prihodki od prodaje zalog                        -

      722 Prihodki od prodaje zemljišč in            250.000

      neopredmetenih dolgoročnih sr.

73    PREJETE DONACIJE

      730 Prejete donacije iz domačih virov

      731 Prejete donacije iz tujine

74    TRANSFERNI PRIHODKI                          3.762.414

      740 Transferni prihodki iz drugih            3.762.414

      javnofinančnih institucij

78    PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE                   0

      783 Prejeta sr. iz proračuna EU za                   0

      kohezijsko politiko

      II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            13.980.634

40    TEKOČI ODHODKI                               4.055.422

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          750.750

      401 Prispevki delodajalcev za socialno         138.510

      varnost

      402 Izdatki za blago in storitve             3.003.581

      403 Plačila domačih obresti                     29.600

      409 Rezerve                                    132.981

41    TEKOČI TRANSFERI                             2.925.034

      410 Subvencije                                 237.820

      411 Transferi posameznikom in                  172.780

      gospodinjstvom

      412 Transferi neprofitnim organizacijam        675.411

      in ustanovam

      413 Drugi tekoči domači transferi            1.838.923

      414 Tekoči transferi v tujino                      100

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                        6.302.308

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       6.302.308

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                        697.870

      431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki         448.870

      niso PU

      432 Inv. transf. proračunskim                  249.000

      uporabnikom

      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)        -1.001.102

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

------------------------------------------------------------

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

------------------------------------------------------------

      IV. PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN              16.000

      PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   16.000

      750 Prejeta vračila danih posojil               16.000

      751 Prodaja kapitalskih deležev

      752 Kupnine iz naslova privatizacije

      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE                        0

      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

      DELEZEV

      440 Dana posojila

      441 Povečanje kapitalskih deležev in

      finančnih naložb

      442 Poraba sredstev kupnin iz naslova

      privatizacije

      443 Povečanje namenskega premoženja v

      javnih skladih in drugih osebah javnega

      prava, ki imajo premoženje v svoji

      lasti

      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN              16.000

      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

------------------------------------------------------------

C.    RAČUN FINANCIRANJA

------------------------------------------------------------

      VII. ZADOLŽEVANJE (500)                              0

50    ZADOLŽEVANJE                                         -

      500 Domače zadolževanje                              -

      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                    115.000

55    ODPLAČILA DOLGA                                115.000

      550 Odplačila domačega dolga                   115.000

      IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      -1.100.102

      RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -

      ali 0 ali +

      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             -115.000

      XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      +1.001.102

      IX.) = - III.

------------------------------------------------------------

      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.

      2009                                         1.100.102

      9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0

      ali +)

------------------------------------------------------------

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;

2. prihodki iz naslova turistične takse;

3. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo;

4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;

5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;

6. požarna taksa;

7. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih v načrtu razvojnih programov;

8. prihodki iz naslova komunalnega prispevka;

9. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju;

10. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;

11. komunalni prispevek za kanalizacijo;

12. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja odpadnih voda;

13. prejemki iz državnega proračuna za določene namene;

14. sredstva nakazana v proračun, za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;

15. prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske postavke za odpravo plačnih nesorazmerij.

Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke - konto.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev.

O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov:

- občinski svet

- nadzorni odbor

- župan

odloča župan brez omejitev.

O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje pristojnega oddelka odloča župan.

Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva (prerazporeja pravice porabe) v posebnem delu proračuna, in sicer v finančnem načrtu občinske uprave med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.

V obseg prerazporeditev ne štejejo:

- prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke,

- prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji,

- prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene),

- prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov.

Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.

Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. člena ZJF.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Bled.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,

Proračunska rezerva (za naravne nesreče) se v letu 2010 oblikuje v višini 50.000,00 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov (za posamezen namen) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višini 5.000 evrov za posamezen namen.

O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča občinski svet.

Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2010 je določen v višini 81.781,00 evrov.

4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOZENJA OBČINE

10. člen

(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 evrov.

11. člen

(nakup zemljišč)

Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10.a in 10.e člen ZFO-1.

Iz proračuna občine (splošni del proračuna - račun financiranja) je razvidno, da Občina Bled v letu 2010 ne predvideva dodatnih zadolžitev.

Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.

Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje poroštvo.

Župan lahko samostojno - do višine 50.000,00 evrov - odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.

O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 evrov, odloča Občinski svet Občine Bled.

Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

 

Št. 410-104/2009-2

Bled, dne 8. junija 2010

Župan Občine Bled

Janez Fajfar l.r

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor