Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

 

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 06

 

 

Številka: 900-13/2010-1-(41/04)

Datum: 12.5.2010

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem 37. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 26.5.2010 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 36. seje sveta z dne 21.4.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Ocena varnostnih razmer za območje MOK za leto 2009

6. Spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj

7. Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 2. obravnava (gradivo) (grafični del)

8. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava (gradivo)

9. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK – 2. obravnava (gradivo 1, 2)

10. Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj -1. obravnava (gradivo)

11. Odloki o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – 1. obravnava (gradivo 1, 2)

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj – hitri postopek (gradivo 1, 2)

13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (gradivo 1, 2)

14. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (gradivo)

15. Obvezna razlaga 36. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj

16. Program športa v MOK za leto 2011

17. Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

18. Statut Združenja mestnih občin Slovenije

19. Poslovna poročila javnih zavodov

20. Predstavitev javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 
 
 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

PRILOGE:

- Gradivo ŽUPAN

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka: 900-13/2010-2-(41/04)

Datum: 19.5.2010

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 37. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 37. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 26.5.2010, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1. Potrditev zapisnika 36. seje sveta z dne 21.4.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve (gradivo)

4. Premoženjske zadeve (gradivo A, B, B1, B2, C, D, E, G)

5. Informacija o varnostni problematiki na območju Mestne občine Kranj v letu 2009 (gradivo)

6. Spremembe in dopolnitve Občinskega programa varnosti Mestne občine Kranj (gradivo 1, 2, 3)

7. Odlok o območjih krajevnih skupnosti v MOK – 2. obravnava

8. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava (gradivo 1, 2)

9. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v MOK – 2. obravnava

10. Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj -1. obravnava

11. Odloki o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov – 1. obravnava

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj – hitri postopek

13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

14. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

15. Obvezna razlaga 36. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj (gradivo 1, 2)

16. Program športa v MOK za leto 2011 (gradivo)

17. Soglasje k spremembi Statuta javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (gradivo)

18. Statut Združenja mestnih občin Slovenije (gradivo)

19. Poročilo Nadzornega odbora MOK o pregledu poslovanja med naročnikom Mestno občino Kranj in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o. Ljubljana (gradivo)

20. Poslovna poročila javnih zavodov (gradivo A, B, C, D, E, F, F1, G)

21. Predstavitev javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (gradivo)

 

S spoštovanjem.

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

PRILOGE:

- Gradivo

 
Odgovori na vprašanja:
- višina sredstev
- razpis direktor
- poročilo o delu Fundacije VD
- prepis zemlje Katrašnik
- zobozdravstvena pomoč
- promet v mestnem jedru
- merilnik hitrosti
- ORI
Gradivo posredovano na seji sveta:
- Zapisnik 39. seje NO z dne 19.05.2010
- Sklepi delovnih teles
- Statut Združenja mestnih občin Slo - dodatni predlog
- 4.A. Premoženjska zadeva - dodatna pojasnila in sprememba
- 4.G. Premoženjska zadeva
- 8. Odlok o oskrbi s pitno vodo - amandma
- 9. Odlok o oglaševanju - amandma
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor