Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 31. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 72/93, 7/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in 15. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99) ter seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 2. 9. 2003 je Občinski svet občine Kungota na 7. redni seji dne 25. 9. 2003 sprejel in potrdil
 
S K L E P
 
 
o imenovanju nadomestnega svetnika Občinskega sveta občine Kungota
 
Igor Žist, roj. 4. 3. 1963, Pesnica 23, 2201 Zg. Kungota je na podlagi volilnih izidov rednih volitev v Občinski svet občine Kungota na listi Slovenske ljudske stranke – SLS Kungota – november 2002, naslednji na listi, ki ob odstopu ali razrešitvi predhodnih na listi zaseda mesto SLS Kungota v občinskem svetu občine Kungota.
 
 
Sklep o imenovanju oziroma potrditev ugotovitvenega sklepa velja z dnem potrditve na seji občinskega sveta.
 
 
Sklep o pričetku opravljanja funkcije nadomestnega svetnika se objavi v Uradnem listu RS po sprejemu na seji OS.
 
 

Št. 2/2003
Kungota, dne 25. septembra 2003.
Predsednik komisije
za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Anton Unuk l. r.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. grad. l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor