Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/04, 126/07) ter 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS št. 26/07), je Občinski svet Občine Dornava na 17. seji dne 29. 10. 2008 sprejel naslednji

 

 

 

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

 

 

 

 

I.

 

 

Ukine se status javnega dobra na zemljišču:

 

 

 

parc.št

 

 

kultura

 

Izmera v m2

 

 

zk vl.

 

k.o.

813/1

819

cesta

pašnik

6981

739

1149

1149

Dornava

Dornava

 

 

 

II.

 

 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Dornava.

 

 

Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 813/1 – cesta v izmeri 6981 m2, parc. št. 819 – pašnik v izmeri 739 m2 obe vpisani pri vl. Št. 1149 k.o. Dornava, odpišejo iz vložka 1149 k.o. Dornava. Vse navedene parcele se vpišejo v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za: OBČINA DORNAVA, Dornava 135, 2252 Dornava, matična številka: 5884039000.

 

 

 

 

 

III.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Številka: 7113- /2008

 

 

Datum:   29.10.2008

 

 

 

 

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko JANŽEKOVIČ

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor