Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami)  in 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2013) je občinski svet Občine Kranjska Gora na 33. seji , dne 23.04.2014 sprejel

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2014

 

1. člen

V odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2013) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

9.014.707

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

7.571.005

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

5.370.597

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.538.137

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.236.705

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

595.755

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

2.200.408

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.750.058

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

28.000

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

306.000

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

113.350

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

313.300

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

71.300

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

242.000

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

1.130.402

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

371.147

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

759.254

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

10.734.810

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.944.288

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

416.920

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

60.124

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.377.244

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0

409

 

REZERVE

90.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

3.118.455

410

 

SUBVENCIJE

160.900

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.163.500

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

463.182

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.330.873

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

3.862.031

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

3.862.031

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

810.036

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

633.490

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

176.546

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-1.720.103

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

30.000

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

30.000

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

-30.000

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-1.750.103

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.

 

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin,  uporablja pa se od 01.05.2014 dalje.

 

Št.: 410-0005/2013-15

Kranjska Gora, 23.04.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor