Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 29. 9. 1999 sprejel
 
O D L O K
 
 
o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Križevci
 
 
1. člen
 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga povzemajo ter občinske kolesarske poti.
 
2. člen
 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
 
3. člen
 
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Križevci ter ceste med naselji v Občini Križevci in naselji v sosednjih občinah Ljutomer, Veržej, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici.
 
4. člen
 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
 
 
 
 
 
5. člen
 
– javne poti (JP) v naseljih in med naselji
 
 
 
6. člen
 
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 15. 7. 1999
 
7. člen
 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 79/98) z dne 26. 11. 1999.
 
8. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 
 
 
 

Št. 344/99
Križevci, dne 29. septembra 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor