Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na 25. redni seji dne 19. 12. 2001 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka  o proračunu Občine Benedikt za leto 2001

1. člen

V 3. členu odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2001 (Uradni list RS, št. 119/00) se spremeni tako, da se glasi:

“Proračun Občine Benedikt za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:

A)     Bilanca prihodkov in odhodkov                                      SIT

I.     Skupaj prihodki                                            346,778.000

II.    Skupaj odhodki                                             417,109.000

III.   Proračunski primanjkljaj (I.-II.)                          –70,331.000

B)     Račun finančnih terjatev in naložb

IV.    Prejeta vračila danih posojil in prodaja

       kapitalskih deležev                                          1,181.000

V.     Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev               3,500.000

VI.    Prejeta minus dana posojila in

       spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)                      –2,319.000

C)     Račun financiranja

VII.   Zadolževanje                                                80,500.000

VIII.  Odplačilo dolga                                             11,250.000

IX.    Neto zadolževanje (VII.-VIII)                               69,250.000

X.     Povečanje (zmanjšanje) sredstev na

       računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                          –3,400.000

XI.    Neto financiranje (VI.-IX.-X=-III)                          70,331.000

2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-001/2001

Benedikt, dne 20. decembra 2001.

Župan

Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor