Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 24. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/3) je Občinski svet občine Velika Polana na 13. redni seji dne 14. 4. 2004 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o ustanovitvi vaških odborov

 

 

1. člen

 

 

Zaradi zastopanja interesov občanov na območju posameznih naselij in za opravljanje javnih zadev v Občini Velika Polana se kot posvetovalna telesa občinskega sveta ustanovijo vaški odbori.

 

 

2. člen

 

 

Vaški odbori se ustanovijo za območja naselij: Velika Polana, Mala Polana in Brezovica.

 

 

3. člen

 

 

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju naslednjih javnih zadev v občini:

 

 

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij,

 

 

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti vodnih virov pitne vode,

 

 

– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

 

 

– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,

 

 

– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja in pri tem sodelujejo (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih, kolesarskih in drugih poti),

 

 

– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

 

 

– predlagajo programe javnih del,

 

 

– sodelujejo in dajejo mnenje ter pobude pri prostorskem razvoju in redu občine in lokacijskih načrtih, in jih posredujejo pristojnemu organu občine

 

 

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,

 

 

– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,

 

 

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditvah,

 

 

– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab civilne zaščite ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite reševanja, dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,

 

 

– druga dela in naloge za delovanje in opravljanje nalog vaških skupnosti,

 

 

– dela, kateri obseg določi Občinski svet občine Velika Polana

 

 

– dela, katere določi župan Občine Velika Polana.

 

 

4. člen

 

 

Člane vaških odborov za posamezno vas imenuje in razrešuje Občinski svet občine Velika Polana. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih vasi oziroma območji določenih z odlokom. Vaški odbor sestavlja dvanajst članov.

 

 

Vaški odbor sestavlja naslednjo število članov po vaseh:

 

 

– Velika Polana – pet članov

 

 

– Mala Polana – štirje člani,

 

 

– Brezovica – trije člani.

 

 

Člani odborov na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člane vaških odborov za posamezno vas imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Velika Polana. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih vasi, oziroma območji določenih z odlokom.

Posamezni vaški odbor sestavljajo člani po vaseh:

– Velika Polana – pet članov

– Mala Polana – pet članov,

– Brezovica – pet članov.

Člani odborov na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

 

 

5. člen

 

 

Seje vaškega odbora sklicuje predsednik vaškega odbora. Sejo mora sklicati najmanj dvakrat letno. Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali drugi član občinskega sveta. Na sejah vaških odborov lahko sodeluje župan ali člani občinskega sveta.

 

 

Predsednik mora sklicati odbor, če to zahteva župan, občinski svet ali najmanj polovica članov odbora. Za delovanje vaških odborov se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta.

 

 

6. člen

 

 

Vaški odbor dela in sprejema svoje odločitve na seji, kjer je navzoča večina članov.

 

 

Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. Navzoči na seji, ki niso člani vaškega odbora, nimajo pravice do glasovanja.

 

 

Občinski svet je dolžan preučiti predloge, pobude in mnenja vaških odborov.

 

 

7. člen

 

 

Občinski svet lahko pred potekom mandata razreši vaški odbor, če:

 

 

– se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,

 

 

– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.

 

 

8. člen

 

 

Materialne pogoje za delovanje vaških odborov zagotavlja občina. Izvajanje strokovnih in administrativnih opravil za potrebe vaških odborov in vaških skupnosti zagotavlja občinska uprava.

 

 

Članom vaških odborov pripada sejnina oziroma nagrada skladno s pravilnikom o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter delovnih teles in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 52/03).

 

 

9. člen

 

 

Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana, člana nadzornega odbora in občinskega sveta ter s funkcijo delavca v občinski upravi.

 

 

10. člen

 

 

Mandat vaških odborov sovpada z mandatom članov občinskega sveta. Člani vaških odborov se imenujejo v roku 90 dni po konstituiranju občinskega sveta.

 

 

11. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

     

 

Št. 1-13-4/04

 

 

Velika Polana, dne 14. aprila 2004.

 

     

 

Župan

 

 

Občine Velika Polana

 

  Andrej Lebar l. r.  
     

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2014) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
 

2. člen

 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor