Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10-uradno prečiščeno besedilo, 38/12, 57/14) je na predlog Statutarno pravne komisije Občinski svet Občine Videm na 1. dopisni seji, dne 09.03.2015 sprejel naslednjo

 

OBVEZNO RAZLAGO

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE VIDEM

 

I.

Obvezna razlaga se podaja k deveti alinei tretjega odstavka razdelka a1) Kmetijske površine v 6. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 – popravek, 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 58/98, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07, 25/11 – sklep, 37/12 – obvezna razlaga) – v nadaljevanju: Odlok.

 

II.

Tretji odstavek razdelka a1) Kmetijske površine v 6. členu Odloka v alineah navaja posege v prostor, ki se dopuščajo na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom občine kot kmetijska zemljišča, to je na območjih najboljših kmetijskih zemljišč in območjih drugih kmetijskih zemljišč. Deveta alinea dopušča ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske proizvodnje. K temu posegu se podaja razlaga, ki je navedena v nadaljevanju te obvezne razlage.

Ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske proizvodnje je poseg na kmetijska zemljišča, s katerim se ta zemljišča utrdijo z gramozom, asfaltom, betonom ali drugimi podobnimi materiali z namenom, da utrjena površina služi kmetijski proizvodnji. S tem posegom v prostor se lahko zgradijo dvorišča na kmetijah oziroma kmetijskih gospodarstvih, deponije in gradbeno inženirski objekti z utrjeno površino, kot so na primer ležeči silosi, vse pod pogojem, da so za potrebe kmetijske proizvodnje.

 

III.

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-01/2015-01

Datum: 09.03.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor