Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in odl. US, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 18. 12. 2003 sprejel

 

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E

 

 

S T A T U T A

 

 

Občine Zavrč

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Občina zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena prostovoljno sodeluje z drugimi občinami. V ta namen z njimi soustanavlja zveze, lahko združuje sredstva in v skladu z zakonom soustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, soustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove.

 

 

Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.

 

 

Občina ter skupne občinske zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.«

 

 

2. člen

 

 

Spremeni se drugi odstavek 5. člena tako, da se glasi:

 

 

»Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Zavrč, na spodnji polovici pa naziv organa občine: Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava; Volilna komisija.

 

 

V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.«

 

 

3. člen

 

 

V 3. točki 6. člena se doda šesta alinea, ki se glasi:

 

 

»– predlaga ukrepe za izboljšanje gospodarskega položaja.«

 

 

V 4. točki 6. člena se črta peta alinea

 

 

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj).

 

 

Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta peta in šesta.

 

 

V 7. točki se doda četrta alinea, ki se glasi:

 

 

»– predlaga ukrepe za izboljšanje stanja.«

 

 

V prvi alinei 8. točke se za besedo kulturno dodata besedi » in naravno«.

 

 

V drugi alinei 10. točke se briše vejica in dodata besedi »in pločnike.«

 

 

4. člen

 

 

V 7. členu se za drugim odstavkom dodajo novi trije odstavki, ki se glasijo:

 

 

»Od upravljalca centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:

 

 

– enotno matično številko občana

 

 

– ime in priimek

 

 

– kraj rojstva

 

 

– državljanstvo

 

 

– stalno in začasno prebivališče

 

 

– zakonski stan.

 

 

Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.

 

 

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.«

 

 

5. člen

 

 

V 13. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

 

 

»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:

 

 

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustu prejšnjega občinskega sveta ali odstopu večine članov občinskega sveta

 

 

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«

 

 

6. člen

 

 

Spremeni se prvi odstavek 20. člena tako, da se glasi:

 

 

»Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov razen, če zakon določa drugače.«

 

 

7. člen

 

 

V prvem odstavku 21. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi:

 

 

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37. člena zakona o lokalni samoupravi, ni združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«

 

 

Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.

 

 

V drugem odstavku se za besedo »četrta« doda vejica ter črta beseda »in« , za besedo »peto« pa se dodata besedi » in šesto«.

 

 

Tretji odstavek se dopolni z naslednjo vsebino:

 

 

»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«

 

 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona o lokalni samoupravi in zakona o lokalnih volitvah.«

 

 

8. člen

 

 

V 24. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

 

 

»– odbor za kmetijstvo, obrt, turizem, gostinstvo in trgovino,«.

 

 

Spremeni se četrta alinea 24. člena tako, da se glasi:

 

 

»– odbor za družbene dejavnosti,«.

 

 

V 24. členu se črtajo naslednje alinee:

 

 

» – odbor za požarno varnost, zaščito in reševanje,

 

 

– komisija za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, obveznosti, terjatev in stanja denarnih sredstev,

 

 

– občinska volilna komisija,

 

 

– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 

 

ter se doda nova alinea:

 

 

– odbor za zaščito in reševanje.«

 

 

9. člen

 

 

V prvem stavku 28. člena se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.

 

 

Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

 

 

»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 13. člena tega statuta.«

 

 

Tretji in četrti odstavek se črtata.

 

 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

 

 

»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:

 

 

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,

 

 

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«

 

 

10. člen

 

 

V 36. členu se črta peta alinea. Pred dosedanjo šesto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:

 

 

»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma v državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana.

 

 

Dosedanji šesti odstavek se nadaljuje z naslednjo vsebino:

 

 

»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«

 

 

Dosedanji sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočnosti odločitve sodišča.«

 

 

Dodata se nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

 

 

»Če je župan imenovan:

 

 

– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,

 

 

– za načelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,

 

 

– na položaj ali druga uradniška mesta v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

 

 

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«

 

 

Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.

 

 

11. člen

 

 

V prvem odstavku 37. člena se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:

 

 

»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«

 

 

V drugem odstavku se doda četrta alinea, ki se glasi:

 

 

»– poda poročilo občinskemu svetu«.

 

 

12. člen

 

 

Doda se nov prvi odstavek 46. člena, ki se glasi:

 

 

»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«

 

 

Dosedanji prvi in drugi odstavek, ki postaneta drugi in tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:

 

 

»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.

 

 

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«

 

 

13. člen

 

 

Spremeni se drugi odstavek 47. člena, ki se glasi:

 

 

»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov, ki jih določa zakon.«

 

 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

 

 

»Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka, opravljajo v eni od občinskih uprav.«

 

 

14. člen

 

 

Spremeni se tretji odstavek 70. člena tako da se glasi:

 

 

»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev, ki so glasovali.«

 

 

15. člen

 

 

V prvem stavku 97. člena se besedilo »v višini 0,5 odstotka prihodkov« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja javno financiranje«.

 

 

V tretjem odstavku se besedilo »2 odstotka« nadomesti z besedilom » z zakonom določen odstotek«.

 

 

16. člen

 

 

98. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Rezerva se uporablja v skladu z določili zakona in proračuna.«

 

 

17. člen

 

 

V 120. členu se beseda »Zavrč« črta in doda nova beseda »Ptuj«.

 

 

18. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 063-8/99-1

 

 

Zavrč, dne 18. decembra 2003.

 

 

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l. r. 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor