Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

N a podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 - UPB) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 11. redni seji dne 30. marca 2012 sprejel

 

P R A V I L N I K

za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Velike Lašče

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo postopek ter merila in kriteriji za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Velike Lašče za sofinanciranje izvajanja projektov in programov društev, klubov, združenj, nevladnih in neprofitnih organizacij oziroma drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, dejavnosti namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na področju kmetijstva, razvoja podeželja, turizma in malega gospodarstva.

Po tem pravilniku se ne sofinancirajo programi s področja športa in kulture.

 

2. člen

Upravičenci do proračunskih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, organizirani v eni izmed organizacijskih oblik iz 1. člena tega pravilnika, ki:

-    so registrirani za izvajanje dejavnosti iz 1. člena,

-    imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom in imajo člani plačano članarino,

-    imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,

-    imajo sedež ali enoto na območju občine Velike Lašče ali izvajajo aktivnosti na območju Občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene tudi člane - občane občine Velike Lašče.

 

3. člen

Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež ali enoto v občini Velike Lašče. Organizacijam, ki nimajo sedeža oz. enote v občini Velike Lašče in organizacijam, ki vključujejo več kot polovico članov, občanov iz drugih občin, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani občine Velike Lašče.

Višina sofinanciranja s strani Občine Velike Lašče je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oziroma programa prinese k dogajanju v kraju oziroma koristi za občane občine Velike Lašče (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov itd.) ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo, turistična promocija občine).

4. člen

Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine zagotovljena za posamezno proračunsko leto, se upravičencem dodelijo na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki pripravi in objavi razpis (v Uradnem glasilu in na spletni strani Občine Velike Lašče), zbira prijave in pripravi predlog sofinanciranja. Razpisno komisijo za posamezna področja dejavnosti imenuje župan. Predlog sofinanciranja se predloži županu, ki s sklepom sprejme končno odločitev o dodelitvi proračunskih sredstev. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba.

 

5. člen

Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:

-    naziv, sedež, organizacijska oblika, dejavnost prijavitelja,

-    podatki o članstvu - seznam članov, z navedbo števila članov iz Občine Velike Lašče,

-    opis (podrobna vsebina, namen, cilj programa/projekta),

-    finančni načrt za izvedbo navedenih programov in projektov v tekočem letu, z natančno opredelitvijo virov financiranja,

-    poročilo o delu za preteklo leto in finančno poročilo, če se je prijavitelj v preteklem letu sofinanciral s sredstvi občinskega proračuna.

 

6. člen

Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oziroma projekte, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje po tem pravilniku, ki niso v interesu Občine Velike Lašče, ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Velike Lašče. Področja dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih bo občina Velike Lašče sofinancirala iz proračunskih sredstev po tem pravilniku, so:

A Podpora posebnim skupinam

A1 Veteranske organizacije: programi organizacij vojnih veteranov;

 A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi): programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine, programi za upokojence.

 

B Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

B1 Humanitarne in invalidske organizacije: humanitarne dejavnosti, socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost).

 

C Podpora programom in prireditvam na področju kmetijstva, razvoja podeželja, turizma in malega gospodarstva

C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in razvoja podeželja;

C2 Društva in organizacije na področju turizma;

C3 Društva in organizacije na področju malega gospodarstva.

 

D Medobčinsko povezovanje

D1 Programi medobčinskega povezovanja v Sloveniji in tujini.

 

7. člen

Posamezen predlog programa oziroma projekta se ovrednoti z uvrstitvijo v ustrezen razred z določenimi vrednostmi sofinanciranja po naslednjih kriterijih:

 

A1 Veteranske organizacije — proračunska postavka 1871

Število članov:

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče - št. članov, občanov Občine Velike Lašče

Do 50 članov

do 200 Eur

 

 

Nad 50 do 150 članov

do 400 Eur

 

 

Nad 150 članov

do 600 Eur

Program dela:

Organizacija prireditev občinskega pomena

spominske svečanosti,..

do 400 Eur

 

Organizacija ali soorganizacija družabnih ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Pohodi, tekmovanja, srečanja,...

do 800 Eur

Akcije, namenjene ohranjanju in skrbi za spominska obeležja

Urejanje, obnavljanje,...

do 800 Eur

Pomen in

dostopnost

programa

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni koristi za občane in popestritvi dogajanja v občini

do 600 Eur

 

A2  Dejavnost raznih društev — starejši, mladi — proračunska postavka 1872

 

Število članov:

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče - št. članov, občanov Občine Velike Lašče

Do 50 članov

do 200 Eur

Nad 50 do 150 članov

do 400 Eur

Nad 150 članov

do 600 Eur

Program dela:

Organizacija ali soorganizacija družabnih ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Pohodi, tekmovanja, srečanj a,izobraževanj a,...

do 800 Eur

Organizacija kulturnih in drugih javnih prireditev v občini

Organizacija v sodelovanju z drugimi društvi

do 500 Eur

Pomen in

dostopnost

programa

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni koristi za občane in popestritvi dogajanja v občini

do 600 Eur

 

 

 

 

 B1 Humanitarne in invalidske organizacije — proračunska postavka 2010

 

 

 

 

 

 

         

Število članov:

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče - št. članov, občanov Občine Velike Lašče

Do 50 članov

do 200 Eur

Nad 50 do 150 članov

do 400 Eur

Nad 150 članov

do 600 Eur

Organizacije izven občine Vel. Lašče

Na člana/občana V.L.

10 Eur največ do 200 Eur

Program dela:

Sofinanciranje redne dejavnosti, namenjene socialno ogroženim skupinam, invalidom, skupinam s posebnimi potrebami

Humanitarne akcije in pomoči članom

do 400 Eur

Pomen in

dostopnost

pro

grama

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj društveni interes in prispeva k vzgojni in preventivni dejavnosti, splošni koristi za občane in popestritvi dogajanja v občini

do 600 Eur

 

C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in razvoja podeželja proračunska postavka 1104

 

Število članov:

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče - št. članov, občanov Občine Velike Lašče

Do 50 članov

do 200 Eur

Nad 50 do 150 članov

do 400 Eur

Nad 150 članov

do 600 Eur

Organizacije izven občine Vel. Lašče

Na člana/občana V.L.

10 Eur največ do 200 Eur

Program dela:

Organizacija ali soorganizacija izobraževalnih, družabnih ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Tekmovanja, izobraževanja, strokovne ekskurzije...

do 800 Eur

Organizacija turističnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih javnih prireditev v občini

Samostojne prireditve ali v sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami

do 500 Eur

Pomen in

dostopnost

programa

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni koristi za občane in popestritvi dogajanja v občini

do 600 Eur

 

C2 Društva in organizacije na področju turizma — proračunska postavka 1406

 

Število članov:

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče - št. članov, občanov Občine Velike Lašče

Do 50 članov

do 200 Eur

Nad 50 do 150 članov

do 400 Eur

Nad 150 članov

do 600 Eur

Organizacije izven občine Vel. Lašče

Na člana/občana V.L.

10 Eur največ do 200 Eur

Program dela:

Organizacija ali soorganizacija izobraževalnih, družabnih ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Pohodi, tekmovanja, srečanj a,izobraževanj a, strokovne ekskurzije...

do 800 Eur

Organizacija turističnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih javnih prireditev v občini

Samostojne prireditve ali v sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami

do 500 Eur

Pomen in

dostopnost

programa

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni koristi za občane, promociji in popestritvi dogajanja v občini

do 600 Eur

 

 

C3 Društva in organizacije na področju malega gospodarstva — proračunska postavka 1401

 

Število članov:

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče – št. članov, občanov Občine Velike Lašče

Do 50 članov

do 200 Eur

Nad 50 do 150 članov

do 400 Eur

Nad 150 članov

do 600 Eur

Program dela:

Organizacija ali soorganizacija družabnih, izobraževalnih ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Tekmovanja, izobraževanja, strokovne ekskurzije.

do 800 Eur

Pomen in

dostopnost

programa

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni koristi za občane in popestritvi dogajanja v občini ter pomembno vpliva k razvoju malega gospodarstva v občini

do 600 Eur

 

D1 Programi medobčinskega povezovanja v Sloveniji in tujin —proračunska postavka 0301

 

 

Število članov:

Organizacije s sedežem ali enoto v Občini Velike Lašče - št. članov, občanov Občine Velike Lašče

Do 50 članov

do 200 Eur

 

 

Nad 50 do 150 članov

do 400 Eur

 

 

Nad 150 članov

do 600 Eur

Program dela:

Organizacija ali soorganizacija izobraževalnih, družabnih ali drugih oblik društvenih dejavnosti

Srečanja, gostovanja, izobraževanja, strokovne ekskurzije...

do 800 Eur

Organizacija turističnih, kulturnih, izobraževalnih in drugih javnih prireditev v občini

Samostojne prireditve ali v sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami

do 500 Eur

Pomen in

dostopnost

programa

Program je dostopen širši javnosti ter presega zgolj društveni interes in prispeva k vzgojni dejavnosti, splošni koristi za občane, promociji in popestritvi dogajanja v občini

do 600 Eur

 

8. člen

 

Iz občinskega proračuna se iz posebnih proračunskih postavk (občinske proslave in prireditve, pokroviteljstva) lahko financirajo tudi projekti, če pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto, ki pripomore k obogatitvi družabnega in kulturnega življenja občanov.

Sredstva za sofinanciranje v prejšnjem odstavku navedenih projektov se izvajalcem programov oz. prireditev lahko dodelijo na podlagi sklepa župana.

 

9. člen

Obveznosti upravičencev, katerim so dodeljena sredstva na podlagi tega pravilnika, so naslednje:

a)     Izvajalci programov so dolžni poročila o realizaciji in zahtevke za izplačilo sredstev po
pogodbi posredovati občinski upravi do 30. novembra tekočega leta.

b)       Upravičenec je dolžan v vseh tiskovinah, pri oglaševanju, v letnih poročilih, v
elektronskih medijih itd. navajati, da aktivnost sofinancira Občina Velike Lašče Kjer je
mogoče, se uporabi tudi grb Občine Velike Lašče.

 

10. člen

V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.

 

11 . člen

Če izvajalci programov, za katere so z občino sklenili pogodbo o sofinanciranju, teh programov niso realizirali v pogodbeno dogovorjenem obsegu, se sredstva, ki bi glede na manjšo realizacijo programov na posameznih proračunskih postavkah ostala neporabljena, lahko razdeli najuspešnejšim društvom v tekočem letu. Predlog razdelitve pripravi komisija, ki jo imenuje župan.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se izvajalcem programov razdeli na podlagi, sklepa, ki ga izda župan.

 

12. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče

 

 

Št. 031-05/2012

Velike Lašče, dne 30. marca 2012

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek l.r

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor