Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US in 40/12-ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 15. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH IN SOCIALNIH

PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI BENEDIKT

1. člen

Ta pravilnik določa upravičence, postopek, pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Benedikt.

Ta pravilnik ne ureja sofinanciranja humanitarnih in socialnih programov, ki jih občina sofinancira z neposrednimi pogodbami, sklenjenimi na podlagi zakona (npr. Rdeči križ Slovenije, ipd.).

2. člen

Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt obsega:

·       programe in projekte humanitarnih in socialno-varstvenih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin;

·       programe in projekte invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji človekovih pravic in nediskriminaciji invalidov in

·       podporo delovanju humanitarnih, socialno-varstvenih in invalidskih organizacij, ki izvajajo programe iz prve in druge alinee tega člena.

3. člen

Sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Občina Benedikt.

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Benedikt.

Javni razpis je časovno prilagojen postopku priprave in sprejema občinskega proračuna in se izvede najkasneje v devetdesetih (90) dneh po sprejemu Odloka o proračunu Občine Benedikt za tekoče leto.

4. člen

Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja in organizacije (v nadaljevanju: društva), ki so registrirana za izvajanje humanitarne, socialne oz. invalidske dejavnosti oziroma imajo humanitarno, socialno ali invalidsko dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje:

-     imajo sedež v občini Benedikt ali imajo sedež izven občine Benedikt, vendar sta med člani društva vsaj 2 občana občine Benedikt s stalnim prebivališčem v občini Benedikt oziroma vsaj 2 uporabnika programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Benedikt,

-     so registrirani v skladu z zakonom;

-     prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa,

-     za prijavljeni program niso oz. ne bodo dobili sredstev iz naslova druge proračunske postavke proračuna občine Benedikt;

-     program ali projekt izvajajo na območju občine Benedikt ali program ali projekt izvajajo izven občine Benedikt, s tem, da v njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci, ki imajo stalno prebivališče v občini Benedikt;

-     imajo v svojih aktih opredeljene dejavnosti, ki so predmet tega pravilnika in razpisa;

-     nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Benedikt;

-     delujejo najmanj eno leto;

-     imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov;

-     imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih oz. drugi področni predpisi;

-     dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

5. člen

Občina Benedikt bo v okviru proračuna sofinancirala naslednje programe in projekte humanitarne in socialne dejavnosti društev:

-     zbiranje in delitev pomoči socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva;

-     obiski in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ostarelih v občini Benedikt;

-     humanitarne prireditve;

-     strokovna srečanja in izobraževalna predavanja;

-     ekskurzije, izleti, rekreativne prireditve, večdnevni tabori in letovanja;

-     organiziranje rednih medgeneracijskih srečanj skupin za samopomoč za starejše občane;

-     vzdrževanje javno dostopnih defibrilatorjev na območju občine Benedikt;

-     založniške dejavnosti in promocijske aktivnosti.

Občina Benedikt bo v okviru proračuna sofinancirala naslednje humanitarne in socialne programe in projekte društev:

·       zbiranje in delitev pomoči socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva;

·       obiski in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ostarelih v občini Benedikt;

·       humanitarne in druge prireditve s področja, ki je predmet razpisa;

·       strokovna in družabna srečanja ter izobraževalna predavanja;

·       ekskurzije, izleti, rekreativne prireditve, večdnevni tabori in letovanja;

·       organiziranje rednih srečanj skupin za pomoč in samopomoč;

·       založniške dejavnosti in promocijske aktivnosti.

 

6. člen

Občina Benedikt bo za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov društev v tekočem proračunskem letu namenila razpoložljivo kvoto sredstev, ki bodo v proračunu zagotovljena za ta namen.

Programi in projekti se bodo sofinancirali do višine v proračunu razpoložljivih sredstev.

7. člen

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

-     navedbo naročnika (naziv, sedež);

-     predmet javnega razpisa oziroma področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;

-     pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji;

-     okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;

-     merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin;

-     rok, do katerega morajo biti predložene vloge;

-     način dostave vlog;

-     datum odpiranja vlog;

-     določitev obdobja za porabo sredstev;

-     kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo in

-     rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

Razpis mora trajati najmanj petnajst (15) dni.

8. člen

Za postopek javnega razpisa župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo za vsako proračunsko leto posebej.

V primeru, da je član komisije predstavnik ali član društva, ki kandidira na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov, se pri obravnavi in vrednotenju predmetne vloge, le-ta izloči iz postopka obravnave.

9. člen

Komisija opravi odpiranje prispelih vlog v roku, ki je določen v javnem razpisu.

Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika.

Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prispetja.

O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:

-     kraj in čas odpiranja vlog;

-     imena navzočih članov komisije;

-     ugotovitve o (ne)pravočasnih, (ne)ustrezno označenih in (ne)popolnih vlogah;

-     podpise vseh članov komisije.

Komisija preda vloge skupaj s podpisanim zapisnikom občinski upravi.

10. člen

Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile prepozne ali neustrezno označene.

Zoper sklep lahko prijavitelj v roku osem (8) dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan Občine Benedikt. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu.

Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis.

11. člen

Občinska uprava mora v roku osem (8) dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni.

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev ne dopolnijo, se s sklepom občinske uprave zavržejo.

 

V primeru, da popolna vloga ne izpolnjuje pogojev iz 4. člena tega pravilnika, se le-ta s sklepom, ki ga izda občinska uprava, zavrne.

12. člen

Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika, ter jih oceni (točkuje) na podlagi meril in kriterijev, ki so priloga in sestavni del tega pravilnika.

 

Komisija izračuna vrednost točke tako, da okvirno višino sredstev, ki so narazpolago za predmet javnega razpisa deli s skupnim številom točk,  ki so jih dosegli prijavitelji. Vrednost točke nato pomnoži s številom točk, ki jih je dosegel posamezni prijavitelj ter pripravi predlog sofinanciranja prijavljenih programov in projektov, pri čemer maksimalni znesek sofinanciranja posameznega programa oz. projekta znaša 100% stroškov programa oz. projekta.

O pregledu in oceni se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog sofinanciranja programov in projektov.

Predlog sofinanciranja se predloži občinski upravi, ki izda sklepe o sofinanciranju programov. Zoper sklep se lahko v roku osem (8) dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan Občine Benedikt. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je bila pritožba vložena.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

13. člen

Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju programov in projektov občinska uprava izbranim prijaviteljem pošlje pogodbe o sofinanciranju in jih pozove k podpisu le-teh.

Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku trideset (30) dni od njenega prejema, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.

Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec Občini Benedikt pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka.

14. člen

Obvezne sestavine pogodbe so:

-     pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik);

-     predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv pogodbenega dela, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja programa in posameznih programskih sklopov ali projekta;

-     trajanje pogodbe;

-     rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva;

-     navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko;

-     način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov in projektov;

-     določilo, po katerem mora prejemnik sredstev ob njihovi nenamenski porabi, le-ta vrniti na račun Občine Benedikt skupaj z zakonitimi obrestmi;

-     določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;

-     druge medsebojne pravice in obveznosti ter

-     datum in podpis.

15. člen

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov in projektov, ki so prejeli sredstva iz občinskega proračuna.

16. člen

Izvajalec je dolžan obvestiti Občino Benedikt o spremembi okoliščin, ki utegnejo kakor koli vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

17. člen

Izvajalec je dolžan Občini Benedikt predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe ter vsa ostala poročila in dokazila, ki so določena v pogodbi, in sicer skladno z roki, določenimi v pogodbi.

18. člen

Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov so podlaga za odločitev o izbiri programov in projektov za sofinanciranje in odločitve o višini sofinanciranja posameznih programov in projektov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Benedikt, in so obvezni in sestavni del tega pravilnika.

19. člen

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Benedikt namenjena za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov. Vrednost točke določi oziroma izračuna komisija.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 12201-1/2013-4

Datum: 31. januar 2013

 

               

 

Župan

 

               

 

Občine Benedikt

 

               

 

Milan Gumzar

 

 

 

Priloga:

-Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov

 

 

MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV

 

 

Občina Benedikt bo za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov ocenila in ovrednotila predlagane programe in projekte na podlagi naslednjih meril in kriterijev.

1       DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ, ZDRUŽENJ …(kriterij 1)

1.1      Sedež društva (zveze, združenja, …)

Društvo ima sedež v občini Benedikt in ima vsaj 15 članov

300 točk

Društvo ima sedež v občini Benedikt in ima manj kot 15 članov

100 točk

Društvo ima sedež izven občine Benedikt, vendar ima vsaj 15 njegovih članov stalno prebivališče v občini Benedikt

50 točk

Društvo ima sedež izven občine Benedikt, vendar imata najmanj 2 in največ 14 njegovih članov stalno prebivališče v občini Benedikt

30 točk

Zveza društev, združenje ima sedež v občini Benedikt

500 točk

Zveza društev, združenje ima sedež izven občine Benedikt, vendar ima najmanj 1 član (društvo) sedež v občini Benedikt

300 točk

1.2      Delovanje društva v javnem interesu

Društvo ima izdano veljavno Odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu

20 točk

Društvo nima izdane veljavne Odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu

0 točk

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po kriteriju številka ena (1), je 520.

 

2       PROGRAMI IN PROJEKTI (Program ali projekt se vrednoti le po tisti točki, v katero prijavljeni program ali projekt sodi) – (kriterij 2)

2.1      Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva …) socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva v občini Benedikt

zbiranje in delitev pomoči v občini Benedikt skozi celotno leto oziroma stalno

300 točk

zbiranje in delitev pomoči v občini Benedikt občasno

150 točk

2.2      Obiski in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ostarelih v občini Benedikt

obiski in obdarovanja težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ostarelih v občini Benedikt

100 točk

2.3      Humanitarne prireditve Humanitarne in druge prireditve s področja, ki je predmet razpisa

organizacija samostojne humanitarne prireditve

200 točk

sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega organizatorja

50 točk

organizacija samostojne humanitarne prireditve

200 točk

sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega organizatorja

50 točk

organizacija samostojne večdnevne prireditve s področja delovanja društva (razstave, sejmi, …)

200 točk

sodelovanje na večdnevni prireditvi s področja delovanja društva (razstave, sejmi, …)

50 točk

organizacija druge samostojne prireditve s področja delovanja društva (proslava, kulturna prireditev, …)

100 točk

sodelovanje na prireditvi drugega organizatorja s področja delovanja društva (proslava, kulturna prireditev, …)

20 točk«

 

2.4      Strokovna srečanja in izobraževalna predavanja s področja, ki je predmet razpisa Strokovna in družabna srečanja ter izobraževalna predavanja s področja, ki je predmet razpisa

organizacija strokovnega srečanja/izobr. predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem v občini Benedikt

100 točk

organizacija strokovnega srečanja/izobr. predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem izven občine Benedikt

20 točk

sodelovanje na strokovnem srečanju, izobraževalnem predavanju drugega organizatorja

20 točk

organizacija strokovnega srečanja/družabnega srečanja/izobr. predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem v občini Benedikt

100 točk

organizacija strokovnega srečanja/družabnega srečanja/izobr. predavanja, ki ga organizira društvo s sedežem izven občine Benedikt

20 točk

sodelovanje na strokovnem srečanju/družabnem srečanju/izobraževalnem predavanju drugega organizatorja

20 točk«

 

2.5      Ekskurzije, izleti, rekreativne prireditve, večdnevni tabori, letovanja

organizacija ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev, ki jih organizira društvo s sedežem v občini Benedikt

100 točk

organizacija ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev, ki jih organizira društvo s sedežem izven občine Benedikt

20 točk

organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ki jih organizira društvo s sedežem v občini Benedikt

150 točk

organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ki jih organizira društvo s sedežem izven občine Benedikt

100 točk

2.6      Organizacija rednih medgeneracijskih srečanj skupin za samopomoč, ki se odvijajo v občini Benedikt in so namenjena občanom Benedikta Organizacija rednih srečanj skupin za pomoč in samopomoč

redna medgeneracijska srečanja do 1-krat mesečno

50 točk

redna medgeneracijska srečanja do 1-krat tedensko

100 točk

redna medgeneracijska srečanja več kot 1-krat tedensko

150 točk

redna srečanja za pomoč in samopomoč vsaj 1-krat mesečno (vsaj 10 mesecev v tekočem letu)

300 točk

redna srečanja za pomoč in samopomoč vsaj 1-krat tedensko (vsaj 30 tednov v tekočem letu)

600 točk«

 

2.7      Defibrilator

vzdrževanje javno dostopnega defibrilatorja na območju občine Benedikt

500 točk

2.8      Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti

glasilo, bilten društva ali spletna stran društva

10 točk

brošure z vsebinami preventivno-informativnega značaja

20 točk

obsežnejše knjižne publikacije z vsebinami s področja preventive, zdravega načina življenja ali s prispevki članov društva

40 točk

2.7     Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti

 

brošure in letaki z vsebinami preventivno-informativnega značaja

20 točk

glasilo, bilten društva ali spletna stran društva

100 točk

obsežnejše publikacije (obvezna CIP koda) z vsebinami s področja delovanja društva

400 točk«

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po kriteriju številka dva (2), je odvisno od števila programov/projektov, ki jih prijavlja. Vsak program/projekt lahko dobi točke le po enem podkriteriju.

 

3       DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 3)

 

3.1      Lokacija izvajanja programa ali projekta

Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Benedikt

150 točk

Program ali projekt se deloma izvaja v občini Benedikt

50 točk

Program ali projekt se izvaja izven občine Benedikt

20 točk

 

3.2      Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo stalno prebivališče v občini Benedikt in jim je program ali projekt tudi namenjen (ni nujno, da so koristniki programa ali projekta tudi člani društva).

manj kot dva (2) uporabnika (koristnika) programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim je program/projekt namenjen

program/projekt ne izpolnjuje pogojev za prijavo na razpis (4. čl. pravilnika)

minimalno dva (2) in največ devetnajst (19) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim je program ali projekt namenjen

20 točk

minimalno dvajset (20) in maksimalno devetindevetdeset (99) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim je program ali projekt namenjen

50 točk

nad sto (100) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Benedikt, ki jim je program ali projekt namenjen

100 točk

 

Program/projekt 'sodelovanje na humanitarni prireditvi' se ne točkuje po kriteriju št. 3.

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj za projekt oz. program po kriteriju številka tri (3), je 250.

4       CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 4)

4.1      Cilji in izvedba projekta

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo

50 točk

Program ali projekt nima natančno določenih ciljev in izvedbe

0 točk

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj za projekt oz. program po kriteriju številka štiri (4), je 50.

5       FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 5)

5.1      Opredelitev stroškov in njihova namembnost

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo namembnost

25 točk

Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove namembnosti

0 točk

 

5.2      Opredelitev virov financiranja za izvedbo programa ali projekta

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo

25 točk

Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo izvedbo

0 točk

 

 
 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj za projekt oz. program po kriteriju številka pet (5), je 50.

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v Občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2017) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen

Spremenijo in dopolnijo se merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov, ki so priloga in sestavni del pravilnika. Spremembe in dopolnitve meril in kriterijev so priloga in sestavni del tega pravilnika.

 

4. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor