Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 5. in 9. člena Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2013), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/2009, 71/2012, 77/2012, 32/2014) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009 – UPB in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 2. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O KONCESIJI ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE BLED

 

1.  člen

Doda se nov 3. odstavek 3. člena Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled (v nadaljevanju: odloka), ki se glasi:

»Vse dejavnosti in posebne dolžnosti, ki so predmet gospodarske javne službe, so neločljivo povezane in se podelijo kot enotna koncesija storitev.«

»Vse dejavnosti in posebne dolžnosti, ki so predmet gospodarske javne službe, so neločljivo povezane in se podelijo kot enotna koncesija storitev.«

 

2.  člen

Briše se 4. alineja 1. odstavka 10. člena odloka.

 

3.  člen

Doda se nov 3. odstavek 10. člena odloka, ki se glasi:

»Prenova občinskih cest predstavlja neločljivi ter enotni sestavni del obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Z izvedbo prenove občinskih cest se zagotovi višji standard in kakovost nadaljnjega izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Finančna sredstva, ki jih koncesionar zagotovi za prenovo občinskih cest, predstavljajo vložek koncesionarja v premoženje koncedenta.«

 

4.  člen

Spremeni se 3. alineja 11. člena odloka, tako, da se glasi:

» - da zagotovi plačilo nadomestila za finančni vložek iz naslova prenove občinskih cest, in sicer v enakih mesečnih obrokih za celotni čas trajanja koncesije, ki jih lahko koncedent enkrat letno usklajuje zgolj z indeksom življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.«

 

5.  člen

Spremeni se 1. alineja 1. odstavka 21. člena odloka, tako, da glasi:

»- predmet koncesije, pri čemer so ločeni sklopi vzdrževanja in prenove cestnih odsekov,«

 

6.  člen

Odpravi se 5. odstavek 10. člena Odloka o občinskih gospodarskih javnih službah v delu, ki se nanaša na 7. točko 1. odstavka 5. člena.

 

7.  člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 034-6/2014-13

Datum: 27.11.2014

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor