Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

 

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 06

 

 

Številka: 900-22/2010-1-(41/04)

Datum: 25.8.2010

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem 39. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 8.9.2010 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 38. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.6.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo dvosedežnico Bauhenk – Gorenja Sava – hitri postopek (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje – 1. obravnava (gradivo 1, 2)

7. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja BR/1 - Britof jug – 2. obravnava (gradivo 1, 2, 3)

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – hitri postopek (gradivo 1, 2)

9. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Kranj – skrajšani postopek (gradivo)

10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Kranj (gradivo)

11. Predlogi za podelitev priznanj MOK za leto 2010 (gradivo)

12. Poročili Nadzornega odbora MOK

A. Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev MO Kranj društvom zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006-2008

B. Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila rekonstrukcije OŠ v Ţabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza I

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

ŽUPAN

 

PRILOGE:

- Gradivo

 

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

 

Številka: 900-22/2010-2-(41/04)

Datum: 3.9.2010

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 39. sejo

 

 

V prilogi vam posredujemo dodatno gradivo za 39. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 8.9.2010, in sicer dodatno kadrovsko zadevo C in popravek kadrovske zadeve B.

Zakon o knjiţničarstvu in Odlok o ustanovitvi Osrednje knjiţnice Kranj predpisujeta izdajo soglasja s strani ustanovitelja in ne mnenja, zato vam v prilogi pošiljamo popravek predloga.

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

 
Gradivo:
3.B. Kadrovske zadeve - popravek
3.C. Kadrovske zadeve - imenovanje v.d. direktorice Gorenjskega muzeja
3.C. Kadrovske zadeve - odpoklic direktorice Gorenjskega muzeja, priloga
 

 

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka: 900-22/2010-2-(41/04)

Datum: 1.9.2010

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 39. sejo Sveta Mestne občine Kranj

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 39. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 8.9.2010, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1. Potrditev zapisnika 38. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 16.6.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3)

4. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

5. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo dvosedežnico Bauhenk – Gorenja Sava – hitri postopek

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje – 1. obravnava

7. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu območja BR/1 - Britof jug – 2. obravnava

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj – hitri postopek

9. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Kranj – skrajšani postopek

10. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Kranj

11. Predlogi za podelitev priznanj MOK za leto 2010 (gradivo)

12. Poročili Nadzornega odbora MOK

A. Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti dodelitve ter porabe proračunskih sredstev MO Kranj društvom zasebnim zavodom, ustanovam in ostalim neprofitnim nevladnim organizacijam v obdobju 2006-2008 (gradivo)

B. Nadzorno poročilo o pravilnosti in smotrnosti porabe finančnih sredstev javnega naročila rekonstrukcije OŠ v Ţabnici ter gradnje prizidka – telovadnice – faza I (gradivo)

 

S spoštovanjem.

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

- Gradivo (za 11. točko vam posredujemo ponovno zaradi napake v tisku)

 

Odgovori na vprašanja
- odgovor število lokalov v mj

- odgovori na vprašanja ORI

 
 Dodatno gradivo posredovano na seji Mestnega sveta
- Zapisnik Nadzornega odbora
- Sklepi delovnih teles za 39. sejo Sveta MOK
- Sklepi delovnih teles za 39. sejo Sveta MOK - priloga
- 4.D. Premoženjska zadeva
- 4.D. Premoženjska zadeva - priloga
- 5. Odlok o koncesiji za žičniško napravo Bauhenk Gorenja Sava - dodatne priloge
- 7. Odlok o OLN Br 1- Britof jug - dodatno gradivo
- 7. Odlok o OLN Br 1- Britof jug - nov grafični prikaz
- 8. Odlok o sprindop Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mok - dopolnitev
- 9. Odlok o ustan Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin - dopolnitev
- 11. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2010 - dodaten predlog župana
- 11. Predlogi za podelitev priznanj za leto 2010 - spremenjeni sklepi
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor