Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 61. in  96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na 9. redni seji dne 15.2.2012 prejel

ODLOK O

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI BENEDIKT

1. člen

V 1. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list št. 41/2005 in 47/2008) se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Benedikt je izdelal URBIS d.o.o. Maribor pod številko 2011/PUP-064 v septembru 2011.

2. člen

V drugem členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo besedilo, kartografski del ter obvezne priloge.

3. člen

Na koncu 15. člena se doda besedilo, ki se glasi:

Pri objektih z dopolnilnimi dejavnostmi (vrtec) so tlorisna razmerja lahko drugačna, kar izhaja iz notranje organizacije prostorov. Objekt vrtca je treba umestiti v prostor tako, da pogled na kulturni spomenik ne bo okrnjen. Objekt mora biti pritličen, maksimalno vkopan v teren in z ravno streho ter umeščen čim bolj na zahodni del območja sprememb in dopolnitev PUP.

4. člen

V 25. členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

Parcela je lahko večja v primeru gradnje vrtca zaradi zagotavljanja potrebnih zunanjih in notranjih površin.

5. člen

V 45. členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne dediščine (31. člen ZVKD-1).

6. člen

V 50. členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

Z dnem uveljavitve tega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Benedikt preneha veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS št. 41/2005 in 47/2008) za območje, ki ga obravnavajo te spremembe in dopolnitve.

Številka: 35053-001/2011-16

Benedikt, dne 15. februarja 2012

 

 

Občina Benedikt

 

Župan Milan GUMZAR

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor