Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Ur. list RS, št. 94/2007, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/10-Odl. US), 8. in 9. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007, 105/2008), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 29/2011) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010), je Občinski svet Občine Kranjska Gora, na svoji 24. redni seji dne 24.4.2013 sprejel

ODLOK O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V

OBČINI KRANJSKA GORA

I.  Splošne določbe

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se za območje Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju občina) urejajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje reklamnih objektov za oglaševanje in obveščanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in plakatiranja na območju občine, ki se lahko izvaja kot:

·      oglaševanje lastne dejavnosti,

·      oglaševanje kot gospodarska dejavnost,

·      usmerjevalni in obvestilni sistem,

·      oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje.

2. člen

(namen oglaševanja in obveščanja)

Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno oglaševanje širši javnosti.

Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.

Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti in naprave za oglaševanje.

II.  Vrste reklamnih objektov

3. člen

(vrste)

V občini Kranjska Gora je dovoljeno izključno oglaševanje s stalnimi in začasnimi reklamnimi objekti, ki so navedeni v tem členu.

Stalni reklamni objekti so:

·      reklamni panoji,

·      vitrine,

·      reklamne zastave,

·      svetlobne naprave,

·      obvestilni in usmerjevalni znaki.

Začasni reklamni objekti so:

·      prenosljivi panoji,

·      čezcestni transparenti,

·      zvočne naprave,

·      oglaševanje z baloni,

·      plakatiranje.

Vse označbe lastnih podjetij na sedežu družbe ali na sedežu poslovne enote, ki se nahajajo na poslovnih stavbah in prostorih v lasti teh pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov, in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost ne sodijo med reklamne objekte.

4. člen

(reklamni panoji)

Reklamni panoji so površine največ 6 m2. Lahko so enostranski, dvostranski ali stenski (stenski ali obešeni reklamni panoji), rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo.

 

5. člen

(vitrine)

Vitrine imajo površino največ 3 m2 (obojestranske ali enostranske). Vitrine se postavijo v območja sodobnih urbanih ureditev, ob površinah za pešce, na površine pred poslovnimi stavbami.

6. člen

(reklamne zastave)

Reklamne zastave so širine največ 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave. Reklamne zastave se uporablja samo za oglaševanje lastne dejavnosti.

V okviru posamezne prireditve je dopustno še oglaševanje z zastavami, ki ne oglašujejo lastne dejavnosti (zastave sponzorjev prireditve), vendar največ za obdobje treh mesecev.

7. člen

(svetlobne naprave)

Objekt za oglaševanje je dovoljeno osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v njegovi notranjosti in osvetljujejo sliko ali napis iz njegove notranjosti.

Prav tako se objekti za oglaševanje lahko osvetljujejo tudi z zunanjimi svetilkami, ki svetijo od zgoraj navzdol in katerih električna moč ne presega dovoljenih vrednosti po veljavnih predpisih.

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih.

8. člen

(prenosljivi panoji)

Prenosljivi panoji so velikosti največ do 2 m² oglasne površine.

Prenosljivi panoji za oglaševanje lastne dejavnosti se postavljajo na funkcionalnih zemljiščih pred gostinskimi in trgovskimi lokali neposredno ob fasadi objekta, tako da je prost prehod pešcev.

Oglaševanje lastne dejavnosti je s prenosljivimi panoji dovoljeno samo v času poslovanja trgovskih in gostinskih lokalov in sicer po en pano na poslovni prostor.

Prenosljivi panoji se lahko uporabljajo tudi za oglaševanje kulturnih in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za Občino Kranjska Gora ter za oglaševanje ob volilni in referendumski kampanji.

9. člen

(čezcestni transparenti)

Čezcestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Čezcestni transparent je lahko širok največ 8m in visok 1m, pri čemer je njegov  spodnji rob najmanj 5,5 m nad cestiščem. Čezcestni transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala.

Za obešanje čezcestnih transparentov mora izbrani izvajalec pridobiti soglasje upravljavca ceste.

10. člen

(zvočne naprave)

Oglaševanje z zvočnimi objekti v Občini Kranjska Gora je dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev v skladu s predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

11. člen

(oglaševanje z baloni)

Oglaševanje z baloni je dovoljeno le ob večjih prireditvah pomembnih za občino (npr. Pokal Vitranc, Svetovni pokal Planica).

12. člen

(plakatiranje)

Oglaševanje s plakati je možno samo na stalnih oglasnih mestih, ki jih upravlja JP Komunala Kranjska Gora. Plakate namešča in odstranjuje JP Komunala Kranjska Gora. Plakat mora biti opremljen z žigom JP Komunala Kranjska Gora.

III.    Način oglaševanja in plakatiranja

 

1.      Oglaševanje lastne dejavnosti

13. člen

(pomen)

Oglaševanje lastne dejavnosti pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dopustno na stavbah v katerih se izvaja dejavnost in pripadajočih zemljiščih za katere je oglaševanje namenjeno in je vidno z javne površine.

Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in zanje ni potrebno pridobiti dovoljenja občine. Postavljeni morajo biti v skladu z določili tega odloka.

Reklamni objekti iz tega člena niso predmet plačila občinske takse.

14. člen

(na javnih mestih)

Oglaševanje lastne dejavnosti je možno na javnih mestih, ki jih določi občina, pod pogoji iz tega odloka, če drugačna postavitev ni mogoča.

3.  Usmerjevalni in obvestilni sistem

15. člen

(usmerjevalni znaki namenjeni za krajevno in komercialno vodenje)

Usmerjevalne znake predstavljajo usmerjevalne lamele, postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Po vsebini se ločijo na znake:

·      za nekomercialno vodenje, ki omogoča vodenje do kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter do pomembnejših javnih objektov,

·      za komercialno vodenje, ki omogoča vodenje do gospodarskih pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost.

16. člen

(označevalne table ulic)

Občina Kranjska Gora, v skladu z določbami predpisov o javnem naročanju, sklene pogodbo za izdelavo in postavitev označevalnih tabel ulic.

17. člen

(turistična in druga obvestilna signalizacija)

Na območju Občine Kranjska Gora je dovoljeno postavljati :

·      table in obvestila za varovana, zavarovana in ogrožena območja,

·      table o kulturnih spomenikih, naravnih in pomembnejših turističnih znamenitostih,

·      table za izraz dobrodošlice ob vstopu v občino ali naselje, ki jih namesti občina,

·      informacijske table za podajanje prometnih, turističnih in drugih informacij, ki jih namesti občina,

·      obvestila na javnih oglasnih mestih.

Table in obvestila iz prejšnjega odstavka se postavijo v skladu z veljavnimi predpisi.

18. člen

(na zasebnih površinah)

Občina lahko postavi usmerjevalni znak tudi na zasebnem zemljišču, če postavitev na javni površini ni mogoča. V tem primeru mora občina pridobiti vsa s predpisi določena soglasja za postavitev usmerjevalnega znaka ter soglasje lastnika zemljišča.

19. člen

(izvajalec)

Za postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov občina, po predpisih o javnem naročanju, izbere izvajalca in z njim sklene pogodbo. S pogodbo se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

Izvajalec mora skrbeti:

·      da postavlja usmerjevalne znake v skladu z odlokom,

·      za vzdrževanje usmerjevalnih znakov,

·      da je vsebina oglasnega sporočila v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko izvajalec v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,

·      da občini pisno sporoča podatke o namestitvi oz. odstranitvi usmerjevalnih znakov in reklamnih objektov.

20. člen

(stroški)

Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve nekomercialnih usmerjevalnih znakov izvajalec zaračuna občini.

Stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve komercialnih usmerjevalnih znakov so vključeni v občinsko takso iz 35. člena tega odloka.

 

4.  Oglaševanje in obveščanje za potrebe volilne kampanje

21. člen

(zagotavljanje plakatnih mest)

Za potrebe volilne kampanje mora Občina Kranjska Gora brezplačno in enakopravno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali kandidatu oziroma referendumskemu vprašanju.

Občina brezplačno uporabo plakatnih mest zagotovi s postavitvijo posebnih, za volitve namenjenih panojev, ki se namestijo na lokacijah, določenih s sklepom občine.

22. člen

(rok za priglasitev)

Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na plakatnih mestih na podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se enakopravno razdelijo med organizatorje volilnih kampanj, lahko tudi z žrebanjem lokacij.

Občina mora najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnevom glasovanja na referendumu objaviti lokacije in pogoje iz 1. odstavka tega člena.

Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi plakatnih mest ne upošteva, razen če so na razpolago še prosta mesta. Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.

23. člen

(uporaba drugih predpisov)

Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v skladu z določili zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.

24. člen

(soglasje lastnika nepremičnine)

Za plakatiranje za potrebe volilne kampanje in referendumskega vprašanja mora organizator pridobiti le soglasje lastnika nepremičnine. Za ureditev vseh ostalih vprašanj glede izvajanja volilne in referendumske kampanje se uporablja področna zakonodaja.

IV.  Merila za postavljanje usmerjevalnih znakov in reklamnih objektov

25. člen

(postavitev usmerjevalnih znakov)

Usmerjevalni znaki za nekomercialno vodenje se postavljajo izključno na podlagi potreb občine.

Možne lokacije za postavitev usmerjevalnih znakov za nekomercialno vodenje ugotavlja pristojna služba občine za okolje in prostor, v skladu z veljavnimi predpisi in strokovnimi podlagami.

Na morebitna prosta mesta se na posebnih nosilcih iz 14. člena tega odloka lahko namestijo usmerjevalni znaki za komercialno vodenje po javnem razpisu.

26. člen

(postavljanje reklamnih objektov)

Reklamni objekti se postavljajo na pobudo posamezne gospodarske pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravljajo dejavnost.

O pobudah za postavitev reklamnih objektov odloča pristojni občinski organ v skladu s strokovnimi podlagami in  veljavnimi predpisi.

27. člen

(postavljanje reklamnih panojev)

Reklamne panoje se postavlja glede na podlago navpično, glede na cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oz. ogrožati prometne varnosti.

Reklamnih panojev ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe na katerih ima Občina Kranjska Gora lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostale javne zgradbe.

28. člen

(postavljanje vitrin)

Vitrine se praviloma postavljajo:

·      v območja sodobnih urbanih ureditev,

·      na in ob površinah za pešce,

·      na površine pred poslovnimi stavbami.

Vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.

Način postavitve vitrine ne sme ovirati poti pešcev in ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu,

Vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju.

29. člen

(dovoljenje)

Dovoljenje za postavitev reklamnega objekta izda pristojna služba Občine Kranjska Gora v obliki odločbe.

30. člen

(vloga za postavitev reklamnega objekta)

Vloga za postavitev reklamnega objekta mora vsebovati:

·      natančno navedbo lokacije predvidene postavitve (parcelna številka, k.o. in mesto postavitve),

·      opredelitev trajanja (čas postavitve),

·      podatke o vrsti in velikosti reklamnem objektu (opis in risbo).

Priloge k vlogi:

·      soglasje upravljavca ceste, v primeru, da gre za postavitev v varovalnem pasu ceste,

·      soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, če je objekt oz. znak

·      lociran v spomeniško - varstvenem območju (npr. Zelenci, Mala Pišnica),

·      soglasje Triglavskega narodnega parka, če je objekt oz. znak lociran na tem območju,

·      morebitna druga soglasja v skladu s predpisi.

31. člen

(strokovne podlage)

Strokovne podlage za postavitev usmerjevalnih znakov in reklamnih objektov morajo vsebovati:

·      lokacijo postavitve,

·      vrsto objekta,

·      merila in pogoji za njihovo oblikovanje (nosilna konstrukcija, materiali),

·      druge morebitne podatke glede postavitve objekta. 

32. člen

(prepoved postavljanja reklamnih objektov)

Reklamnih objektov ni dovoljeno postaviti:

·      v nasprotju s prostorskimi akti,

·      v nasprotju z republiškimi in občinskimi predpisi s področja javnih cest,

·      na lokacije, ki predstavljajo nevarnost za cestni promet,

·      v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča,

·      na enostavne in nezahtevne objekte (npr. kozolci, drvarnice),

·      na drevesih, lesenih plotovih in uličnem pohištvu (npr. klopi, koši za smeti, cvetlična korita),

·      na kmetijskih in gozdnih zemljiščih,

·      na zemljiščih in objektih, ki so zavarovana kot naravno ali kulturno območje in bi se s postavitvijo reklamnega objekta razvrednotil njegov pomen,

·      na lokacije, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine,

·      na vodnih in obvodnih zemljiščih,

·      na mestih, kjer bi postavitev zakrila javne objekte, obeležja ali javna obvestila,

·      na objektih prometne signalizacije oziroma opreme,

·      z nameščanjem na vozila in prikolice,

·      na drogove javne razsvetljave.

33. člen

(izjeme)

Ne glede na določbe tega odloka, je postavljanje reklamnih objektov, po pridobitvi dovoljenja pristojnega organa občine, dovoljeno:

·      na športnih objektih in napravah,

·      organizatorjem športnih in drugih prireditev,

·      upravljavcem smučišč na območju smučišč,

·      upravljavcu Nordijskega centra Planica na območju Nordijskega centra Planica,

·      Zavodu za turizem občine Kranjska Gora.

Reklamne objekte iz tega člena je dopustno postavljati v lastni režiji in niso predmet plačila občinske takse.

34. člen

(vzdrževanje reklamnih objektov)

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost morajo skrbeti:

·      za vzdrževanje  reklamnih objektov,

·      za odstranitev reklamnega objekta ob prenehanju dejavnosti,

·      da je vsebina oglasnega sporočila v slovenskem jeziku. Vsebina je izjemoma lahko v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, tudi v tujem jeziku.

35. člen

(taksa)

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, plačujejo za oglaševanje občinsko takso, v skladu z odlokom občine za:

·      oglaševanje na reklamnih objektih na javnih mestih v lasti občine,

·      za komercialno vodenje iz 15. člena tega odloka.

V.  Nadzor nad izvajanjem odloka

36. člen

(pristojnost nadzora)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Na podlagi odločbe pristojnega organa je lastnik zemljišča oz. objekta na katerem je reklamni predmet pritrjen, ki nima ustreznega dovoljenja, dolžan odstraniti vse reklamne objekte. Če jih ta ne odstrani sam, jih na njegove stroške odstrani občina, oziroma od nje pooblaščeno podjetje. Zavezancu se, v skladu z določbami tega odloka, izda ustrezna odločba.

V kolikor lastnik zemljišča na podlagi ustreznega pravnega posla dokaže drugega zavezanca, se določbe prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo zoper tega zavezanca.

Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.

VI.  Kazenske določbe

37. člen

(globe)

Z globo 1200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik,  posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in fizična oseba:

·      če postavi reklamni objekt brez dovoljenja iz 29. člena tega odloka,

·      če postavi reklamni objekt v nasprotju z izdanim dovoljenjem,

·      če izvaja oglaševanje z reklamnimi objekti, ki niso izrecno navedeni v 3. členu tega odloka,

·      če ravna v nasprotju s 32. členom tega odloka,

·      če ravna v nasprotju s 34. členom tega odloka.

Z globo v znesku 500 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

VII.   Prehodne in končne določbe

38. člen

(legalizacija obstoječih reklamnih objektov)

Za reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, določbe tega odloka ne veljajo.

Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so nameščeni v skladu s tem odlokom, morajo njihovi lastniki ali lastniki zemljišč in objektov na katerih so ti reklamni predmeti nameščeni, pridobiti dovoljenje iz 29. člena tega odloka v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka, če so postavljeni v skladu z določili tega odloka.

Za vse reklamne objekte, ki so ob sprejetju tega odloka že postavljeni, pritrjeni in izobešeni in so v nasprotju z določili tega odloka, so jih njihovi lastniki ali lastniki zemljišč in objektov na katerih so ti reklamni predmeti nameščeni, dolžni odstraniti v roku 6 mesecev po sprejetju tega odloka.

Če jih osebe iz prejšnjega odstavka tega člena reklamnih objektov ne odstranijo v roku 6 mesecev, jih na njihove stroške odstrani občina oziroma od nje pooblaščeno podjetje.

39. člen

Do uveljavitve novega odloka o občinskih taksah, se za odmero takse po tem odloku, uporablja veljavni Odlok o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora.

40. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o postavljanju reklamnih objektov in nameščanju neprometnih znakov v Občini Kranjska Gora (UVG 23/96).

41. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 35101-1/2013

Datum: 25.4.2013

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor