Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 1. odstavka 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07, 15/10), je občinski svet Občine Prevalje na 21. redni seji dne 3.10.2013 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE

1. člen

V odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje (Uradni list RS, št. 73/2005, 5/2006 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2007, 16/2007 in 27/2009) se v 10. členu točka b) spremeni tako, da se glasi:

»b) predšolsko vzgojo izvaja enota vrtec, v katero sodita oddelka Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje in  Vrtec Leše.«

2. člen

Besedilo druge alineje 14. člena odloka se spremeni, da se na novo glasi:

»dejavnost vrtcev in predšolske vzgoje v oddelkih Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje in Vrtec Leše.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:  007-0001/2007-06

Prevalje, dne 3.10.2013

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor