Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 53.a in 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15) je župan Občine Naklo dne 14.9.2015 sprejel

 

SKLEP

 O PRIČETKU PRIPRAVE SPREMEMB OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA PO11 SPODNJA VAS - SEVER

1. člen

(namen sklepa in pravna podlaga)

S predmetnim sklepom se prične kratek postopek sprememb Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 SPODNJA VAS - SEVER (OPPN). Pravno podlago za vodenje kratkega postopka predstavlja 61.b člen Zakona o prostorskem načrtovanju.

 

2. člen

ske(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb OPPN)

Občina Naklo je predmetni OPPN objavila v Uradnem listu RS št. 81/13.

Zaradi natančnejše prilagoditve projektne dokumentacije stanovanjskih objektov B in C je potrebno lokacijske pogoje in usmeritve za projektiranje 7. in 34. člena besedilnega dela odloka dopolniti. Temu se prilagodi tudi grafični del odloka (list 5 in 9). Sprememba se torej pripravlja zaradi uskladitve grafičnega in tekstualnega dela OPPN v pogojih za projektiranje, ki jih je potrebno minimalno korigirati/zamenjati (objekta B in C).

 

3. člen

(predmet sprememb OPPN)

Spremembe OPPN v minimalnem obsegu posegajo v predpisane tlorisne gabarite stanovanjih objektov B in C.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Za pripravo sprememb OPPN se upošteva idejna zasnova stanovanjskih objektov B in C.

 

5. člen

(roki za pripravo OPPN)

Priprava in sprejem sprememb OPPN bo potekala po kratkem postopku na način, kot je v Občini predpisan za sprejem občinskih odlokov. Predlog sprememb OPPN bo skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu 15 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

Spremembe OPPN so take narave, da sodelovanje nosilcev urejanja prostora ni potrebno. Prav tako zaradi spremembe OPPN ne bo potrebno izvesti postopka CPVO, v skladu s predpisi o varstvu okolja.

 

7. člen

(objava sprememb)

Sklep o postopku sprememb OPPN se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletnih straneh Občine Naklo. O spremembi OPPN se nosilce urejanja prostora obvesti v sedmih dneh po njenem sprejetju.

 

Številka : 3505-0001/2015-1

Datum : 14.9.2015

 

 

Občina Naklo

 

Marko Mravlja, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor