Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je župan Občine Velika Polana dne 3. 12. 2015 sprejel

 

S K L E P 

o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2016 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Velika Polana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

 

2. člen 

(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in Odlokom o proračunu Občine Velika Polana za leto 2015 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna lahko porabijo v istem sorazmernem delu kot so bili porabljeni v istem obdobju prejšnjega proračunskega leta.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

 

4. člen 

(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov).

 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 

 

7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.

 

5. KONČNA DOLOČBA 

 

8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

 

Št. 1/2015-ZF

Velika Polana, dne 3. decembra 2015

 

Župan

Občine Velika Polana

Damijan Jaklin l.r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor