Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odločba US, 9/96-odločba US, 39/96-odločba US, 44/96- odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98- odločba US, 74/98, 12199- sklep US, 16/99-popravni sklep US, 59/99­odločba US, 70100, 100/00- sklep US, 28101- ugotovitev US, 87101, 16/02- sklep US in 51/02, l08/03-odločba US; v nadaljevanju: ZLS), 52. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS št. 49/95, 27/96, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice št. 7198 in odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-250/98) in Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS št. 85/03, 81/03 in 109/03) je Občinski svet občine Vodice na II. redni seji dne 29.3.2004 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vodice

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se določi organizacijo in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave Občine Vodice.

 

 

2. člen

 

 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni s tem odlokom.

 

 

3. člen

 

 

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko delovnih teles.

 

 

4. člen

 

 

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

 

 

Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.

 

 

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

 

 

5. člen

 

 

Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Vodice ustanovi enovit organ: Občinska uprava občine Vodice s sedežem Kopitarjev trg 1, Vodice (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).

 

 

Občinska uprava zagotavlja:

 

 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,

 

 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznost strank in drugih udeležencev v postopkih,

 

 

- polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in

 

 

- učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

 

 

6. člen

 

 

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne,  organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

 

 

- splošnih zadev,

 

 

- normativno pravnih zadev,

 

 

- upravnih zadev,

 

 

- javnih financ,

 

 

- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,

 

 

- družbenih dejavnosti,

 

 

- varstva okolja in urejanje prostora,

 

 

- gospodarskih javnih služb in infrastrukture,

 

 

- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,

 

 

- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

 

 

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

 

 

7. člen

 

 

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

 

 

- strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,

 

 

- kadrovske zadeve,

 

 

- sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe  občinskih organov,

 

 

- gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opremo,

 

 

- avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov  občine,

 

 

- ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,

 

 

- druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

 

 

8. člen

 

 

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,

 

 

- sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,

 

 

- strokovna pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil,

 

 

- pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim  občinskim organom,

 

 

- druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

 

9. člen

 

 

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na 1. stopnji,

 

 

- vodi evidenco o upravnih stvareh,

 

 

- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi  pristojni organi,

 

 

- opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

 

 

10. člen

 

 

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,

 

 

- pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,

 

 

- zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,

 

 

- opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate,

 

 

- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,

 

 

- spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v  skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,

 

 

- pripravlja premoženjsko bilanco občine,

 

 

- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

 

11. člen

 

 

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,

 

 

- izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

 

 

- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,

 

 

- opravlja druge naloge s tega področja.

 

 

12. člen

 

 

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,

 

 

- skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbene dejavnosti in nadzoruje izvajanje programov, - pripravlja in izvaja programe javnih del,

 

 

- opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih  dejavnosti.

 

 

13. člen

 

 

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- pripravlja programska izhodišča za spremljanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,

 

 

- pripravlja prostorske akte občine,

 

 

- izdaja lokacijske dokumentacije,

 

 

- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje  posegov v prostor,

 

 

- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,

 

 

- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

 

14. člen

 

 

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,

 

 

- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,

 

 

- opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,

 

 

- opravlja druge naloge, ki sodijo v to področje.

 

 

15. člen

 

 

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

 

 

- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,

 

 

- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,

 

 

- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,

 

 

- izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

 

 

- skrbi za vzdrževanje občinskih cest v skladu z zakonom o javnih cestah,

 

 

- skrbi za oskrbo občanov s pitno vodo,

 

 

- skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in  padavinskih voda

 

 

- opravlja druge naloge na tem področju.

 

 

16. člen

 

 

Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije. Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

 

 

17. člen

 

 

Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva. Na tem področju opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

 

 

18. člen

 

 

Občinska uprava opravlja naslednje naloge na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči:

 

 

- ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč in uveljavljanje predkupne pravice za potrebe občine, priprava predlogov podelitve ali odvzema statusa javnega dobra,

 

 

- priprava programov pridobivanja, prodaje, razpolaganja, opremljanja, urejanja in oddaje stavbnih zemljišč,

 

 

- izvajanje programov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,

 

 

- strokovna opravila v zvezi z območji zajemanja in  vrednotenjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

 

 

19. člen

 

 

Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

 

 

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV

 

 

20. člen

 

 

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.

 

 

21. člen

 

 

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave:

 

 

- neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi  strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,

 

 

- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,

 

 

- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi  ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,

 

 

- skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje  nalog občinske uprave,

 

 

- opravlja druge naloge po nalogu župana.

 

 

Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

 

 

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.

 

 

Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo.

 

 

22. člen

 

 

Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.

 

 

23. člen

 

 

Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje sod naloga v skladu s pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.

 

 

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne sodi v delovno področje nobenega od delavcev, jo opravi tisti delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.

 

 

24. člen

 

 

Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih direktorja občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

 

 

25. člen

 

 

V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.

 

 

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj dvakrat mesečno.

 

 

26. člen

 

 

Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.

 

 

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.

 

 

27. člen

 

 

Za naloge, ki zahtevajo posebno preučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

 

 

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

 

 

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

 

 

28. člen

 

 

Župan Občine Vodice v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v Občini Vodice, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.

 

 

29. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, 1/95 in 10/98).

 

 

30. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Datum: 1.4.2004

 

 

Številka: 032-01-001/04-012

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, dipl. univ. oec.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor