Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08 in 4/10) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 7. redni seji, dne 17.5.2011, sprejel

PRAVILNIK

o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v

Občini Trnovska vas

 

I.                SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje društev na področju kulturne dejavnosti v občini Trnovska vas.

 

 1. člen

Na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo sredstva iz proračuna občine Trnovska vas za izvajanje dejavnosti društev na področju kulture.

 

II.             POGOJI ZA IZVAJALCE IN POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV

 

 1. člen

Iz občinskega proračuna se sofinancirajo društva, ki:

-        imajo sedež v občini Trnovska vas,

-        so registrirana za opravljanje programov na področju kulture,

-        vodijo dokumentacijo v skladu z zakonom o društvih,

-        imajo urejeno evidenco članstva,

-        imajo potrjen plan dela s strani upravnega odbora društva.

 

 1. člen

Sofinancira se naslednja vsebina programov kulture:

I.                 redna dejavnost,

II.               strokovno izpopolnjevanje,

III.             organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,

IV.             organizacija kulturne prireditve v medobčinskem merilu,

V.               sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,

VI.             udeležba na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,

VII.           ostale aktivnosti,

VIII.         nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

 

 1. člen

Sprejem Letnega programa kulture je osnova za pripravo in sprejem proračuna za naslednje proračunsko leto. Občina objavi javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti po sprejemu proračuna za naslednje proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.

 

Letni program kulture se udejanja preko programov javnih zavodov, javnega sklada, javnih povabil za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov in po postopku neposrednega poziva. Javni interes za kulturo Občine Trnovska vas se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko kulturno identiteto. Ti pogoji se zagotavljajo s sprejetim proračunom.

 

Podlaga za pripravo Letnega programa kulture je Lokalni program za kulturo, ki ga sprejme Občinski svet Občine Trnovska vas za obdobje štirih let.

 

 1. člen

Javni razpis mora vsebovati:

-        navedbo, da gre za javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v Občini Trnovska vas,

-        predmet razpisa,

-        pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,

-        okvirno višino sredstev,

-        namene, ki so predmet financiranja,

-        informacijo o razpisni dokumentaciji,

-        navedbo vsebine in pošiljanja vlog,

-        navedbo uslužbenca, pristojnega za dajanje informacij o javnem razpisu,

-        rok prijave,

-        rok obvestila o izboru izvajalcev,

-        navedbo roka, do katerega morajo biti sredstva porabljena.

 

Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, izvajalec s sklepom zavrže. Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.

 1. člen

Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan občine Trnovska vas, Komisija za odpiranje ponudb po javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa kulture v občini Trnovska vas, ki jo imenuje župan občine, opravi pregled prispelih vlog ter zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje kulturnih programov zagotavlja proračun občine. Predlog razdelitve sredstev poda županu.

 

Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisnik iz prejšnjega odstavka se vodi o odpiranju vlog in o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog ter njihovem ocenjevanju.

 

Izvajalcem programov se sredstva dodelijo na podlagi sklepov, izdanih v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper sklep se lahko vloži pritožba na župana v roku 8 dni od vročitve sklepa.

 1. člen

Vrednost točke določi komisija v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na višino proračunskih sredstev za izvajanje kulturnih programov.

 

 1. člen

Z izbranimi izvajalci se na podlagi pravnomočnih sklepov o dodelitvi sredstev v roku 8 dni sklene pogodba, s katero se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti. Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v pogodbah.

 

Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:

-        navedbo pogodbenih strank,

-        namen oz. predmet sofinanciranja,

-        višino dodeljenih sredstev sofinanciranja,

-        roke in način zagotavljanja sredstev s strani sofinancerja,

-        navedbo dokazil in sestavine zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev,

-        rok, do katerega morajo biti sredstva porabljena,

-        določbo o obveznosti poročanja o izvedbi programov,

-        nadzor nad izvajanjem pogodbe in namensko porabo sredstev,

-        skrbnike pogodbe obeh pogodbenih strank,

-        določbo o posledicah neizpolnitve predmeta pogodbe ali nepravočasne ali nenamenske porabe sredstev,

-        določbo o obveščanju sofinancerja o spremembah, ki vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

-        določbo o obveznosti izvajalca glede posredovanja celotne dokumentacije, ki se nanaša na predmet sofinanciranja, na zahtevo sofinancerja,

-        podpis in datum podpisa pogodbe,

-        druge sestavine glede na predmet pogodbe.

 

 1. člen

Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 31. marca naslednjega leta poročilo o izvedenih programih.

 

V primeru, da se na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskim obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je sredstva dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ni oddal letnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan vsa dodeljena sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

 

Sredstva se lahko porabijo le za namen, za katerega so bila s pogodbo določena. Če izvajalec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, mora dodeljena sredstva vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

 

V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd., ne porabi vseh odobrenih sredstev, se lahko na podlagi rezervne liste, ki jo pripravi strokovna komisija in je že del predloga razdelitve sredstev iz 7. člena tega pravilnika, ta sredstva razdelijo med ostale izvajalce, ki so jim bila dodeljena sredstva. Tem izvajalcem se izdajo novi sklepi, s katerimi se poveča obseg sofinanciranja že sofinanciranega programa in nadomestijo že izdani sklepi.

 

 1. člen

Sredstva se nakazujejo za namene, ki so navedeni v tem pravilniku.

 

III.           MERILA

 1. člen

Pri vrednotenju redne dejavnosti kulturnih društev se upoštevajo merila, ki so priloga tega pravilnika.

 

 1. člen

Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število točk in višino proračunskih sredstev.

 

IV.            KONČNI DOLOČBI

 1. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08).

 

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

Številka: 032/7-3/2011-2p

Datum: 17.5.2011

Župan Občine Trnovska vas,

Alojz BENKO, l.r.

 

 

PRILOGA: MERILA – KRITERIJI

(KULTURNE DEJAVNOSTI)

 

I. REDNA DEJAVNOST

 

št. članov društva, zbora, skupine (s plačano članarino):

do 20 članov

5 točk

 

do 50 članov

10 točk

 

več kot 50 članov 

15 točk.

 

       

II. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

- zborovodij, mentorjev skupin, animatorjev ljubiteljske kulture, vodij

30 točk

- pokrivanje stroškov kotizacije ali potnih stroškov

30 točk

III. ORGANIZACIJA KULTURNE PRIREDITVE V OBČINSKEM MERILU

80 točk

IV. ORGANIZACIJA KULTURNE PRIREDITVE V MEDOBČINSKEM MERILU

120 točk

V. SODELOVANJE NA KULTURNI PRIREDITVI V OBČINSKEM MERILU

 

(število nastopov x)

8 točk

VI. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH ALI PRIREDITVAH IZVEN OBČINE

 

(število nastopov x)                        

10 točk

VII. OSTALE AKTIVNOSTI

20 točk

VIII. NABAVA IN VZDRŽEVANJE OPREME ZA IZVEDBO PROGRAMOV                

(rekvizitov, kostumov)

do 45  točk

 

Dodatna pojasnila:

V., VI.

- Za nastop zbora ali druge nastopajoče skupine (več kot 10 nastopajočih)  se za posamezni nastop uporabi faktor 2,5.

- Za nastop zbora ali druge nastopajoče skupine (5 – 10 nastopajočih)  se za posamezni nastop uporabi faktor 1,5.

 

VI.

Število nastopov:

do dva nastopa          

10 točk

do pet nastopov          

20 točk

več kot pet nastopov   

30 točk.

 

VIII.

Vrednost nabave:

do 200 €         

15 točk

do 400 €         

30 točk

več kot 400

45 točk.

 

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor