Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Župan Občine Škofja Loka, na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95-odločba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odločbA US, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), 38. člena Statuta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95), 2. in 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/97) in Sklepa 27. redne seje Občinskega sveta Občine Škofja Loka, z dne 19.02.1998, izdajam

 

 

U R E D B O

 

 

o izdajanju in uporabi kartic za vožnjo motornih vozil

 

 

na območju umirjenega prometa

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta Uredba določa postopek za izdajanje in uporabo kartic za vožnjo motornih vozil na območju umirjenega prometa v naselju Škofja Loka, ki obsega Mestni trg, Cankarjev trg, Klobovsovo ulico  in Blaževo ulico, ki je zaprto s fizično zaporo in obrazce, obliko in evidenco in način  ter pogoje evidentiranja izdanih kartic.

 

 

2. člen

 

 

Kot dokazila o upravičenosti uporabe kartic iz 1. člena te Uredbe se uporabljajo le obrazci, ki jih določa ta Uredba in so evidentirani v evidenci. V ta namen se uporabljata:

 

 

1. kartica za odpiranje naprave za fizično zaporo območja umirjenega prometa, ki hkrati evidentira vse dogodke v zvezi z njeno uporabo in dovoljuje vstop motornega vozila na območje umirjenega prometa, pod pogoji, kot jih določa Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/97) za vožnjo motornega vozila v lasti fizične ali pravne osebe - RK-6,

 

 

2.  evidenca izdanih kartic RK-6 - RK-7.

 

 

POSTOPEK

 

 

3. člen

 

 

Postopek za izdajanje kartic RK-6 za Občino vodi občinski oddelek za javne službe in občinsko premoženje (v nadaljevanju: izdajatelj).

 

 

Postopek za izdajo kartic za vožnjo motornih vozil v lasti prebivalcev oziroma fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo na z Odredbo določenem območju umirjenega prometa stalno prebivališče, se prične na podlagi določb Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Škofja Loka.

 

 

4. člen

 

 

"Kartica za odpiranje naprave za fizično zaporo območja umirjenega prometa - RK-6" (v nadaljevanju: kartica) je pravokotne oblike, Kartice so oštevilčene.

 

 

5. člen

 

 

Upravičenec, ki je fizična oseba, dokazuje upravičenost do pridobitve kartice s predložitvijo osebne izkaznice in prometnega dovoljenja za motorno vozilo. Samostojni podjetnik dokazuje upravičenost s priglasitvenim listom in prometnim dovoljenjem, pravne osebe pa s sklepom o vpisu v sodni register Okrožnega sodišča in s prometnim dovoljenjem za motorno vozilo. Do uporabe kartice RK-6 so upravičeni tudi lastniki nepremičnin na območju umirjenega prometa, čeprav nimajo stalnega prebivališča na tem območju. Lastništvo izkažejo z zemljiškoknjižnim izpiskom ali z veljavno zasebno ali javno listino (v nadaljevanju: upravičenec).

 

 

 

 

 

Kartica se upravičencu izda v primeru, ko se ugotovi:

 

 

- da je stalno prebivališče na osebni izkaznici ali sedež fizične ali pravne osebe na priglasitvenem listu ali sklepu o vpisu v sodni register na območju, za katero se zahteva kartica, oziroma je lastnik nepremičnine na tem območju,

 

 

 

 

 

- da je upravičenec lastnik motornega vozila. ki je registrirano na območju Upravne enote Škofja Loka

 

 

- da ima vlagatelj že izdano dovolilnico RK-1 in je vpisan v evidenci.

 

 

6. člen

 

 

Upravičenci, ki dokažejo, da imajo na območju umirjenega prometa zaprt prostor za hrambo motornih vozil (garažo, dvorišče ali podobno), morajo umakniti svoje motorno vozilo z javnih površin v roku, ki je določen za ustavljanje in hraniti motorna vozila v teh prostorih.

 

 

Upravičenci, ki zaprtih prostorov na območju umirjenega prometa nimajo, so dolžni po opravljeni vožnji umakniti svoje motorno vozilo z območja umirjenega prometa in parkirati svoje vozilo na za to določenih parkirnih mestih.

 

 

Rok za umaknitev motornega vozila iz prvega in drugega odstavka tega člena je največ 30 minut po vstopu.

 

 

Upravičenci dokazujejo posest zaprtih prostorov ob vlogi za izdajo kartice, izdajatelj pa to lahko preveri.

 

 

Ob izdaji kartice se o posesti zaprtih prostorov za motorno vozilo, za katerega se izda kartica, napravi zaznamek in se vnese v računalnik, ki krmili napravo za fizično zaporo. Neupravičeno zadrževanje motornega vozila na območju umirjenega prometa se kaznuje kot prekršek po določbah Odloka.

 

 

7. člen

 

 

Izdajatelj lahko na posebno vlogo izda kartico na ime upravičenca, ki ima na območju umirjenega prometa stalno prebivališče in tam tudi dejansko in stalno prebiva, pa zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali onemoglosti nima svojega motornega vozila, ker ga zaradi teh razlogov ne more voziti. To kartico lahko uporabi sorodnik ali skrbnik te osebe za svoje motorno vozilo v le primeru, da mora opraviti vožnjo po območju umirjenega prometa z namenom prevoza upravičenca do ali z naslova stalnega prebivališča. V evidenci in v računalniku se napravi poseben zaznamek z navedbo upravičenca in uporabnika te kartice.

 

 

8. člen

 

 

Izdajatelj izda določeno izkazano potrebno število kartic tudi uporabnikom intervencijskih vozil kot so: vozila policije, vozila nujne pomoči in vozila zdravstvenih delavcev, gasilska vozila in intervencijska vozila gasilcev in za vozila, ki so potrebna za pomoč in reševanje. Kartica se izda za določeno vozilo in mora biti stalno nameščena v vozilu in sposobna za uporabo v vsakem trenutku.

 

 

9. člen

 

 

Izdajatelj lahko na posebno vlogo izda začasno kartico upravičencu, ki izpolnjuje pogoje iz Odloka. Rok uporabe take kartice se omeji. Za uporabo take kartice izdajatelj določi višino kavcije, ki se upravičencu ob vrnitvi kartice brezobrestno vrne z 10% odbitkom za uporabo in stroške poslovanja. V primeru poškodbe kartice ali če upravičenec kartico ne vrne pravočasno, izdajatelj kavcijo obdrži.

 

 

10. člen

 

 

Upravičenec je dolžan izdajatelju prijaviti vsako odtujitev ali izgubo kartice. Prijava mora biti vložena pisno in mora vsebovati izjavo o resničnosti prijave in se le kot taka obravnava kot vloga za pridobitev nove kartice. Na podlagi take vloge in predhodnega preverjanja podatkov, se upravičencu lahko izda novo kartico. V tem primeru nosi stroške postopka in strošek ekonomske cene kartice upravičenec sam.

 

 

11. člen

 

 

Izdajatelj lahko pred izdajo kartice preveri verodostojnost in točnost predloženih podatkov, vlagatelja in vozila. Preverjanje upravičenosti uporabe kartice po izdaji preverja uslužbenec komunalnega (občinskega) redarstva ali policija. Zloraba ali nepravilna uporaba se sankcionira po določbah Odloka o ureditvi cestnega prometa občine Škofja Loka.

 

 

Kartica RK-6 je last izdajatelja in se ob ugotovitvi zlorabe ali nepravilne uporabe odvzame ali prekliče ter v evidenci naredi uradni zaznamek.

 

 

EVIDENCE

 

 

12. člen

 

 

"Evidenca izdanih kartic RK-6 - RK-7" se vodi kontinuirano kot knjiga ali kot datoteka na osebnem računalniku v oddelku za javne službe in občinsko premoženje.

 

 

Evidenca je razdeljena na rubrike, v katere se vpisujejo podatki:

 

 

številka izdane kartice, datum izdaje, podatki upravičenca (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča oz. firma in sedež podjetja), registrska številka motornega vozila ter zaznamba: garaža, dvorišče ali zaprt prostor – da/ne, opombe (kamor se vpiše datum vrnitve oziroma prenehanje veljavnosti kartice zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča ali prenehanja lastništva motornega vozila upravičenca, odtujitve ali izgube ipd.) ter ime in priimek delavca, ki je postopek vodil.

 

 

Upravičencu se v podpis predložita dva izvoda Splošnih pogojev, od katerih enega obdrži izdajatelj, drugi izvod pa prejme upravičenec. Podpisani Splošni pogoji so priloga evidence.

 

 

Splošni pogoji se uporabljajo kot pravila in so priloga te Uredbe.

 

 

13. člen

 

 

Evidenca RK-7 se mora voditi natančno, ažurno in čitljivo.  Za pravilnost in točnost postopka ter vpis podatkov je odgovoren delavec, ki postopek vodi. Vsakomur je dovoljeno dokazovati, da so podatki ali dejstva v evidenci neresnični.

 

 

14. člen

 

 

Evidence morajo bili stalno na vpogled in na razpolago uslužbencem komunalnega (občinskega) redarstva in policiji; ostale osebe ali organi pa jih lahko pregledujejo le, če za to izkažejo pravni interes.

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

 

15. člen

 

 

S Cenikom, ki ga oblikuje in objavi župan, se določi kavcija za kartico in ostale cene ali nadomestila, ki so jih dolžni poravnati uporabniki motornih vozil za vožnjo po območju umirjenega prometa kot tudi cena vstopa na območje umirjenega prometa za motorna vozila brez kartice.

 

 

16. člen

 

 

Ta Uredba se javno objavi. Veljavnost Uredbe je šest mesecev od datuma objave, oziroma do uveljavitve ekvivalentnega akta, ki ga sprejme Občinski svet Občine Škofja Loka.

 

 

 

 

 

Številka: 343-40/96

 

 

Škofja Loka, dne 23.02.1998

 

 

 

 

 

Igor DRAKSLER, dipl. ing. gr., l.r.

 

 

Župan

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor