Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 7. in 9. člena  Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018) in sprejetega Letnega programa Športa Občine Prevalje za leto 2018, št. 6712-0001/2018 z dne 1.2.2018, Občina Prevalje objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI PREVALJE V LETU 2018

 

1. Izvajalec javnega razpisa:

Izvajalec javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

2. Predmet in cilj javnega razpisa:

Cilj  javnega razpisa je zagotoviti stabilno sofinanciranje športnih programov, ki so predmet razpisa.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2018 in sofinanciranje naslednjih športnih programov:

 

2.1 Promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja:

 

Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci:

Iz sredstev proračuna občine se sofinancira strokovni kader, uporaba/najem športnih objektov in površin za izvajanje programa, nakup športne opreme in pripomočkov. Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidira osnovna šola s sedežem v Občini Prevalje, pod pogojem,

·  da je program vključen v letni delovni načrt šole za posamezno šolsko leto,

·  program izvajata s skupnim poučevanjem športni pedagog in razredna učiteljica oz. športni pedagog samostojno.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje promocijskih športnih programov in šolskih športnih tekmovanj je: Mali sonček (643,00 €), Ciciban planinec (678,00 €), Naučimo se plavati (1.750,00 €), Drugi programi – Smučarski tečaj (2.400,00 €), Zlati sonček (692,00 €), Krpan (722,00 €), Mladi planinec (200,00 €) in Šolska športna tekmovanja (1.973,00 €).

 

Merilo za sofinanciranje:

Promocijski športni programi in šolska športna tekmovanja bodo vrednoteni na osnovi meril, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje  letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018).

 

2.2 Obstoječi športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine:

 

Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci:

Iz sredstev proračuna občine se sofinancira strokovni kader in objekt. Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo športna društva in klubi s sedežem v Občini Prevalje.

·   Sofinancira se program, ki se izvaja v obsegu 60 ur letno za udeležence do 6 let in v obsegu 80 ur za udeležence starejše od 6 let do 19. leta starosti. V primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu, se pri vrednotenju programa upošteva samo sorazmerni delež točk glede na dejanski obseg izvajanja programa. Večji obseg programa se pri vrednotenju ne upošteva. Programi, ki se izvajajo v obsegu manj kot 30 ur letno niso predmet sofinanciranja.

·   Program izvaja ustrezno strokovno izobražen oz. usposobljen kader.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje obstoječih športnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine je 12.400,00 €.

 

Merilo za sofinanciranje:

Obstoječi športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine bodo vrednoteni na osnovi meril, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018).

 

2.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:

 

Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci:

Iz sredstev proračuna občine se sofinancira strokovno izobražen oz. usposobljeni kader in uporaba športnih objektov. Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo športna društva in klubi s sedežem v Občini Prevalje.

·   Program se izvaja v obsegu kot je predviden z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje. V primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu, se pri vrednotenju programa upošteva samo sorazmerni delež točk. Programi, ki se izvajajo v obsegu manj kot 180 ur letno, niso predmet sofinanciranja.

·   Program skupine, v katero je vključenih manjše število športnikov kot je predvideno v merilih, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje, ni predmet sofinanciranja.

·   Program izvaja strokovno izobražen oz. usposobljen kader.

·   Izvajalec ima športnike registrirane pri NPŠZ.

·   Izvajalec ima tekmovalce v najmanj 2 starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s strani OKS-ZŠZ.

·   Skupina mora dokazati udeležbo na najmanj 3 tekmovanjih v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPZŠ (v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo javnega razpisa).

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  je 50.600,00 €.

 

Merilo za sofinanciranje:

Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport bodo vrednoteni na osnovi meril, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018).

 

2.4 Šport invalidov:

 

Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci:

Iz sredstev proračuna občine se sofinancira ustrezno strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izpeljavo športnih programov za invalide (najmanj 60 ur letno) in uporaba športnih objektov. Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo športna  in invalidska društva s sedežem v Občini Prevalje.

·   Program izvaja strokovno izobražen oz. usposobljen kader in poteka najmanj 30 tednov v letu oz. se izvaja najmanj v obsegu 60 ur letno. Programi, ki se izvajajo v manjšem obsegu, niso predmet sofinanciranja.

·   Program se izvaja v skupinah, v katere je vključenih najmanj 10 udeležencev. Programi skupin z manjšim številom udeležencev niso predmet sofinanciranja.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje  programov športa invalidov je 200,00 €.

V primeru, da na razpis ni prispela nobena vloga za sofinanciranje športa invalidov oz. nobena na razpis oddana vloga za sofinanciranje športa invalidov ne izpolnjuje pogojev za sofinanciranje, se sredstva v višini 200,00 € namenijo za sofinanciranje športa starejših (tč. 2.5 razpisa).

 

Merilo za sofinanciranje:

Programi športa invalidov bodo vrednoteni na osnovi meril, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018).

 

2.5 Šport starejših:

 

Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci:

Iz sredstev proračuna občine se sofinancira ustrezno strokovno izobražen oz. usposobljen kader in uporaba športnih površin. Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo športna društva in društva upokojencev s sedežem v Občini Prevalje.

·   Program poteka redno organizirano 30 tednov v letu oz. se izvaja v obsegu 60 ur letno (2 uri tedensko). V primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu, se pri vrednotenju programa upošteva samo sorazmerni delež točk. Programi, ki se izvajajo v obsegu manj kot 45 ur letno niso predmet sofinanciranja.

·   Program izvaja strokovno izobražen oz. usposobljen kader.

·   Program se izvaja v skupinah, v katere je vključenih najmanj 15 udeležencev. Programi skupin z manjšim številom udeležencev niso predmet sofinanciranja.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje  programov športa invalidov je 300,00 €.

 

Merilo za sofinanciranje:

Programi športa starejših bodo vrednoteni na osnovi meril, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018).

 

2.6 Športne prireditve:

 

Predmet sofinanciranja ter upravičenci:

Iz sredstev proračuna občine se sofinancirajo materialni stroški športnih prireditev, ki se odvijajo na območju občine. Za sofinanciranje lahko kandidirajo športna društva in klubi s sedežem v Občini Prevalje.

 

Pogoji sofinanciranja in omejitve:

·   Sofinancirajo se prireditve s športno ali športno-rekreativno vsebino z najmanj 20 udeleženci, ki so ustrezno promovirane in dokumentirane.

·   Športne prireditve, vsebinsko vezane na druge športne programe, s katerimi izvajalec kandidira na razpisu, in športne prireditve, ki so sofinancirane iz katerekoli druge postavke proračuna občine, niso predmet sofinanciranja. Udeležba na uradnih ligaških tekmovanjih in priprave na tekmovanja niso predmet sofinanciranja iz proračuna občine.

·   Organizacija večdnevne športne prireditve z eno vsebino se šteje za eno prireditev, organizacija prireditve, ki zajema več športnih programov v istem terminu se šteje za eno športno prireditev.

·   Vsakemu izvajalcu se sofinancira eno športno prireditev z enako oz. podobno športno vsebino in največ tri športne prireditve različnih športnih vsebin.

·   Sofinancirajo se materialni stroški prireditve največ do višine upravičenih stroškov športne prireditve. Upravičeni stroški prireditve so materialni stroški (stroški priprav, organizacije in izvedbe prireditve, stroški pridobitev dovoljenj, najemnine, stroški oglaševanja, stroški priznanj in pokalov, ipd.), stroški storitev, ipd. Stroški pogostitev so upravičeni največ do višine 25% odobrenih sredstev sofinanciranja.

 

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih prireditev:

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih prireditev je 5.500,00 €.

 

Merilo za sofinanciranje:

Športne prireditve bodo vrednotene na osnovi meril, ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018).

 

3. Splošni pogoji sofinanciranja:

Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki poleg pogojev iz 2. točke razpisa, izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

·   so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,

·   imajo sedež v Občini Prevalje,

·   imajo za dejavnosti, s katerimi kandidirajo na razpisu, ustrezno izobražen oz. usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu in

·   imajo urejeno evidenco o udeležencih programa,

·   izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, v obsegu kot je opredeljen v Merilih in izpolnjujejo vse z Merili predpisane pogoje za izvajanje teh programov.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

Športni programi, ki so sofinancirani iz proračuna občine, morajo biti izvedeni v letu 2018. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2018.

 

4. Vsebina vloge, razpisna dokumentacija in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine. Vlagatelji jo lahko prevzamejo tudi na Občini Prevalje, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8.00 in 12.00 uro.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. št. 02 82 46 121, vsak delavnik, med 8.00 in 12.00 uro.

 

5. Rok in način oddaje prijav:

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša (»Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Prevalje v letu 2018«). Pisemska ovojnica, ki ni označena v skladu s to zahtevo, se neodprta vrne vlagatelju, vloga pa se s sklepom zavrže.

 

Ne glede na način oddaje mora biti vloga občini dostavljena najpozneje do 8.3.2018. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela na občino najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do vključno 12.00 ure.

 

6. Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 9.3.2018 ob 9.00 uri v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2018.

 

Številka: 41011-0002/2018

Datum: 13.2.2018

 

 

Občina Prevalje

 

Matija Tasič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor