Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 4. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 49/10), Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 60/11) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bled na 10. seji dne 4. 9. 2012 sprejel

O D L O K

o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Predmet koncesijskega akta

Ta odlok določa predmet in pogoje za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljenih koncesij za naslednjo obvezno gospodarsko javno službo na območju Občine Bled:

– vzdrževanje občinskih cest,

– vzdrževanje cestno prometne signalizacije in semaforskega sistema,

– vzdrževanje cestnih naprav in ureditev (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba).

Občinske ceste na območju Občine Bled iz prvega odstavka tega člena so infrastruktura javne službe in so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09).

2. člen

Izvajanje gospodarske javne službe

V Občini Bled se gospodarska javna služba iz 1. člena izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3. člen

Dejavnosti gospodarske javne službe

Dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe, so:

– redno vzdrževanje prometnih površin,

– redno vzdrževanje bankin,

– redno vzdrževanje odvodnjavanja,

– redno vzdrževanje brežin,

– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

– urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb,

– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,

– redno vzdrževanje cestnih objektov,

– redno vzdrževanje fontan,

– redno vzdrževanje vegetacije,

– večja vzdrževalna dela,

– zagotavljanje preglednosti,

– zimska služba,

– intervencijski ukrepi,

– pregledniška služba,

– izdajanje projektnih pogojev in soglasij,

– vodenje katastra oziroma obveznih zbirk podatkov.

Vsebino gospodarske javne službe obsegajo tudi druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.

III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA

4. člen

Koncesionarjev pravni monopol

Gospodarsko javno službo opravlja koncesionar, ki ima na podlagi upravne odločbe in koncesijske pogodbe na območju Občine Bled:

– izključno pravico opravljati gospodarsko javno službo,

– izključno pravico upravljati infrastrukturne objekte in naprave javne gospodarske službe ter skrbeti za njihov razvoj in jih vzdrževati kot dober gospodar ter

– dolžnost zagotavljati nemoteno in trajno opravljanje javne službe skladno s predpisi.

Koncesionar mora dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju Občine Bled.

V izjemnih primerih, ko je potrebno zaščititi ustavno zavarovane človekove pravice in temeljne svoboščine, lahko koncedent ali koncesionar s soglasjem koncedenta sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve gospodarske javne službe na območju Občine Bled.

5. člen

Pogoji izvajanja gospodarske javne službe

Pogoji izvajanja gospodarske javne službe, ki so predmet te koncesije, so določeni v tem odloku.

6. člen

Uporabniki storitev javne službe

Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vsi uporabniki javnih površin v Občini Bled.

Gospodarska javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Bled.

Gospodarska javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.

7. člen

Uporaba javnih dobrin

Javne dobrine, ki so zagotovljene v okviru gospodarske javne službe, so zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.

8. člen

Oddaja pravnih poslov tretjim osebam

Koncesionar lahko prenese koncesijo na tretjo osebo pod pogoji, ki jih določa ta odlok.

Pri oddaji pravnih poslov tretjim osebam mora koncesionar ravnati skladno z načelom nediskriminatornosti.

Koncesionar mora pri oddaji pravnih poslov, ki izpolnjujejo predpostavke javnih naročil (javno sofinanciranje) tretjim osebam, ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil.

IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA

9. člen

Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov

Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.

10. člen

Dolžnosti koncesionarja

Dolžnosti koncesionarja so:

– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu,

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe, in tehnične specifikacije, ki bodo sestavni del razpisne dokumentacije,

– kot dober gospodar uporabljati, upravljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti,

– po izgradnji prenesti v last koncedenta objekte komunalne infrastrukture,

– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,

– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe,

– po pooblastilu koncedenta voditi pripravljalna dela in investicije v nove objekte in naprave,

– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,

– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,

– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih virov iz drugih virov,

– voditi evidence in katastre v zvezi z gospodarsko javno službo,

– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,

– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne in dolgoročne plane gospodarske javne službe in letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,

– pripravljati letne in mesečne plane vzdrževanja,

– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,

– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in

– obveščati pristojne organe (inšpekcije) o kršitvah.

Posebna dolžnost koncesionarja je prenova občinskih cest. Seznam občinskih cest, ki jih je koncesionar dolžan prenoviti in za to prenovo zagotoviti finančna sredstva, se nahaja v obrazložitvi tega odloka. Prenovo teh cest je koncesionar dolžan dokončati v roku treh let od sklenitve koncesijske pogodbe.

11. člen

Dolžnosti koncedenta

Dolžnosti koncedenta so:

– da zagotavlja izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji iz tega odloka,

– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitve, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev,

– da zagotovi plačilo storitev iz naslova prenove občinskih cest, in sicer v enakih mesečnih obrokih za celotni čas trajanja koncesije,

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev gospodarske javne službe,

– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitev gospodarske javne službe na področju Občine Bled,

– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.

12. člen

Pravice in dolžnosti uporabnikov

Pravice uporabnikov so:

– pravica do uporabe storitve gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi,

– pravica zahtevati vse storitve gospodarske javne službe,

– pravica do vpogleda v evidence oziroma kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj.

Dolžnosti uporabnikov so:

– da upoštevajo navodila koncesionarja in omogočajo neovirano opravljanje storitev gospodarske javne službe,

– da prijavijo vsa dejstva, pomembna za izvajanje gospodarske javne službe oziroma sporočijo koncesionarju vsako spremembo,

– da nudijo koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra oziroma obveznih zbirk podatkov.

V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

13. člen

Status koncesionarja

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne vloge sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni skupni vlogi.

14. člen

Dokazovanje izpolnjevanja pogojev

V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:

– da izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti skladno z 42. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-1),

– da na dan oddaje prijave razpolaga z ustreznimi lastnimi finančnimi sredstvi za izvedbo del iz drugega odstavka 10. člena tega odloka, oziroma s kreditnim pismom banke za pokrivanje financiranja teh del,

– da je finančno in poslovno usposobljen, kar dokazuje na način, da je za leto pred objavo javnega razpisa znašala bonitetna ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 5 ali boljša, da so znašali čisti prihodki od prodaje v zadnjih treh poslovnih letih najmanj 500.000,00 EUR letno, da v zadnjih treh poslovnih letih ni posloval z izgubo in ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa ter da v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa ponudnik ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,

– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe na kontinuiran način, ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov, ter zagotavljati poenotenost opreme, pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če ponudnik izpolnjuje vse druge pogoje, ki so predpisani s tem odlokom,

– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času, pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če lahko ponudnik v primeru intervencije na območju Občine Bled zagotovi najmanj eno delovno ekipo v roku 30 minut po sporočeni zahtevi za intervencijsko posredovanje,

– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,

– da se obveže zavarovati svojo odgovornost proti škodi, ki jo z opravljanjem dejavnosti gospodarske javne službe lahko povzroči občini ali tretji osebi, pri tem da se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če ponudnik predloži ustrezno predpogodbo, ki jo je sklenil z zavarovalnico, s smiselno vsebino, kot je določena v 19. členu tega odloka,

– da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil,

– da ima ustrezne delovne izkušnje iz področja gradnje in vzdrževanja cest v zadnjih 3 letih pred prijavo,

– da ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določil Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije,

– da predloži elaborat o usposobljenosti opravljanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz tega člena,

– da na dan prijave redno zaposluje najmanj 10 delavcev,

– da predloži dokazila o razpolaganju s potrebnimi objekti za izvajanje gospodarske javne službe, kar ponudnik dokaže s predložitvijo dokazila o lastništvu objektov ali s predložitvijo najemne pogodbe najmanj za čas trajanja koncesije,

– da predloži dokazila o razpolaganju z opremo in mehanizacijo, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe, kar ponudnik izkaže s predložitvijo izpisa iz knjige osnovnih sredstev v izvirniku (originalu) ali v navadni fotokopiji z žigom in podpisom zastopnika ponudbe ali predpogodbe o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo za čas trajanja koncesije.

VI. JAVNA POOBLASTILA

15. člen

Vodenje katastra gospodarske javne službe

Koncesionar ima javno pooblastilo za vodenje katastra gospodarske javne službe.

16. člen

Ostala javna pooblastila

Koncesionar ima javno pooblastilo za izdajanje soglasij in dovoljenj iz 24., 25., 26., 27., 32., 65., 66., 67., 68., 69., 70. in 78. člena Zakon o cestah (ZCest-1) ter soglasij, ki izhajajo iz Zakona o graditvi objektov.

VII. VIRI FINANCIRANJA IN DRUGA POSLOVNO-FINANČNA DOLOČILA

17. člen

Viri financiranja

Gospodarska javna služba se financira iz sredstev proračuna Občine Bled na podlagi letnega programa vzdrževanja cest. Plačila koncedenta morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti oziroma morajo biti odvisna od količine in kakovosti storitev.

Način pridobivanja finančnih virov se uredi s koncesijsko pogodbo.

18. člen

Izhodiščne tarife in njihovo spreminjanje

Izhodiščne tarife in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom o razpisu koncesije, pri čemer pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma ukrepi cenovne politike, določene na državni ravni.

O spreminjanju tarif odloča župan na obrazložen predlog koncesionarja.

19. člen

Zavarovanje odgovornosti

Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar.

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.

Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu za zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.

V primeru, da se ugotovi, da naprave predstavljajo nevarnost za osebe in/ali premoženje, sanacija pa zaradi omejenih finančnih virov ni mogoča, je vzdrževalec naprav dolžan vzpostaviti takšno stanje naprav ali odstraniti naprave, da le-te v nobenem primeru ne predstavljajo nevarnosti v primeru porušitve.

20. člen

Ločeno računovodstvo

Koncesionar mora za gospodarsko javno službo iz tega odloka za območje Občine Bled voditi ločeno računovodstvo po določilih Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskega računovodskega standarda 35.

VIII. JAVNI RAZPISI

21. člen

Oblika in postopek javnega razpisa

Koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe se izbere z javnim razpisom.

Postopek podelitve koncesije za opravljanje javne službe se začne s sklepom župana o javnem razpisu, ki vsebuje:

– predmet koncesije, pri čemer so ločeni sklopi vzdrževanje in posamezne obnove cestnih odsekov,

– predlagano oceno, ki predstavlja strošek koncedenta za izvajanja predmeta koncesije (predlagana cena),

– okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posamezne faze postopka,

– opredelitev postavke – konta v proračunu Občine Bled za strošek predmeta koncesije.

22. člen

Predmet koncesije se objavi v Uradnem listu RS z javnim razpisom, ki mora vsebovati:

– ime in naslov koncedenta,

– predmet koncesije,

– območje izvajanja gospodarske javne službe,

– zahteve po dokazilih o izpolnjevanju pogojev iz tega odloka,

– dobo, za katero se podeljuje koncesija,

– naslov organa in ime osebe, ki nudi dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom,

– objavo spletne strani, na kateri se nahaja razpisna dokumentacija,

– čas, kraj in naslov oddaje ponudb,

– čas in kraj javnega odpiranja ponudb,

– merila za ocenitev ponudb,

– številko, datum in kraj,

– žig in podpis.

Koncedent lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi glede na predmet koncesije tudi druge podatke.

Javni razpis mora določiti tudi načine zavarovanja resnosti prijave.

23. člen

Obvezna vsebina razpisne dokumentacije:

– povabilo k oddaji ponudbe,

– obrazec ponudbe z navodilom za njegovo izpolnitev,

– navedba pogojev iz tega odloka,

– obrazec za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev iz tega odloka z navodilom o njegovi izpolnitvi,

– obrazec izjave o sprejemu pogojev javnega razpisa,

– obrazec predračuna za izvedbo predmeta koncesije,

– predmet koncesije,

– vzorec koncesijske pogodbe,

– merila za ocenitev ponudb,

– tehnična dokumentacija in načrti,

– navedba vrste finančnega zavarovanja.

24. člen

Razpisni pogoji

Župan v sklepu o javnem razpisu navede razpisne pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev (vsebino listin in organ, ki listino izda).

Z razpisnimi pogoji ni dopustno določati novih pogojev, niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe, ki so določeni s tem odlokom.

25. člen

Merila za izbor koncesionarja

Merila za izbor koncesionarja so:

– cena ponujenih storitev 70%,

– celovitost ponujene storitve:

– izvedba obnove cest v vrednosti do 1.000.000 EUR 0%,

– izvedba obnove cest v vrednosti od 1.000.000 EUR do 2.000.000 EUR 10%

– izvedba obnove cest v vrednosti nad 2.000.000 EUR 20%,

– celovitost ponujene storitve v okviru ene pravne osebe 5%,

– dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih vzdrževalnih del 5%.

Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena ter navedena v vrstnem redu.

IX. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

26. člen

Izbira koncesionarja

Organ, ki opravi izbor koncesionarja z upravno odločbo po postopku tega odloka, je občinska uprava Občine Bled.

Naloge v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo opravlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka tega člena šteje 5 članov, od tega so 4 javni uslužbenci Občine Bled in 1 zunanji član.

27. člen

Odpiranje ponudb, ki ga izvede strokovna komisija na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi javnega razpisa, je javno.

Strokovna komisija odpira ponudbe po vrstnem redu njihove dospelosti.

Nepravočasno prispelo ponudbo strokovna komisija izloči in jo, če je navzoč predstavnik ponudnika, ki je predložil pisno pooblastilo ponudnika (v nadaljevanju: pooblaščeni predstavnik), vrne ponudniku takoj, sicer pa po pošti.

28. člen

Strokovna komisija pri pravočasno prispelih ponudbah ugotavlja, ali vsebujejo vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije.

Ponudba, ki ne vsebuje dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena, je nepopolna in jo strokovna komisija izloči iz nadaljnje obravnave.

Pripombe na odpiranje ponudb lahko da pooblaščeni predstavnik.

29. člen

Strokovna komisija vodi zapisnik o odpiranju ponudb (v nadaljevanju: zapisnik), ki vsebuje:

– podatke o naročniku,

– naslov, datum in čas začetka postopka odpiranja ponudb,

– imena navzočih članov strokovne komisije,

– imena drugih navzočih,

– navedbo o vrstnem redu prispelih ponudb,

– navedbo o nepravočasno prispelih ponudbah,

– navedbo o nepopolnih ponudbah,

– navedbo o popolnih ponudbah,

– naziv ponudnika,

– izpolnjevanje pogojev iz 14. člena tega odloka za vsakega ponudnika,

– izpolnjevanje meril iz 25. člena tega odloka za vsakega ponudnika,

– morebitne pripombe pooblaščenih predstavnikov,

– podpise članov strokovne komisije,

– podpise pooblaščenih predstavnikov,

– čas zaključka postopka odpiranja ponudb.

Zapisniku morajo biti priložena pooblastila ponudnikov.

30. člen

Zapisnik podpišejo člani strokovne komisije in pooblaščeni predstavniki.

Če pooblaščeni predstavnik odkloni podpis zapisnika, se to navede v zapisniku, skupaj z razlogom, zakaj je podpis odklonil.

31. člen

Zapisnik se mora poslati ponudnikom v treh delovnih dneh od odpiranja ponudb. Po končanem odpiranju ponudb lahko pooblaščeni predstavniki dobijo kopijo zapisnika, kar potrdijo s svojim podpisom.

32. člen

Strokovna komisija izdela pisno poročilo o vseh obravnavanih ponudbah, ki mora vsebovati zlasti:

– ime in naslov koncedenta,

– predmet koncesije in vrednost za njegovo izvedbo,

– ime ponudnika z navedbo razlogov za njegovo izločitev,

– ime ponudnika z navedbo razlogov za njegov izbor.

33. člen

Strokovna komisija pošlje poročilo iz prejšnjega člena tega odloka, skupaj z ostalim gradivom, organu iz 26. člena tega odloka za izbor koncesionarja.

34. člen

Če na javni razpis ne prispe nobena ponudba ali če noben ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se javni razpis ponavlja do izbire koncesionarja.

Do izbire koncesionarja opravlja javno službo dosedanji izvajalec na podlagi pogodbe.

35. člen

Sklenitev koncesijske pogodbe

Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.

Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je nična. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.

36. člen

Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 15 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije), z možnostjo podaljšanja koncesijske pogodbe za polovično dobo sklenjene pogodbe.

Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.

Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela koncesijskega razmerja.

Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih z zakonom.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

37. člen

Nadzor nad zakonitostjo ter strokovni in finančni nadzor

Nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne službe ter strokovni in finančni nadzor ureja ta odlok.

Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.

38. člen

Izvajanje nadzora

Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe izvaja koncedent na podlagi sprejetih splošnih zahtev in standardov vzdrževanja. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo institucijo.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent pisno utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora.

Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, pravilom najmanj 15 dni pred izvedbo nadzora.

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.

39. člen

Koncesionarjeva poročila

Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja koncesije.

Koncesionar je dolžan koncedentu do 31. marca tekočega leta podati za preteklo leto letno poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe. Poročilo mora vsebovati zlasti podatke o:

– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi,

– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh,

– oddaji poslov podizvajalcem,

– spremembah v podjetju koncesionarja,

– škodnih dogodkih,

– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,

– koriščenju zavarovanj in

– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga najkasneje do 31. 8. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.

Program izvajanja javne službe mora biti pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe in vsebuje predvsem:

– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov, stroškovno ceno, cenikom,

– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno ceno in cenikom.

Letni program izvajanja javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin ter pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju cest in javnih površin.

40. člen

Ukrepi nadzora

Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.

XI. PRENOS KONCESIJE

41. člen

Oblika

Opravljanje gospodarske javne službe se lahko prenese na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

Koncesija se prenese na enak način, kot je bila podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.

Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z uporabniki.

XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

42. člen

Način prenehanja koncesijskega razmerja

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe,

– s prenehanjem koncesionarja,

– z odvzemom koncesije,

– z odkupom koncesije.

XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE

43. člen

Koncesijske pogodba preneha:

– po preteku časa, za katerega je sklenjena,

– z odstopom od koncesijske pogodbe,

– z razvezo koncesijske pogodbe s strani koncesionarja zaradi spremenjenih okoliščin,

– s sporazumno razvezo.

44. člen

Pretek časa koncesije

Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

45. člen

Odstop od koncesijske pogodbe

Koncedent lahko od koncesijske pogodbe odstopi:

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov ali upravnih aktov, izdanih v zvezi z izvajanjem koncesije, na podlagi katere se utemeljeno dvomi o nadaljnjem pravilnem izvajanju koncesije,

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja škoda uporabnikom njegovih storitev, tretjim osebam ali koncedentu,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar ne bo izpolnil svoje obveznosti iz koncesijske pogodbe (npr. če je koncesionar kratkoročno ali dolgoročno plačilno nesposoben, če ne dosega kapitalske ustreznosti, kot jo opredeljuje ZFPPIPP, kapitalske spremembe koncesionarja kot jih opredeljuje 41. člen tega odloka, statusno preoblikovanje koncesionarja itd.),

– v primeru, ki jih določa koncesijska pogodba.

Pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna oziroma ko postane pravnomočna odločba o plačilu odškodnine za povzročeno škodo.

Okoliščine izpolnitve pogojev iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega člena, lahko začne koncedent s postopkom odstopa od koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način:

– po izpolnitvi kateregakoli pogoja iz prvega odstavka tega člena koncedent pošlje koncesionarju priporočeno po pošti pisno izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora biti obrazložena (obrazloženost izpolnitve pogoja za odstop od pogodbe);

– odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne izjave s strani koncesionarja, s tem dnem pa se koncesijska pogodba šteje za razvezano;

– kljub razvezi koncesijske pogodbe, je koncesionar dolžan opravljati gospodarsko javno službo dokler koncedent ne sklene nove koncesijske pogodbe po predpisanem postopku z novim koncesionarjem oziroma dokler koncedent ne zagotovi izvajanja; gospodarske javne službe na drug predpisan način.

46. člen

Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent odstopi od koncesijske pogodbe.

47. člen

Koncesionar lahko od koncesijske pogodbe odstopi, če koncedent ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijske pogodbe in to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe. Okoliščine izpolnitve tega pogoja se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

Od koncesijske pogodbe koncesionar ne more odstopiti, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

V primeru izpolnitve pogoja iz prvega odstavka tega člena, lahko koncesionar začne s postopkom odstopa od koncesijske pogodbe, ki poteka na naslednji način:

– po izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena koncesionar pošlje koncedentu priporočeno po pošti pisni poziv na odpravo ovir, ki koncesionarju onemogočajo izvajanje koncesijske pogodbe ter mu za to določi primeren rok, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev;

– kolikor koncedent v postavljenem roku ne odpravi ovir, ki koncesionarju onemogočajo izvajanje koncesijske pogodbe, koncesionar pošlje koncedentu priporočeno po pošti izjavo o odstopu od koncesijske pogodbe, ki mora biti obrazložena (obrazloženost izpolnitve pogoja za odstop od pogodbe);

– odstopna izjava začne učinkovati s prejemom odstopne izjave s strani koncedenta, s tem dnem pa se koncesijska pogodba šteje za razvezano;

– do razveze koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati gospodarsko javno službo.

V primeru odstopa od koncesijske pogodbe s strani koncesionarja, je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.

48. člen

Razveza koncesijske pogodbe s strani koncesionarja zaradi spremenjenih okoliščin

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnitev obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe, neupravičeno pogodbena tveganja v celoti ali v pretežnem delu prevaliti na koncesionarja ter da bi bilo po splošnem mnenju nepravično koncesijsko pogodbo ohraniti v veljavi takšno, kakršna je, lahko koncesionar zahteva razvezo pogodbe pred sodiščem.

Razveze koncesionar ne more zahtevati, če bi moral ob sklenitvi koncesijske pogodbe spremenjene okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognil ali če bi lahko te okoliščine odklonil ali preprečil.

Koncesijska pogodba se ne razveže, v kolikor koncedent ponudi ali privoli v ustrezno spremembo koncesijske pogodbe.

V primeru razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, lahko koncedent od sodišča zahteva, da koncesionarju naloži, da mu povrne pravičen del škode, ki je zaradi razveze koncesijske pogodbe nastala.

Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe od njene razveze ali njene spremembe.

49. člen

Sporazumna razveza

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe predvsem v primeru, če ugotovita, da je zaradi spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.

Stranki lahko sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo tudi v primeru spremenjenih okoliščin, kot jih opredeljuje 48. člen tega odloka.

XIV. PRENEHANJE KONCESIONARJA

50. člen

Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.

Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta in koncesijske pogodbe, od koncesijske pogodbe odstopi.

XV. ODVZEM IN ODKUP KONCESIJE

51. člen

Odvzem koncesije

Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

– če ne začne z opravljanjem gospodarske javne službe v roku, določenim s tem odlokom in koncesijsko pogodbo,

– če je v javnem interesu, da se dejavnosti prenehajo izvajati kot gospodarske javne ali kot koncesionirane gospodarske javne službe.

Pogoj za odvzem koncesije po drugi alineji prejšnjega odstavka tega člena, je sprememba pravne ureditve gospodarske javne službe.

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

V primeru odvzema koncesije po drugi alineji prvega odstavka tega člena, je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.

Ob prenehanju koncesijskega razmerja mora koncesionar predati koncedentu brezplačno in v uporabnem stanju opremo in objekte infrastrukture javne službe, ki jih je za namen opravljanja storitev javne službe zagotovil koncedent.

52. člen

Odkup koncesije

Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo gospodarsko javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi odkup koncesije. Odločitev o dokupu koncesije mora sprejeti Občinski svet Občine Bled, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja gospodarske javne službe.

Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in se uveljavi v razumnem roku, ki ne sem trajati dlje kot 3 mesece.

XVI. OPREDELITEV VIŠJE SILE

53. člen

Višja sila

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje in sfere pogodbenih strank.

Za višjo silo se šteje zlasti potres, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje gospodarske javne službe ni možno na celotnem območju Občine Bled ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati gospodarsko javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju gospodarske javne službe v takih pogojih.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.

Neposredno škodo, ki je bila povzročena tretjim osebam kot posledica višje sile s strani objektov, kateri so predmet koncesije, po predloženi dokumentaciji krije koncedent.

XVII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

54. člen

Uporaba prava

Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.

55. člen

Reševanje sporov

Če pride pri izvajanju koncesijske pogodbe do spora med koncedentom in koncesionarjem, odloča o sporu redno sodišče.

XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen

Razveljavitev predpisov

Z dnem uveljavitve tega odloka, se razveljavi 5. točka prvega odstavka 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Bled (Uradni list RS, št. 49/10).

57. člen

Objava javnega razpisa

Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.

58. člen

Začetek veljavnosti odloka

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 034-7/2012-10

Bled, dne 4. septembra 2012

Župan

Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor