Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka:

007-0008/2012-1

Občina:

Komenda

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komenda

Predlagatelj:

Župan Občine Komenda

Zakonska podlaga:

7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalni programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list  RS, št. 24/00), 6. člen Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda (Uradne objave GOK št. 01/08) in 16. člen Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 02/09-UPB1)

Pripravljavec:

 

Datum:

20.12.2012

Priloge:

gradivo
Vabilo na sejo: Vabilo na 15. sejo Občinskega sveta Občine Komenda

Besedilo:

 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list  RS, št. 24/00), 6. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v občini Komenda (Uradne objave GOK št. 01/08) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 02/09-UPB1) je Občinski svet Občine Komenda na svoji __ seji, dne, ________ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOMENDA

ZA LETO 2013

1. člen

(Vsebina)

Z letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Komenda za leto 2013 se določijo:

- športne vsebine, ki se sofinancirajo iz javnih financ;

- obseg in vrsta športnih dejavnosti;

- višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin.

2. člen

(Programi športa)

V proračunu Občine Komenda se v proračunskem letu 2013 zagotovijo sredstva za programe športa, ki jih izvajajo:

- pravne osebe javnega prava (vrtec in osnovna šola)

- pravne osebe zasebnega prava (klubi in društva, zveze društev, drugi zasebni izvajalci).

V občinskem proračunu v letu 2013 so zagotovljena tudi sredstva za:

- investicije v športno infrastrukturo in

- obratovanje športne dvorane ter druge športne infrastrukture v občini Komenda.

3. člen

(Obseg in vrsta dejavnosti)

Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev LPŠ sta opredeljena glede na vsebine NPŠ in glede na določila Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.

1. športna vzgoja otrok in mladine:

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5 let),

- 60-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od 6 do 15 let),

- 80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

- interesna športna vzgoja mladine (mladi v starosti od 15 do 19 let),

- 80-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

- športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

- starostna skupina od 6 do 11 let (CI/CE)

- do 240-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

- starostna skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE)

- do 280-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

- starostna skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE)

- do 320-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

- športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

- starostna skupina od 15 do 17 let (MMI/MME)

- do 360-urni programi (strokovni kader in športni objekt)

- starostna skupina od 17 do 19 let (SMI/SME)

- do 400-urni programi (strokovni kader in športni objekt).

2. športno rekreativna dejavnost občanov:

- rekreativni programi za odrasle

- 80-urni programi (športni objekt)

- rekreativni programi za odrasle v starosti nad 65 let

- 80-urni programi (strokovni kader in športni objekt).

3. kakovostni šport odraslih:

- športni programi odraslih s tekmovalno vsebino

- do 320-urni programi (športni objekt).

4. vrhunski šport:

- programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.

- do 480-urni programi (dodatni programi).

5. Razvojne in strokovne naloge v športu

- delovanje društev in zvez društev na lokalnem nivoju

- materialni stroški delovanja društev in zvez na lokalni ravni.

6. Strokovno delo v športu

- strokovna, operativna, administrativna in svetovalna dela za potrebe izvajanja in spremljanja LPŠ.

7. Športni programi v zavodih s področja VIZ

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok (otroci v starosti do 5 let),

- športni program Mali sonček (propagandni material)

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (otroci v starosti od 6 do 15 let),

- športni program Zlati sonček (propagandni material)

- športni program Krpan (propagandni material)

- šolska športna tekmovanja (strokovni kader, stroški udeležbe na tekmovanjih, delovanje področnega centra ŠŠT).

8. Sofinanciranje akcij na področju športa

- stroški enkratnih akcij na področju športa.

9. Športni objekti

- popravilo talne površine v športni dvorani,

- sofinanciranje plezalne stene PD Komenda,

- legalizacija tribun,

- legalizacija teniških igrišč,

- MS obratovanja športne dvorane,

- nakup zemljišča za športni center Komenda.

4. člen

(Posebna določila)

Za nemoteno izvajanje športnih programov se v letu 2013 upoštevajo naslednja posebna določila LPŠ:

- izvajalci, ki niso izpolnili vseh obveznosti iz Pogodbe o sofinanciranju programov športa za leto 2012, z enakimi programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2013.

- v vsakem od razpisanih športnih programov navedenih v 3. členu pod zaporednimi točkami od 1 do 4 se posameznemu izvajalcu praviloma prizna ena vadbena skupina.

- vsem na javnem razpisu izbranim športnim programom v kategoriji kakovostnega športa otrok in mladine (3. člen, 1. točka, 4. in 5. alinea) se v letu 2013 prizna enotno število ur vadbe in sicer:

- skupina od 6 do 11 let (CI/CE) – 160-urni programi

- skupina od 11 do 13 let (MDI/MDE) – 200-urni programi

- skupina od 13 do 15 let (SDI/SDE) – 240-urni programi

- skupina od 15 do 17 let (MMI/MME) – 280-urni programi

- skupina od 17 do 19 let (SMI/SME) – 320-urni programi.

- na javnem razpisu izbranim športnim programom se skupni seštevek točk za strokovni kader in športni objekt korigira s korekcijskim faktorjem:

- 0,50, če v programu sodeluje manj kot polovica udeležencev s stalnim bivališčem v občini Komenda (manj kot 50 %) in

- 0,25, če v programu sodeluje manj kot četrtina udeležencev s stalnim bivališčem v občini Komenda (manj kot 25 %)

- na javnem razpisu izbranim športnim programom vrhunskega športa se skupni seštevek točk za programe kategoriziranih športnikov korigira s korekcijskim faktorjem 0,5.

- na javnem razpisu izbranim izvajalcem športnih programov se skupni seštevek točk za delovanje društev korigira s korekcijskim faktorjem 0,75!

Posebna določila podrobneje ureja besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.

5. člen

(Višina proračunskih sredstev)

Po proračunskih postavkah občine Komenda za leto 2013 se sofinancirajo športni programi, strokovne in razvojne naloge ter športna infrastruktura:

ŠPORTNI PROGRAMI

p.p.

2013

sredstva

v %

DEJAVNOST KLUBOV IN DRUŠTEV PO POGODBAH

8125

73.300,00 €

90,36%

interesna športna vzgoja otrok in mladine

kakovostni šport otrok in mladine

rekreativna dejavnost odraslih

kakovostni šport odraslih

vrhunski šport

razvojne in strokovne naloge

STROKOVNA OPRAVILA V ŠPORTU

8127

3.600,00 €

4,44%

SOFINANCIRANJE MS NOVIH ŠPORTNIH DRUŠTEV

8132

220,00 €

0,27%

ŠPORT V ZAVODIH VIZ

8134

1.000,00 €

1,23%

SOFINANCIRANJE AKCIJ NA PODROČJU ŠPORTA

8140

3.000,00 €

3,70%

S K U P A J   PROGRAMI ŠPORTA:

81.120,00 €

100,00%

       

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA

p.p.

2013

sredstva

v %

vzdrž.dela in obnova obstoj.prost.v Športni dvorani Komenda

8135

35.000,00 €

21,21%

sofinanciranje plezalne stene PD Komenda

8139

10.000,00 €

6,06%

Legalizacija tribun

8142

20.000,00 €

12,12%

Legalizacija teniških igrišč na Podborštu

8143

15.000,00 €

9,09%

MS obratovanja športne dvorane

8158

65.000,00 €

39,40%

Športni center Komenda

6243

20.000,00 €

12,12%

SKUPAJ ŠPORTNA INFRASTRUKTURA:

165.000,00 €

100,00%

 

6. člen

(Načini zagotavljanja sredstev)

Občina Komenda bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine:

- Sredstva za izvajanje športnih programov (3. člen: točke 1 do 5), se zagotavljajo na podlagi izvedbe javnega razpisa (ovrednoteno po določbah veljavnega Pravilnika - pogoji, merila in normativi) in na podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajalci.

- Sredstva za izvajanje strokovnih opravil v športu (3. člen, točka 6) se zagotavljajo na osnovi veljavne pogodbe z izvajalcem strokovnih nalog.

- Sredstva za izvajanje športnih programov v zavodih s področja VIZ in za sofinanciranje akcij na področju športa (3. člen: točki 7 in 8) se zagotavljajo na podlagi odobritve (sklepa) župana.

- Sredstva za materialne stroške obratovanja športne dvorane (3. člen: točka 9; alineja 5) se zagotavljajo na podlagi veljavnih pogodb. Sredstva za sofinanciranje popravila talne površine v športni dvorani, ureditve plezalne stene PD, legalizacijo tribun in teniških igriščin ter nakup zemljišča za Športni center Komenda (3. člen: točka 9; alineje 1, 2, 3, 4, in 6) se realizirajo na podlagi potrjenega programa vlaganj v javno športno infrastrukturo, ki ga je občinski svet sprejel v sklopu občinskega proračuna. 

7. člen

(Javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Komenda za leto 2013 bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2013.

8. člen

(Spremljanje izvajanja LPŠ)

Občinska uprava preko izvajalca strokovnih del spremlja izvajanje LPŠ. Če so posamezni programi izvajalca realizirani vsaj 90 odstotno in izvajalec argumentirano upraviči nižjo realizacijo, se izvajalcu za te programe prizna izplačilo celotne pogodbene vrednosti. V kolikor se med letom ugotovi, da se sredstva iz naslova dejavnosti izvajalcev LPŠ ne bodo v celoti porabila, se v interesu razvoja športa v občini pripravi predlog prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom potrdi župan.

9. člen

(Spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2013.

10. člen

(Vsebinska povezanost)

Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2013, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Komenda.

11. člen

(Veljavnost LPŠ)

LPŠ v občini Komenda za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v GOK.

 

Številka: 007-0008/2012-1

Datum:

Tomaž DROLEC

Župan

 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor