Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07,107/10, 32/12 in 27/14) je župan Občine Gorje 1.4.2016, sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA VRŠCE

 

1. člen

(začetek postopka)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Vršce: v nadaljevanju OPPN.

 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Gorje (Uradno Glasilo slovenskih občin, št. 12/2014: v nadaljevanju OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski rabi opredeljeno z več namenskimi rabami. Območje Vršce trenutno leži na območju kmetijskih, gozdnih, zelenih, vodnih površin in območju stavbnih zemljišč.

(2) Pobudo za izdelavo OPPN je podalo Turistično društvo Gorje, Podhom 80, 4247 Zgornje Gorje (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), ki ima na območju namen legalizirati objekt za vzdrževanje in ureditev parkirnih prostorov postavitev objekta za prodajo vstopnic. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva predvsem pa, kar se tiče same ureditve prometne in parkovne infrastrukture, potrebna.

 

3. člen

(območje urejanja podrobnega prostorskega načrta)

(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja v severnem delu naselja Podhom, pred vhodom v svetovno znano sotesko Vintgar. Obravnavano območje leži na več namenskih rabah. Območje OPPN deli na dva dela reka Radovna. Zahodni del območja je komunalno opremljen in v njem stojijo tako stanovanjski kot gostinski objekti. Pred vhodom v sotesko, so travnate površne z objektom za vzdrževanje, ki ni v skladu z zakonodajo ter objektom za prodajo vstopnic s sanitarijami. Desni breg reke Radovne, pa predstavljajo izključno kmetijska in gozdna zemljišča.

(2) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel.

(3) Območje OPPN predvidoma obsega zemljišča s parc. št. 317/13, 316, 345, 346, 346, 347, 348, 370, 315/1, 315/10, 315/9, 315/4, 315/7, 317/1, 317/11, 317/12, 317/14, 317/15, 317/2, 317/7, 317/8, 318/2, 318/3, 318/6, 343/1, 344/1, 344/2, 349/5, 372/1, 372/2, vse k. o. Podhom. 

(4) Površina območja meri okvirno 58850 m2. Ob izdelavi OPPN se lahko meja in velikost območja spremenita.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine Gorje, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.

(2) V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je treba zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, ki jih predvideva že OPN, izdelava le-teh se določi v postopku priprave OPPN.

 

5. člen

(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) Izdelava osnutka OPPN je predvidena 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 30 dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden najkasneje eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki. 

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.

(3) V primeru zahteve po vodenju postopka celostne presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

 

6. člen

(navedba nosilcev urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

·       Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

·       Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

·       Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje – prometna infrastruktura,

·       Infrastruktura Bled, d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled – komunalna infrastruktura, 

·       Elektro Gorenjska, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana – energetska infrastruktura, 

·       Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura,

·       Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled – območje Triglavskega narodnega parka.

(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

(3) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.

 (4) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega prostorskega načrta)

(1) Pripravo OPPN financira pobudnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. 

(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Gorje in investitorjem.

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Gorje, www.gorje.si.

 

Številka: 3500-11/2015-17

Datum: 1.4.2016

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor