Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B, Uradni list RS, št. 57/12, 109/12 – ZPNačrt-C) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/11) je občinski svet na 13. dopisni seji dne 10. 01. 2013 sprejel

SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA

O ŠIRITVI OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

I.

V naslovu Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč, ki ga je občinski svet Občine Zavrč sprejel na 20. redni seji dne 20.12.2012, pod številko 900-2/2010-047-001, se doda naslednje besedilo: »športno rekreacijskega območja P24-R1 Zavrč«. Tako se dopolnjen naslov sklepa glasi: »Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč športno rekreacijskega območja P24-R1 Zavrč«.

II.

V III. točki Sklepa o širitvi območja stavbnih zemljišč se v zadnjem stavku izvzame besedilo: »4550 rn2« in se nadomesti z naslednjim besedilom: »4920 m2«. Spremenjeno območje širitve stavbnih zemljišč s površino 4920 m2 je razvidno iz grafične priloge k temu sklepu.

III.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Štev.: 900-2/2010-048-003

Datum: 10.01. 2013

ŽUPAN

Miran VUK l.r.

 

Grafična priloga 1 (prikaz območja širitve na izseku iz prostorskega plana):

 

Grafična priloga 2 (prikaz območja širitve na digitalnem ortofoto posnetku):

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor