Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 40.člena Zakona o javnih financah (Ur.list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 92. in 93. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99, Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/2001 ) je občinski svet občine Trnovska vas na 9. seji dne 16. 12. 2003 na predlog župana sprejel
ODLOK
 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2003
 
1. člen
V odloku o proračunu občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 1/2003) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi :

 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
173.396.491,11
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
61.712.909,11
 
70 DAVČNI PRIHODKI
49.221.683,15
 
700 Davki na dohodek in dobiček
26.906.000,00
 
703 Davki na premoženje
14.557.478,10
 
704 Domači davki na blago in storitve
7.758.205,05
 
706 Drugi davki
0,00
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI
12.491.225,96
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.822.720,80
 
711 Takse in pristojbine
1.092.000,00
 
712 Denarne kazni
7.000,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
9.569.505,16
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00
 
73 PREJETE DONACIJE
0,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
 
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI
111.683.582,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
111.683.582,00
 
 
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
177.681.641,71
 
40 TEKOČI ODHODKI
52.696.816,75
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
19.272.809,06
 
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
2.658.001,04
 
402 Izdatki za blago in storitve
30.424.300,16
 
403 Plačila domačih obresti
0,00
 
409 Rezerve
341.706,49
 
41 TEKOČI TRANSFERI
37.559.738,96
 
410 Subvencije
1.193.893,37
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
20.761.479,20
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
3.687.119,88
 
413 Drugi tekoči domači transferi
11.917.246,5
 
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
 
INVESTICIJSKI ODHODKI
85.906.194,88
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
85.906.194,88
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.518.891,12
 
430 Investicijski transferi
1.518.891,12
 
 
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
-4.285.150,60
 
 
 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
 
 
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
 
 
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMEBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
 
 
 
C.RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
0,00
 
 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
0,00
 
 
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
- 4.285.150,60
 
 
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
4.285.150,60
 
 
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
4.285.150,60

 
2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi :
 
Proračunski skladi so :
 
- račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
 
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 2.759.461,81 kot prenos iz prejšnjega leta. V letu 2003 se v rezervni sklad ne izločajo sredstva.
 
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 100.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.
 

Številka:032-01/03-09-3
Občina Trnovska vas
župan
Karl VURCER

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor