Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 64. in 30. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17) je Občinski svet Občine Divača na svoji 3. redni seji, dne 23.1.2019 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA

OBČINE DIVAČA

 

1. člen

V besedilu drugega odstavka 25. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17) (v nadaljevanju Statut) se v tretji alineji črta »in okolje« in  nadomesti z besedilom », kmetijstvo in turizem« ter doda nova alineja »- odbor za prostorsko načrtovanje in okolje«

 

2. člen

Besedilo tretjega odstavka 105. člena Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan. Župan lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih župan izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«

 

3. člen

Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Divača se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 032-0001/2019-04

Datum: 23.01.2019

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor