Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile dne 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kungota na 3. redni seji, dne 3. februarja 2010 ter na 4. redni seji, dne 24. februarja 2010 sprejela naslednji

 

 

UGOTOVITVENI SKLEP

 

 

Občinska volilna komisija Občine Kungota ugotavlja:

 

 

- da je Anton Škamlec dne 04. 01. 2010 pisno sporočil, da odstopa s funkcije člana Občinskega svet Občine Kungota ter člana Sveta Vaške skupnosti Svečina, o čemer je župan obvestil Občinski svet in Občinsko volilno komisijo;

 

 

- da skladno z določbo tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat preneha z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Glede na navedeno je Antonu Škamlecu mandat prenehal 04.01. 2010;

 

 

- da mandat člana Občinskega sveta Občine Kungota preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov SLS;

 

 

- da je naslednji kandidat na listi kandidatov SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Bernarda Čas, rojena 14.04.1973, stanujoča Rošpoh 147, 2211 Pesnica pri Mariboru;

 

 

- da je kandidat dne 15. 02. 2010 pravočasno podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kungota;

 

 

- a sklep prične veljati takoj in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije. Številka: 011-01/2010

 

 

Občina Kungota

 

 

Občinska volilna komisija

 

 

Dušan Stojanovič, univ. dipl. prav., s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor