Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US), Zakona o uresniče­vanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US), Statuta Občine Divača (Ura­dni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 13. redni seji dne 23. 4. 2012 sprejel

O D L O K

o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača

1. člen

Občina Divača s tem Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Divača (v nadaljevanju: Odlok) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na področju kulture v Občini Divača.

2. člen

Javni interes Občine Divača na področju kulture obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih kulture, ki se opredelijo v občinskih letnih programih kulture. Letni program kulture v Občini Divača na predlog župana sprejme Občinski svet Občine Divača.

Namen lokalnega programa kulture je predvsem določiti te­meljne cilje na področju kulture ter urediti način izvajanja kulturne politike in spodbuditi nadaljnji razvoj kulture v lokalni skupnosti.

3. člen

Posamezni izrazi imajo po tem Odloku skladno z ZUJIK-om naslednji pomen:

– javni interes na področju kulture je interes za ustvar­janje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje (v nadaljnjem besedilu: javni interes za kulturo);

– nosilci javnega interesa so pristojni občinski organi, v sodelovanju z nosilci javnega interesa v državi. Nosilci javnega interesa izvajajo svoje naloge v sodelovanju s civilno družbo;

– kulturna dobrina je kulturni proizvod ali storitev, ki je na­menjena zadovoljevanju človekovih potreb na področju kulture;

– javna kulturna dobrina je tista kulturna dobrina, ki jo v javnem interesu zagotavlja država oziroma lokalna skupnost kot javno službo oziroma v obliki podpore posamičnim kultur­nim projektom;

– javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot javne zavode;

– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajal­cev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, štipendija ipd.), ki jo financira država ozi­roma lokalna skupnost;

– financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje;

– javna kulturna infrastruktura so nepremičnine in opre­ma, namenjeni kulturi;

– društvo = klub;

– samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.

4. člen

Javni interes lokalna skupnost udejanja predvsem na podla­gi letnega izvedbenega načrta kulture (Letnega programa kulture), javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, aktov o ustanovitvi javnih zavo­dov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, upravnih odločb.

Občina Divača uresničuje javni interes na področju kulture tako, da:

– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje vsebin na področju kulture, ki so v javnem interesu občine in so za občino pomembne,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj kulturnih dejavnosti,

– načrtuje, posodablja, gradi in vzdržuje infrastrukturo na področju kulture v občini.

5. člen

Občina Divača skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in iz­vajanje kulturne politike preko programov javnih zavodov na področju kulture, organizirane ljubiteljske kulture v sodelovanju z izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot varuha nepremične kulturne dedi­ščine, s sofinanciranjem programov in projektov različnih društev ter drugih izvajalcev preko javnih razpisov ali javnih pozivov.

6. člen

Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture v občini.

7. člen

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture Občina Divača lahko sprejeme posamične akte, (dokumente) za posamezna področja kulturnega ustvarjanja. Z akti ureja postopke, način, vsebine, ipd. na posameznem področju kul­turnega ustvarjanja v občini.

8. člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2012-04

Divača, dne 23. aprila 2012

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor