Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo,  76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US in 40/12 – ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. in  40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15- ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)  in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/10), je Občinski svet Občine Žetale na  11. redni  seji  dne 8.12.2016   sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŽETALE ZA LETO 2016 (REBALANS)

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  8/16)  se spremeni  2. člen tako, da se glasi:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2016-Rebalans

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.315.763

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

      1.028.695

70 DAVČNI PRIHODKI

950.665

700 Davki na dohodek in dobiček

907.092

703 Davki na premoženje

28.940

704 Domači davki na blago in storitve

14.633

706 Drugi davki

 

71 NEDAVČNI PRIHODKI

78.030

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

33.350

711 Takse in pristojbine

1.100

712 Denarne kazni

5.240

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.320

714 Drugi nedavčni prihodki

28.020

72 KAPITALSKI PRIHODKI

    9.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

721 Prihodki od prodaje zalog

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

9.000

73 PREJETE DONACIJE

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

 

731 Prejete donacije iz tujine

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

                   278.068

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

213.472

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

64.596

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.327.086

40 TEKOČI ODHODKI

500.414

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

88.740

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.360

402 Izdatki za blago in storitve

358.664

       403 Plačila domačih obresti

21.350

409 Rezerve

18.300

41 TEKOČI TRANSFERI

500.020

410 Subvencije

 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

317.100

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

41.211

413 Drugi tekoči domači transferi

141.709

414 Tekoči transferi v tujino

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

304.364

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

304.364

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

22.288

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

2.700

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

19.588

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

-11.323

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2016-Rebalans

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun  2016-Rebalans

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

89.622

50 ZADOLŽEVANJE

89.622

500 Domače zadolževanje

89.622

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

92.190

55 ODPLAČILO DOLGA

92.190

550 Odplačilo domačega dolga

92.190

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

-13.891

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-2.568

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

11.323

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 Splošni sklad za drugo)

                     13.891

 

2. člen

Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2016 sta sestavni del tega odloka.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0011/2015-7

Datum: 8.12.2016

 

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor