Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je župan Občine Ajdovščina dne 10. 12. 2010 sprejel

S K L E P

o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar–marec 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) v obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08, 43/09, 80/09, 9/10, 55/10, 63/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

----------------------------------------------

       Skupina/podskupina kontov      proračun

                                  januar–marec

----------------------------------------------

 A.    BILANCA PRIHODKOV IN

       ODHODKOV

----------------------------------------------

 I.    SKUPAJ PRIHODKI            3.605.005,52

 70    DAVČNI PRIHODKI            2.820.028,73

       700 davki na dohodek in

       dobiček                    2.592.632,25

       703 davki na premoženje      222.334,86

       704 domači davki na blago

       in storitve                    5.061,62

 71    NEDAVČNI PRIHODKI            488.133,28

       710 udeležba na dobičku in

       dohodki od premoženja        372.376,97

       711 takse in pristojbine       2.967,30

       712 denarne kazni                832,49

       713 prihodki od prodaje

       blaga in storitev             11.525,60

       714 drugi nedavčni

       prihodki                     100.430,92

 72    KAPITALSKI PRIHODKI                0,00

       720 prihodki od prodaje

       osnovnih sredstev                  0,00

       722 prihodki od prodaje

       zemljišč in neopredmetenih

       osnovnih sredstev                  0,00

 73    PREJETE DONACIJE                 800,00

       730 prejete donacije iz

       domačih virov                    800,00

       731 prejete donacije iz

       tujine                             0,00

 74    TRANSFERNI PRIHODKI          296.043,51

       740 transferni prihodki iz

       drugih javnofinančih

       institucij                   119.651,51

 II.   SKUPAJ ODHODKI             3.492.692,42

 40    TEKOČI ODHODKI               780.253,15

       400 plače in drugi izdatki

       zaposlenim                   163.278,44

       401 prispevki delodajalcev

       za socialno varnost           29.050,05

       402 izdatki za blago in

       storitve                     540.016,71

       403 plačila domačih

       obresti                        7.840,00

       409 sredstva, izločena v

       rezerve                       40.067,95

 41    TEKOČI TRANSFERI           1.258.668,27

       410 subvencije                17.353,16

       411 transferi posameznikom

       in gospodinjstvom            767.254,12

       412 transferi neprofitnim

       organizacijam                 39.340,07

       413 drugi tekoči domači

       transferi                    434.720,92

 42    INVESTICIJSKI ODHODKI      1.443.656,00

       420 nakup in gradnja

       osnovnih sredstev          1.443.656,00

 43    INVESTICIJSKI TRANSFERI       10.115,00

       431 investicijski

       transferi fiz. in prav.

       osebam, ki niso

       proračunski uporabniki             0,00

       432 investicijski

       transferi proračunskim

       uporabnikom                   10.115,00

 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK –

       PRIMANJKLJAJ                 112.313,10

----------------------------------------------

 B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV

       IN NALOŽB

----------------------------------------------

 IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POS.

       IN PRODAJA KAP. DELEŽEV               0

 75    PREJETA VRAČILA DANIH

       POSOJIL IN PRODAJA KAP.

       DELEŽEV                               0

       751 prodaja kapitalskih

       deležev                               0

 V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE

       KAPITALSKIH DELEŽEV                   0

 44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE

       KAPITALSKIH DELEŽEV                   0

       441 povečanje kapitalskih

       deležev in naložb                     0

 VI.   PREJETA MINUS DANA

       POSOJILA IN SPREMEM.

       KAPITAL. DELEŽEV                      0

----------------------------------------------

 C.    RAČUN FINANCIRANJA

----------------------------------------------

 VII.  ZADOLŽEVANJE                          0

 50    ZADOLŽEVANJE                       0,00

       500 domače zadolževanje            0,00

 VIII. ODPLAČILA DOLGA               64.067,48

 55    ODPLAČILO DOLGA               64.067,48

       550 odplačilo domačega

       dolga                         64.067,48

 IX.   POVEČANJE(ZMANJŠANJE)

       SREDSTEV NA RAČUNIH           48.245,62

 X.    NETO ZADOLŽEVANJE            –64.067,48

XI.   NETO FINANCIRANJE             –15.821,76

      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

      DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  1.484.800,53

----------------------------------------------

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni proračunski uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

Št. 4102-6/2010

Ajdovščina, dne 10. decembra 2010

Župan

Občine Ajdovščina

Marjan Poljšak l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor