Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 10. redni seji dne 31. 1. 2012 sprejel

S K L E P

o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012

I.

Občina Križevci bo storitve javne službe obdelave in od­laganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v višini 40 %.

II.

Občina Križevci bo subvencionirala ceno uporabe javne infrastrukture le za gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz sredstev občinskega proračuna.

III.

Sredstva subvencije bo Občina Križevci nakazovala jav­nemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 na­prej.

Št. 032-02-10/2012-49

Križevci, dne 31. januarja 2012

Župan

Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor