Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 15. in 122. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01), 65. člena poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na 30. redni seji dne 7. 8. 2002 sprejel
 
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
 
 
Občine Križevci
 
 
1. člen
 
V statutu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) se v 24. členu doda nova sedma alinea:
 
 
– odbor proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci
 
 
Dosedanja sedma alinea postane osma.
 
2. člen
 
V 46. členu se za besedo »upravi« doda novo besedilo »na predlog tajnika občine«.
 
3. člen
 
112. člen statuta Občine Križevci se spremeni tako, da se glasi:
 
 
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. V Uradnem listu Republike Slovenije se objavijo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
 
4. člen
 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
 
 

Št. 030-01-30/02-758
Križevci, dne 8. avgusta 2002.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor