Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 10. redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka

 

 

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

 

 

v Občini Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 27/96, 13/1, 21/2 in 117/2), ki se nanašajo na zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2).

 

 

2. člen

 

 

V prvem členu odloka se besedilo spremeni in dopolni tako, da se glasi:

 

 

    »V Občini Črnomelj se na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in določb zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92) in tega odloka, za uporabo stavbnih zemljišč plačuje nadomestilo.«

 

 

3. člen

 

 

Prvi stavek 2. člena se spremeni in se glasi:

 

 

    »Nadomestilo se ob upoštevanju komunalne opremljenosti in storitev ter lege, ločeno plačuje na naslednjih območjih:«

 

 

    V II. točki istega člena se na koncu doda besedilo:

 

 

    »in naselje Vojna vas«.

 

 

    III. točka istega člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    »območje naselij Kanižarica in Svibnik«.

 

 

4. člen

 

 

V 3. členu se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.

 

 

    Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

 

 

    Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.«

 

 

5. člen

 

 

Za 3. členom se dodata nova 4. in 5. člena, ki se glasita:

 

 

»4. člen

 

 

Nadomestilo od gradbenih parcel (zazidanih stavbnih zemljišč) se plačuje tako, da se skladno s standardom SIST ISO 9836 upošteva:

 

 

    A) uporabno tlorisno stanovanjsko površino sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter garaže za osebne avtomobile. V stanovanjsko površino se štejejo tudi zgoraj navedeni prostori za bivanje v počitniških objektih in zidanicah oziroma drugih gospodarskih objektih.

 

 

    B) uporabno tlorisno površino poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom oziroma dejavnostjo.

 

 

    V primeru, da razmerje med uporabno tlorisno površino objektov na gradbeni parceli in površino gradbene parcele za pretežno stanovanjski namen znaša manj kot 0,4, se uporabne tlorisne površine povečajo za 50%. V primeru pretežno poslovnega namena se povečanje iz zgornjega odstavka upošteva, če je navedeno razmerje manjše od 0,3.

 

 

    C) površine zemljišč za delavnice na prostem, nepokrita skladišča, parkirišča in podobno, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kamor se šteje tudi tlorisne površine baznih postaj mobilne telefonije in objektov za prenos in distribucijo električne energije, tlorisne površine oboda temeljev daljnovodnih stebrov, kakor tudi površine za rekreacijo in podobno, ki niso del javne infrastrukture (npr. igrišča za tenis, golf, odprti bazeni, kopališča, kampi ipd).

 

 

    Gradbena parcela se določi po naslednjem vrstnem redu:

 

 

    – v skladu z določili lokacijskega načrta,

 

 

    – v skladu z dokončnim gradbenim dovoljenjem ali odločbo o določitvi funkcionalnega zemljišča,

 

 

    – v skladu z zemljiškim katastrom, po katerem se upošteva po pravilniku o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru vrsta rabe z oznako 210 do vključno 215,

 

 

    – če ni mogoče določiti gradbene parcele na podlagi zgornjih alinei se določi kot zazidana površina, povečana za faktor 1,5.

 

 

5. člen

 

 

Nadomestilo za zemljiško parcelo, ki je poselitvenem območju in je primerna za poselitev oziroma zazidljiva (nezazidano stavbno zemljišče) se določi po naslednjem postopku:

 

 

    – v skladu z določili lokacijskega načrta,

 

 

    – v skladu z dokončnim gradbenim dovoljenjem,

 

 

    – če površine ni mogoče določiti po enem izmed zgornjih postopkov, se upošteva ostanek zemljiške parcele po določitvi gradbene parcele po 4. členu tega odloka.

 

 

    Ostanek zemljiške parcele po zgornji alinei mora v primeru stanovanjske gradnje meriti vsaj 800 m2, sicer se ne šteje kot primerno za poselitev.«

 

 

    Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

 

 

6. člen

 

 

Dosedanji 4. člen postane 6. člen, ki se spremeni in glasi:

 

 

    »Pri odmeri nadomestila se upošteva vrsta dejavnosti oziroma namembnosti poslovnih površin in izjemne ugodnosti po naslednjih področjih:

 

 

    1. kioski in bencinski servisi ter nočni bari, igralnice, diskoteke, oziroma vsi lokali s podaljšanim delovnim časom, razen tistih, ki nudijo gostom hrano ter prodajalne, ki so odprte izven rednega delovnega časa,

 

 

    2. dejavnosti po standardni klasifikaciji; G-trgovina, popravila motornih vozil, H-gostinstvo, I-promet, skladiščenje, zveze, J-finančno posredništvo, K-nepremičnine, najem, poslovne storitve, L-javna uprava, socialno zavarovanje, M-izobraževanje, N-zdravstvo, socialno varstvo, O-druge javne, skupne in osebne storitve, P-zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem, ki niso zajete v 1. ali 4. točki tega člena,

 

 

    3. dejavnosti po standardni klasifikaciji; A-kmetijstvo, lov, gozdarstvo, B-ribištvo, C-rudarstvo, D-predelovalne dejavnosti, E-oskrba z elektriko, plinom in vodo, F-gradbeništvo,

 

 

    4. javne storitve oziroma družbene dejavnosti (upravni organi, uradi, zavodi, direkcije), katerih ustanovitelj je Občina Črnomelj ter krajevne skupnosti in društva, ki so dotirana iz sredstev proračuna Občine Črnomelj,

 

 

    5. v primeru, da je poslovni prostor oziroma objekt nezaseden, se pri obračunu upošteva poslovna dejavnost, ki je bila nazadnje v prostoru oziroma objektu.«

 

 

7. člen

 

 

V 7. členu se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    »Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na mesec je določena kot produkt površine po 3. členu (v m2), števila točk in vrednosti točke (v SIT/mesec/m2).

 

 

    Število točk se glede na območja iz 2. člena, vrsto površin iz 3. člena in vrsto poslovne dejavnosti iz 4. člena določi kot sledi iz naslednje tabele:

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Vrsta površin        A         B         C         D
 
 
Dejavnost   Stanovanja         1         2         3         4 Na prostem  Nezazidano
 
 
Območje      (št.točk) (št.točk) (št.točk) (št.točk) (št.točk)  (št.točk)   (št.točk)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
I.                 400      4000      1750      1000       500        400         200
 
 
II.                600      3500      2000       875       400        350         150
 
 
III.               500      3000      1500       750       300        300         100
 
 
IV.                400      2000      1000       500       200        200          50
 
 
V.                 300      1500       750       300       200        150          50
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 

 

»Znesek nadomestila se poveča za 100% v naslednjih primerih:

 

 

    – za nezasedene poslovne prostore na območju izvedbenega prostorskega akta historičnega mestnega jedra Črnomlja,

 

 

    – v primeru, da se stanovanjski ali poslovni ali gospodarski objekt oziroma del objekta uporablja za namen, ki je v nasprotju z določili izvedbenega prostorskega akta.

 

 

8. člen

 

 

V 8. členu se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    Vrednost točke za tekoče leto se določi tako, da se uporabi vrednost točke iz preteklega leta, ki je pomnožena z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v celotnem preteklem letu razen v primeru, ko občinski svet v naprej s posebnim sklepom ali spremembo odloka določi novo vrednost točke.

 

 

    Vrednost točke v letu 2004 znaša 0,0135 SIT/mesec/m2. Vrednost točke se zaokroži na štiri decimalna mesta.«

 

 

9. člen

 

 

V 10. členu se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    »Plačila nadomestila so oproščeni:

 

 

    – zavezanci za zemljišče, ki se uporablja za potrebe ljudske obrambe;

 

 

    – zavezanci za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost;

 

 

    – na lastno zahtevo zavezanec, občan, za dobo 5 let od vselitve, ko je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih;

 

 

    – zavezanec, občan, ki lahko v postopku odmere nadomestila najkasneje do 31. marca za tekoče leto dokaže, da izpolnjuje pogoje za prejemanje prejemkov iz naslova denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo;

 

 

    – društvo invalidov, humanitarne in dobodelne organizacije (Rdeči križ, Karitas).«

 

 

10. člen

 

 

V 12. členu se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    »Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni prijaviti stanovanjske in poslovne površine, podatke o gradbenih parcelah in zemljiških parcelah, ki so znotraj poselitvenega območja in primerne za poselitev oziroma zazidljiva ter druge podatke iz 2., 3. in 4. člena v roku enega meseca od pričetka veljavnosti tega odloka ali nastanka spremembe podatkov na naslov službe za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Črnomelj.

 

 

    Kolikor zavezanec ne prijavi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena v predpisanem roku ali roku, ki ga v pozivu določi služba, pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, se mu za stanovanjske oziroma bivalne prostore določi površina 200 m2, v ostalih primerih pa uporabi podatke iz uradnih evidenc ali pa podatke o površinah po lastni presoji določi služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

 

 

    Evidenco za potrebe nadomestila vodi služba, pristojna za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Črnomelj, ki zavezancu omogoča vpogled v podatke za odmero nadomestila za njegove površine v času uradnih ur. Zavezanec lahko do 31. marca za tekoče leto podatke v svojo korist spremeni le na podlagi vloge in pisnih dokazil, po potrebi se opravi tudi ogled na kraju samem.«

 

 

11. člen

 

 

V 13. členu se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in obresti zavezancu na podlagi predpisov o davkih občanov odmeri, pobere, prisilno izterja, vrne in odpiše zaradi neizterljivosti pristojni davčni organ oziroma tisti, ki ima s službo za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sklenjeno pogodbo o odmeri in pobiranju nadomestila.

 

 

    Nadomestilo se odmeri in pobira mesečno, po dogovoru s skladom pa lahko tudi za več mesecev v letu skupaj.«

 

 

12. člen

 

 

V 14. členu se spremeni tako, da se glasi:

 

 

    »Nadomestilo se zbira na računu Občine Črnomelj in je namenjeno za naloge po programu opremljanja stavbnih zemljišč, do njegovega sprejema pa po proračunu Občine Črnomelj.«

 

 

13. člen

 

 

Za 14. členom se doda nov 15. člen, ki se glasi.

 

 

    »Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja za komunalno nadzorstvo pristojna služba Občinske uprave občine Črnomelj.«

 

 

14. člen

 

 

Dosedanji 13. člen postane 16. člen. Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

 

 

15. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

Št. 462-2/96

 

 

Črnomelj, dne 16. decembra 2003.

 

 

Župan

    Občine Črnomelj

    Andrej Fabjan l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor