Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. l. RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95,20/95 - odločba US, 63/95, 73/95 - odločba US, 9/ 96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 29/97 - dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98­ - odločba US, 74/98 in 59/99 - odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), 15. Člena Statuta Občine Dornava (Ur. l. RS, št. 26/07) je Občinski svet občine Dornava na 18. seji dne, 10.12.2008  sprejel

 

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE DORNAVA

 

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Dornava in merila za odmero komunalnega prispevka na območju občine Dornava.

 

2. člen

V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:

 • Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 • Komunalna oprema so:
 • objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
 • objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
 • objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 • Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
 • Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
 • Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 • Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
 • Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. 

 

3. člen

            Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Dornava je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih  zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07) in vsebuje:

 • prikaz obstoječe komunalne opreme na območju občine Dornava;
 • prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju občine Dornava;
 • obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 • obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
 • preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
 • podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.

            Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Dornava:

 • ceste (oznaka obračunskih območij C);
 • kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
 • vodovod (oznaka obračunskih območij V);
 • javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR);
 • javne površine (oznaka obračunskih območij JP);
 • pločniki (oznaka obračunskih območij PL).

            Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.

4. člen

            Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:

 • se priključuje na ali mu je omogočena uporaba obstoječe komunalne opreme;
 • se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu;
 • izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja namembnost objekta;
 • izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.

            Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tudi investitor nadomestnega objekta, če spreminja namembnost objekta ali če povečuje neto tlorisno površino objekta.

 

III.       IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

5. člen

Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:

pri čemer je:

• KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

• Ap

površina parcele (m2)

• At

neto tlorisna površina objekta (m2)

• K

faktor dejavnosti

• Dpi

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka

• Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

• Cpi

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

• Cti

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

pri čemer je:

• KPi

izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se

objekt priključuje

• KP

celotni izračunani komunalni prispevek

• i

indeks rasti cen v  gradbeništvu

            Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

            Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.

            V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5.

            Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

            Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.

 

6. člen

            V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.

            V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.

            Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.

            Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

pri čemer je:

• KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

• AtO

neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)

• AtN

neto tlorisna površina novega objekta (m2)

• K

faktor dejavnosti

• Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

• Cti

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

            V primeru spremembe namembnosti oz. vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, v skladu z 10. členom tega odloka. Če je vrednost pozitivna se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.

            Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

pri čemer je:

• KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

• At

neto tlorisna površina stavbe (m2)

• KN

faktor dejavnosti novega objekta

• KO

faktor dejavnosti obstoječega objekta

• Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

• Cti

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju

           

Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe je  potrebno sprejeti za območja, ki se bodo urejala s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.

            Na območjih, ki se bodo s komunalno opremo na novo urejala se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:

 oziroma

 

• CpiS

skupni stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na

obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

• CtiS

skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno

komunalno opremo na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema

• CpiN

stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno novo komunalno opremo na

obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)

• CtiN

stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno

opremo na obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)

• CpiO

obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na

obračunskem območju, določeni s tem odlokom

• CtiO

obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno

komunalno opremo na obračunskem območju, določeni s tem odlokom

 

7. člen

Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:

 

 

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskih območij

Vrednost
[€]

Ceste

OBO_C_1

6.105.343,40

Kanalizacija

OBO_K_1

2.429.166,66

Vodovod

OBO_V_1

3.395.888,09

Javna razsvetljava

OBO_JR_1

145.288,80

OBO_JR_2

43.079,70

Javne površine in parkirišča

OBO_JP_1

222.477,96

Pločniki

OBO_PL_1

376.349,98

OBO_PL_2

119.726,40

 

Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega območja

PP
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena ne enoto (Cpi_obstoječa)
[EUR/m2]

Ceste

OBO_C_1

2.047.050,74

6.105.343,40

2,983

Kanalizacija

OBO_K_1

1.077.780,50

2.429.166,66

2,254

Vodovod

OBO_V_1

1.748.437,53

3.395.888,09

1,942

Javna razsvetljava

OBO_JR_1

1.098.181,28

145.288,80

0,132

OBO_JR_2

233.578,80

43.079,70

0,184

Javne površine in parkirišča

OBO_JP_1

2.047.050,74

222.477,96

0,109

Pločniki

OBO_PL_1

535.709,99

521.349,98

0,973

OBO_PL_2

61.858,49

119.726,40

1,935

SKUPAJ

 

 

12.982.321,00

 

 

Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:

 

Vrsta opreme

Oznaka obračunskega območja

NTPO
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena ne enoto (Cti_obstoječa)
[EUR/m2]

Ceste

OBO_C_1

324.526,14

6.105.343,40

18,813

Kanalizacija

OBO_K_1

181.539,60

2.429.166,66

13,381

Vodovod

OBO_V_1

292.678,07

3.395.888,09

11,603

Javna razsvetljava

OBO_JR_1

181.597,19

145.288,80

0,800

OBO_JR_2

38.108,08

43.079,70

1,130

Javne površine in parkirišča

OBO_JP_1

324.526,14

222.477,96

0,686

Pločniki

OBO_PL_1

107.914,42

521.349,98

4,831

OBO_PL_2

11.757,94

119.726,40

10,183

SKUPAJ

 

 

12.982.321,00

 

 

 

 

 

 

8. člen

Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.

 

 

 

 

 

9. člen

Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi)  in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi : Dti= 0,5 : 0,5.

 

10. člen

Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03, 78/05). Faktor dejavnosti po tem odloku je:

 

Klas. st.

Klasifikacija

Faktor K

11100

Enostanovanjske stavbe

0,8

11210

Dvostanovanjske stavbe

1,0

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,3

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,8

121

Gostinske stavbe

1,2

122

Upravne in pisarniške stavbe

1,2

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

1,2

12303

Bencinski servisi

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

1,3

125

Industrijske stavbe in skladišča

1,0

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

0,7

12650

Športne dvorane

0,8

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,9

12714

Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,9

24110

Športna igrišča

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

24201

Vojaški objekti

1,3

 

 

 

 

Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Ur. l. RS, št. 33/03, 78/05), objekt razvrsti.

 

11. člen

            V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.

            To velja le za individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločnike); za javno infrastrukturo (ceste in javne površine) se komunalni prispevek vedno obračuna.

 

IV.       ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

12. člen

            Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:

 • na zahtevo zavezanca;
 • ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
 • po uradni dolžnosti.

            Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

            Po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek pristojni organ občinske uprave v naslednjih primerih:

 • če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
 • če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.

            Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.

            Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.

            Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni, o kateri odloča župan.

13. člen

            Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Dornava.

            Občina Dornava lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

 

14. člen

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.

 

15. člen

Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka. Določba velja le za plačane prispevke za komunalne vode, v dobi amortizacije teh komunalnih vodov.

 

16. člen

Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07).

 

17. člen

            Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

            S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

 

18. člen

            Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.

            Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.

            Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in ne-stanovanjskih stavb v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih edini investitor je Občina Dornava.

            O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet.

 

V.         PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

19. člen

Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.

 

20. člen

Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Dornava.

 

21. člen

Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in  začne veljati s 01.01.2009.

 

Številka 007 – 20 / 2008

Dornava, dne 10.12.2008

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor