Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) ter v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF; ZSVarPre) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 11. seji, dne 21. 6. 2012, sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O DODELJEVANJU OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI V OBČINI MARKOVCI

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve enkratne občinske denarne socialne pomoči, namen dodelitve, merila in višina denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči v Občini Markovci.

 

 

2. člen

 

 

Enkratna občinska denarna socialna pomoč (v nadaljevanju: denarna pomoč) po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se dodeli upravičencem praviloma enkrat letno.

 

 

3. člen

 

 

Sredstva za denarne pomoči iz prejšnjega člena se zagotovijo v proračunu Občine Markovci.

 

 

II.     UPRAVIČENCI IN NAMEN DODELITVE DENARNIH POMOČI

 

 

4. člen

 

 

Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

 

- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Markovci,

 

 

- si zase in za svoje družinske člane materialne varnosti oziroma sredstev v višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere sami niso mogli oziroma ne morejo vplivati,

 

 

- so izčrpali vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske oziroma za pridobitev sredstev z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in drugih virov oziroma z nadomestili in prejemki po predpisih s področja socialnega ali zdravstvenega varstva ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati, ali na drug način, določen s predpisi, ki urejajo socialno varstvene prejemke, in jim je zato nujno potrebna pomoč občine,

 

 

- izpolnjujejo pogoje, ki jih predvideva ta pravilnik.

 

 

5. člen

 

 

Upravičenci do denarne pomoči, so ob upoštevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika:

 

 

- občani, ki so upravičeni do trajne denarne socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih,

 

 

- občani, prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih,

 

 

- občani, katerih dohodki, premoženje in prihranki, ki jih določa in upošteva Zakon o socialno varstvenih prejemkih pri izračunu minimalnega dohodka, presegajo vstopni cenzus za dodelitev denarne pomoči za največ 100%, če gre za težje bolezni, nesposobnost za pridobitno delo, elementarno nesrečo ali v drugih izjemnih razmerah, ki pogojujejo tovrstno pomoč,

 

 

- občani, katerih dohodki, premoženje in prihranki, ki jih določa in upošteva Zakon o socialno varstvenih prejemkih pri izračunu minimalnega dohodka, presegajo vstopni cenzus za dodelitev denarne pomoči tudi preko 100%, če gre za plačilo letovanj otrok iz socialno neurejenih družin po predhodnem mnenju oziroma priporočilu šole, ki pa ni obvezujoče.

 

 

6. člen

 

 

V kolikor gre za posameznike iz tretje in četrte alineje 5. člena tega pravilnika, Občinska uprava Občine Markovci, prouči socialne razmere posameznika in njegove družine in denarno pomoč dodeli samo v primeru, ko bi zaradi nedodeljene pomoči bila bistveno ogrožena njihova materialna varnost.

 

 

7. člen

 

 

(1) Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom je namenjena:

 

 

- nakupu šolskih potrebščin,

 

 

- kritju stroškov v šoli (malica, kosilo ipd.),

 

 

- plačilu letovanj in šole v naravi osnovnošolcem,

 

 

- nakupu ozimnice,

 

 

- doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

 

 

- kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.

 

(2) Občina sofinancira letovanje otrok socialnih šibkih družin le pod pogojem, da je letovanje organizirano v »kolonijah.  

 

III.    MERILA IN VIŠINA DENARNE POMOČI

 

 

8. člen

 

 

(1) Osnova za določitev višine denarne pomoči je lastni dohodek posameznika in njegove družine, katerega višina se določi po merilih Zakona o socialno varstvenih prejemkih ter premoženje in prihranki posameznika in njegove družine v skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.

 

 

(2) V družino vlagatelja oziroma upravičenca se štejejo osebe, ki jih določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

 

 

(3) Kot lastni dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh koledarskih mesecih pred mesecem vložitve vloge.

 

 

9. člen

 

 

Višina prejete denarne pomoči znaša najmanj 41,73 EUR in največ do višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.

 

9.a člen

 
  (1) Ne glede na določbo 9. člena tega pravilnika je višina sofinanciranja letovanja za posameznega otroka odvisna od višine povprečnega mesečnega bruto dohodka na družino za preteklo leto.  
  (2) Višina sofinanciranja letovanja otrok se določa na podlagi naslednje tabele.  

 

 

 

Povprečni mesečni bruto dohodek na družino v preteklem letu (v EUR)

Prispevek staršev

% od cene letovanja

1.

 

do 500,00 EUR

0  %

2.

od 501,00 EUR

do 700,00 EUR

30  %

3.

od 701,00 EUR

do 800,00 EUR

40  %

4.

od 801,00 EUR

do 900,00 EUR

50  %

5.

nad 900,00 EUR

 

100  %

 
     

(3) Ne glede na lestvico iz prejšnjega odstavka, starši, od katerih je vsaj eden prejemnik denarne pomoči pri Centru za socialno delo, ne plačajo prispevka za letovanje otroka.  
  (4) V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri sofinanciranju starši otrok, ki jim v preteklih letih sofinanciranje letovanja ni bilo odobreno.  
  (5) Otrok ima pravico do sofinanciranja letovanja po tem pravilniku le enkrat v enem proračunskem letu.  

 

IV.    POSTOPEK UVELJAVLJANJA IN DODELITVE DENARNE POMOČI

 

 

10. člen

 

 

(1) Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga dodelitev občinske socialne pomoči«.

 

 

(2) Obrazec lahko dvigne vlagatelj na Občini Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci ali na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

 

 

(3) Vlogi mora vlagatelj priložiti odločbo Centra za socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma v primeru iz tretje in četrte alineje 5. člena tega odloka dokazilo druge ustrezne institucije.

 

(4) Vlogi na predpisanem obrazcu za namen letovanja otrok je potrebno priložiti še:  
  ·      dokazilo o ceni letovanja,  
  ·      potrdilo o stalnem prebivališču otroka, za katerega se uveljavlja sofinanciranje letovanja,  
  ·      potrdilo o skupnem gospodinjstvu in  
  ·      kopijo odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto.  

 

11. člen

 

 

(1) Občinska uprava odloči o upravičenosti zahtevka z odločbo, na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo in predhodnega mnenja Odbora za negospodarske dejavnosti.

 

 

(2) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Markovci. Pritožba se lahko vloži v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe.

 

 

12. člen

 

 

Denarna pomoč se nakaže vlagatelju na njegov osebni račun v roku 30 dni od datuma izdane odločbe, razen za namen letovanj in šole v naravi osnovnošolcev ter v primerih, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednja se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.

 

 

V.      KONČNE DOLOČBE

 

 

13. člen

 

 

Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe ZSVarPre.

 

 

14. člen

 

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju občinskih socialnih pomoči v Občini Markovci (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 8/99 in 11/00).

 

 

15. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 007-0004/2012

 

 

Datum: 21. 6. 2012

 

 

 

 

 

 

Občina Markovci

 

Župan Milan GABROVEC, prof.

 
     

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju občinskih socialnih pomoči v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2013) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:  
 

4. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor