Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/2007- uradno prečiščeno besedilo, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 57/2012, 39/16, 29/17 in 54/17), 38. in 39. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009 in 6/2012) in 16. člena Statuta Občine Kungota (MUV štev. 13/08) je Občinski svet Občine Kungota na 4. redni seji dne 27. marca 2019 sprejel

 

S K L E P

o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Kungota za leto 2019

 

1. člen

Občinski svet občine Kungota soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Maribor, enota Pesnica v višini 20,00 EUR na efek- tivno uro opravljene storitve.

Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnika 4,80 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 15,20 EUR pa je subvencija Občine Kungota.

 

2. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o so- glasju k ceni storitve pomoč družini na domu v občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2018).

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin- skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2019 da- lje.

 

 

Številka: 12200-2/2019-4         

Datum: 28. marec 2019     

 

Županja Občine Kungota

Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor