Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 73. in 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo ZOFVI - UPB5, 118/06, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. , 65/09 - popr. in 20/11 - v nadaljevanju: ZOFVI), 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - Odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC, 176/06 - ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB2, 25/08 - v nadaljevanju: Zakon o vrtcih) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 7. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel

O D L O K

o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje

in varstva v Občini Cerklje na Gorenjskem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa predmet, pogoje, kriterije, postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje ter prenehanje koncesije na področju javne službe predšolske vzgoje in varstva.

2. člen

Koncedent v skladu s tem odlokom je Občina Cerklje na Gorenjskem, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva.

Koncesionar je lahko zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov.

II. PREDMET KONCESIJE

3. člen

Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.

Koncesionar izvaja javno službo za celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem.

III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

4. člen

Javno službo predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje pogoje po določilih ZOFVI in Zakona o vrtcih ter naslednje pogoje:

- je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,

- ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za šolstvo in šport),

- zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10),

- ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10),

- ima sprejet letni delovni načrt,

- izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,

- bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem,

- bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje,

- kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesije zavarovati objekt za objektivno odgovornost.

IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA

5. člen

(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:

- ocena objekta, prostora in opreme;

- predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji;

- število oddelkov v posameznem vrtcu oziroma na posamezni lokaciji.

(2) Podrobneje se merila opredelijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji.

V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

6. člen

(1) Koncesija za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.

(2) V javnem razpisu se navedejo:

- dejavnost, ki je predmet koncesije,

- območje izvajanja koncesije,

- čas, za katerega se podeljuje koncesija,

- pogoji za opravljanje dejavnosti,

- merila za izbiro,

- rok, do katerega se sprejemajo prijave,

- navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,

- navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.

7. člen

(1) Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.

(2) Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradno glasilo.

8. člen

Koncedent za pregled in presojo prispelih ponudb imenuje tričlansko strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija).

9. člen

(1) Komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda prispele ponudbe.

(2) Če komisija ugotovi, da dokumentacija ni popolna, pozove ponudnika, da v roku, ki ni daljši od 8 dni, dopolni dokumentacijo.

(3) V primeru, da ponudnik v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, se ponudba s sklepom zavrže.

10. člen

(1) Komisija oceni vse popolne ponudbe ter predlaga koncedentu ponudnika, za katerega meni, da najbolj ustreza postavljenim merilom.

(2) Po končanem postopku na predlog komisije direktor občinske uprave izda odločbo o izbiri koncesionarja.

(3) Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na občino. Pristojni organ za pritožbo na drugi stopnji je župan občine. Zoper odločbo župana ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.

11. člen

(1) V primeru, da se na razpis ne prijavi noben ponudnik ali da koncedent ne dobi nobene popolne ponudbe ali da noben ponudnik ne izpolnjuje predpisanih pogojev, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.

(2) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi po preteku najmanj 30 dni od zaključka neuspešnega razpisa.

VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NJENO IZVAJANJE,

NADZOR IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

12. člen

(1) Najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo.

(2) Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.

(3) S koncesijsko pogodbo se uredijo medsebojne pravice in obveznosti za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva, zlasti pa:

- vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,

- pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo,

- začetek izvajanja koncesije,

- čas, za katerega se sklene koncesijska pogodbe,

- sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije, zagotavlja koncedent, in način financiranja,

- dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,

- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije,

- način spreminjanja koncesijske pogodbe oz. koncesijskega razmerja,

- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,

- rok za odpoved koncesije,

- pogoje in način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe,

- druge določbe pomembne za določitev in izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.

13. člen

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 10 let. Če so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko podaljša.

14. člen

Koncesionar ne sme brez pisnega dovoljenja koncedenta prenesti koncesije ali kateregakoli dela te koncesije, na drugo osebo.

15. člen

(1) Koncesija preneha:

- s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo;

- s sporazumnim prenehanjem,

- na podlagi odpovedi,

- z odvzemom koncesije.

(2) Koncedent in koncesionar lahko kadarkoli med trajanjem koncesijske pogodbe le-to odpovesta brez navajanja razlogov. Rok za odpoved ne sme biti krajši od enega leta.

16. člen

(1) Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo, če:

- koncesionar krši določila koncesijske pogodbe ali odločbe o podelitvi koncesije,

- koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z veljavnimi predpisi,

- koncesionar ne upošteva rokov in pozivov koncedenta v zvezi z nadzorom izvajanja določil koncesijske pogodbe,

- koncesionar v roku, določenem s to pogodbo, ne začne opravljati dejavnosti,

- se naknadno ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti,

- koncesionar ne sklene koncesijske pogodbe v določenem roku.

(2) Koncedent odvzame koncesijo z odločbo. Odločbo o odvzemu koncesije izda organ, ki je koncesionarju podelil koncesijo (občinska uprava).

Zoper to odločbo je možna pritožba v roku 15 dni, o njej odloča župan.

(3) Koncedent je dolžan koncesionarja predhodno pisno opozoriti na pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena in mu določiti razumen rok za odpravo le-teh. Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame.

VII. KONČNA DOLOČBA

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Št.: 032-06/2010-45

V Cerkljah, dne 7. 12. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor