Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006 in 101/2007 – odločba US), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1-UPB4)  ter 14. in 16.  člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 8. redni seji, dne 19.12.2007,  sprejel

O D L O K

O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Cerklje na Gorenjskem, taksne predmete, zavezance za plačilo takse, vrsto in višino takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.

 

Taksni predmeti

2. člen

V Občini Cerklje na Gorenjskem se plačuje občinsko takso za naslednje taksne predmete:

1.      uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev;

2.      oglaševanje na javnih mestih;

3.      parkiranje na javnih površinah;

 

Plačilo občinske takse iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.

 

V prvem odstavku tega člena uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 

Oglaševanje je vsaka oblika tržnega komuniciranja z okolico.


Javna površina je površina (vključno z na njej zgrajenim objekti, če so namenjeni splošni rabi), katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina, ki je opredeljena po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov kot grajeno javno dobro.


Javno mesto je prostor, namenjen skupni rabi oziroma dejavnostim na področju zdravstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, prometa, trgovine, gostinstva, športa in rekreacije ter kulture.

Javna mesta iz prejšnjega stavka so zlasti čakalnice, sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni, vzgojno varstveni, izobraževalni, socialni zavodi, gostinski prostori in trgovine, športne dvorane, javna prometna sredstva in drugi prostori, ki so brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopni vsakomur, pri tem pa so zlasti mišljene javne površine, opredeljene v predhodnem odstavku.

 

Taksni zavezanci

3. člen

Taksni zavezanec za plačilo občinske takse po tem odloku je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki izvaja dejavnosti, za katere je v prvem odtstavku 2. člena tega odloka predpisano, da se zanje plačuje občinsko takso. V kolikor osebe, ki izvaja dejavnosti, ni možno neposredno ugotoviti, ja zavezanec za plačilo naročnik dejavnosti. V primeru pa, da ni mogoče določiti niti naročnika dejavnosti, je zavezanec tisti, ki ima neposredno korist od izvrševanja takšne dejavnosti.

 

 

Nastanek, prijava in prenehanje taksne obveznosti

 

4. člen

Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah, na oz. v javnih objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.

 

Lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves in podobno je prepovedano in se šteje kot neprijava taksnega predmeta, za katerega je predpisano plačilo občinske takse.

5. člen

Taksni zavezanec je občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta osem dni pred njenim nastankom. Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta.

 

V primeru, ko je taksna obveznost določena v letnem znesku, mora taksni zavezanec občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem prijaviti število taksnih predmetov do 31. januarja za tekoče leto.

 

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:

·        podatke o zavezancu (ime pravne osebe, podjetnika posameznika oz. fizične osebe iz 3. člena tega odloka, sedež, prebivališče, matična in davčna številka, odgovorna oseba ipd.),

·        čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,

·        opis taksnega predmeta (velikost, število ipd.),

·        druge priloge na zahtevo občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem v roku 8 dni od dneva nastanka sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse. Takšna sprememba se upošteva od dneva, ko sprememba nastane.

 

6. člen

Občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi prijave taksne obveznosti iz 5. člena tega odloka taksnemu zavezancu izda odločbo, v kateri dovoli uporabo taksnega predmeta in odmeri občinsko takso.

 

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, v prijavi navede neresnične podatke oziroma občinski upravi ne sporoči spremembe, ki bi vplivala na obračun občinske takse, občinska uprava z odločbo odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama ali s pomočjo nadzornega organa. V takšnih primerih je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter globo.

 

7. člen

Taksna obveznost preneha z dnem, ko občinska uprava prejme obvestilo zavezanca o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.

 

V primeru, ko je bila občinska taksa plačana v letnem znesku, pa je takšna obveznost prenehala pred potekom leta, za katerega je bila odmerjena, se taksnemu zavezancu povrne presežek plačane takse.

 

Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.

 

Višina občinske takse

8. člen

Višina občinske takse za posamezne taksne predmete iz 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot posebni del priloga in sestavni del tega odloka.

 

Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke za izračun občinske takse.

 

Vrednost točke za obračun občinskih taks se usklajuje enkrat letno in sicer do konca meseca januarja glede na stopnjo inflacije v preteklem letu, to je v  skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.

 

Tako izračunano vrednost točke na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, s sklepom potrdi župan Občine Cerklje na Gorenjskem in se objavi v občinskem glasilu.

 

Obračun in plačilo občinske takse

9. člen

Na podlagi odločb iz 6. člena tega odloka se taksa obračuna v začetku obdobja za tekoče obdobje. Taksa se plačuje vnaprej za določeno obdobje, oziroma tako, kot je opredeljeno v odločbi.

 

Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.

 

Občinske takse so prihodek proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

10. člen

Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, izda občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem predlog za izterjavo zapadle obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.

 

Oprostitve plačila takse

11. člen

Plačila občinskih taks so oproščeni državni organi in organi lokalnih skupnosti ter vaške skupnosti na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Plačila občinskih taks so oproščene objave javnih zavodov s področja zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja ter kulture v zvezi z njihovo redno dejavnostjo.

 

Plačila občinskih taks so oproščene organizacije oziroma društva s sedežem v občini Cerklje na Gorenjskem pri opravljanju turistične, kulturne, športne, gasilske in humanitarne dejavnosti, vključno z  organizacijo prireditev in promocijo sponzorjev teh prireditev, ter objave političnih strank in list v času volilne kampanje.

 

Plačila občinskih taks so oproščene humanitarne prireditve ne glede na sedež organizatorja.

 

Poleg oprostitev iz prvih štirih odstavkov tega člena ter taksnih oprostitev, navedenih v tarifi komunalnih taks tega odloka, lahko občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem na podlagi predhodnega soglasja župana, oprosti posamezne taksne zavezance plačila občinske takse oziroma določi olajšavo pri plačilu občinske takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za življenje občanov občine Cerklje na Gorenjskem.

 

II. NADZOR

12. člen

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat Kranj.

 

 

III. KAZENSKE DOLOČBE

13. člen

 

Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek fizično osebo:

 

1.      ki ne prijavi taksnega predmeta, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;

2.      ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične ali zavajajoče podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;

3.      ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.

 

Pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 1400 EUR.

Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorno osebo  pravne osebe.

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

14. člen

Z uveljavitvijo tega odloka vrednost točke za odmero taksnih obveznosti znaša 0,3 EUR.

 

15. člen

Predmet odmere občinske takse po tem odloku so tudi taksni predmeti, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje občinska taksa ni bila plačana ali odmerjena.

 

Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete iz prvega odstavka tega člena prijaviti občinski upravi Občine Cerklje na Gorenjskem v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.

 

16. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št 48/1996).

 

17. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

 

V. POSEBNI DEL

TARIFE OBČINSKIH TAKS

 

TARIFA ŠT. 1 Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev

 

Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov, za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (opravljanje gostinske, trgovske in drugih dejavnosti), se plača dnevna taksa v višini:

 

Tarifna

št.

Opis taksnega predmeta

Število točk/dan

 

1.1

 

za vsak m2  površine

 

0,5

 

Opombe:

 

a)     Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge urejene in neurejene javne površine na območju občine Cerklje na Gorenjskem ter javni prostori in površine v lasti Občine Cerklje na Gorenjskem, ki se uporabljajo za javne namene.

 

 

TARIFA ŠT. 2 Za oglaševanje na javnih mestih

 

Za reklamne napise, objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za oglaševanje, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se plača:

 

Tarifna

št.

Opis taksnega predmeta

Število točk

2.1.

Reklamni objekti:

 

2.1.1.

Reklamne table

 

 

 - do 1 m2, letno

100

 

 - za vsak  nadaljnji m2, letno

50

 

 - reklamne table na drogovih javne razsvetljave, kom,letno

450

2.1.2.

Prenosni ulični panoji

 

 

 - do 1 m2, dnevno

2

 

 - za vsak  nadaljnji m2, dnevno

1

2.1.3.

Elektronske table, svetlobni panoji, prikazovalniki, vitrine

 

 

 - elektronske table do 2 m2, letno

500

 

 - elektronske table – za vsak nadaljnji m2, letno

100

 

 - reklamne stenske vitrine do do 2 m2, letno

400

 

 - reklamne stenske vitrine - za vsak nadaljnji m2, letno

80

 

 - svetlobne (city line) vitrine

1000

 

 - svetlobni panoji in prikazovalniki do 6 m2, letno

3000

 

 - svetlobni panoji in prikazovalniki– za vsak nadaljnji m2, letno

600

2.1.4.

Reklamni, plakatni in svetlobni stebri

 

 

 - reklamni in plakatni stebri, letno

1000 

 

 - svetlobni stebri, letno

1500 

2.1.5.

Transparenti in zastave

 

 

 - transparenti do 10 m2, dnevno

15

 

 - transparenti za vsak  nadaljnji m2, dnevno

3

 

 - zastave do 2 m2, letno

250

 

 - zastave za vsak  nadaljnji m2, letno

50

2.1.6.

Reklamni napisi in transparenti na fasadah objektov

 

 

 - za vsak  m2, letno

150

2.1.7.

Jumbo panoji

 

 

 - dvostranski, kom, letno

2000

 

 - enostranski, kom, letno

1500

2.1.8.

Druge oblike tržnega komuniciranja z javnostjo

 

 

- do 1 m2, dnevno

2

 

- za vsak  nadaljnji m2, dnevno

1

 

Za nameščanje plakatov na oglasnih deskah, oglaševalskih stebrih in vitrinah znaša dnevna taksa za en plakat:

 

Tarifna

št.

Opis taksnega predmeta

Število točk/dan

2.1.8.

plakat velikosti formata A3 in manjši

1

2.1.9.

plakat večji od velikosti formata A3

2

 

Opombe:

 

a)     Za uporabo taksnih predmetov po tarifnih številkah 2.1.8. in 2.1.9. je potrebno plačati tudi stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov.

b)     Za taksni predmet se ne šteje:
    – ena zakonsko obvezna označba gospodarskega subjekta (firma) ali poslovne enote in vsaka nadaljnja označba gospodarskega subjekta, ki se nahaja na nepremičnini, kjer je sedež gospodarskega subjekta oziroma njegove poslovne enote,
    – reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti.

c)     Za taksni predmet se ne štejejo usmerjevalne table, postavljene v okviru usmerjevalnega  sistema.

 

TARIFA ŠT. 3 Za parkiranje na javnih površinah

 

Za uporabo javnih parkirnih mest znaša občinska taksa:

 

Tarifna

št.

Opis taksnega predmeta

Število točk/časovno enoto

3.1.

1 ura parkirnine

3/uro

3.2.

vsaka nadaljnja ura parkirnine

1/uro

3.3.

dnevna parkirnina

10/dan

3.4.

uporaba avtotaksi postajališča

800/leto

 

Opombe:

 

a)     Uporabo javnega prostora za parkiranje dovoljuje občinska uprava Občine Cerklje na Gorenjskem v skladu s predpisi, ki ureja ureditev prometa v občini.

b)     Parkirnino pobira neposredno na kraju samem oseba, ki je pooblaščena za pobiranje parkirnine s strani župana Občine Cerklje na Gorenjskem.

c)     Za uporabo avtotaksi postajališča plača avtotaksi prevoznik za vsako vozilo letno občinsko takso v višini, določeni s tem odlokom, kar je opredeljeno v Odloku o avtotaksi prevozih na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-10/2006-64

Cerklje na Gorenjskem, dne 19.12.2007

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

Franc ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor