Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile dne 10. 10. 2010, je Občinska volilna komisija Občine Kungota na 14. redni seji, dne 3. novembra 2010 ter na 15. redni seji, dne 8. novembra 2010 sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Občinska volilna komisija Občine Kungota ugotavlja:

- da je Igor Stropnik dne 03. 11. 2010 pisno sporočil, da odstopa s funkcije člana Občinskega svet Občine Kungota ter sprejema funkcijo župana občine Kungota;

- da skladno z določbo tretjega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat preneha z dnem, ko je podal odstopno izjavo. Glede na navedeno je Igorju Stropniku mandat prenehal 03.11. 2010;

- da mandat člana Občinskega sveta Občine Kungota preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov SDS, občinski odbor Kungota;

- da je naslednji kandidat na listi kandidatov SDS, občinski odbor Kungota Ivan Kren, rojen 11.01.1950, Plač 12, 2201 Zgornja Kungota,

- da je kandidat dne 04. 11. 2010 pravočasno podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kungota;

- ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

Občina Kungota

Številka: 041-03/2009

Datum: 8. november 2010

Občinska volilna komisija

Dušan Stojanovič, univ. dipl. prav., s. r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor