Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 29. 5. 2002 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     S T A T U T A

 

 

Občine Kobarid

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00) se za drugim odstavkom 11. člena se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:

 

 

“Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:

 

 

– enotno matično številko občana,

 

 

– ime in priimek,

 

 

– kraj rojstva,

 

 

– državljanstvo,

 

 

– stalno in začasno prebivališče,

 

 

– zakonski stan.

 

 

Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.

 

 

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.”

 

 

2. člen

 

 

V zadnjem stavku 14. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.

 

 

3. člen

 

 

Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.”

 

 

4. člen

 

 

V drugem odstavku 30. člena se besedilo tretje alinee spremeni v celoti, tako da se glasi:

 

 

»– pripravlja in obravnava predloge predpisov in odločitev, ki jih občinski svet sprejema v zvezi s plačami in drugimi prejemki občinskih funkcionarjev,«.

 

 

5. člen

 

 

V prvem odstavku 44. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:

 

 

“Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”

 

 

6. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

Št. 013-2/97

 

 

Kobarid, dne 29. maja 2002.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor