Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. v zvezi z 18. alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 3. izredni seji, dne 7. 8. 2012, sprejel

ODLOK

o priznanjih Občine Trnovska vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa vrste priznanj Občine Trnovska vas, pogoje, postopek in način njihovega podeljevanja ter vodenje evidence podeljenih priznanj.

2. člen

Priznanja Občine Trnovska vas so:

1. naziv Častni občan Občine Trnovska vas,

2. grb Občine Trnovska vas:

a) zlati,

b) srebrni,

c) bronasti,

3. priznanje župana Občine Trnovska vas,

4. zahvala Občine Trnovska vas.

3. člen

Priznanja Občine Trnovska vas se lahko podelijo posameznikom in pravnim osebam, razen priznanja iz 1. točke prejšnjega člena, ki se lahko podeli samo posameznikom.

4. člen

(1) Pobude za podelitev priznanj Občine Trnovska vas lahko dajo na predpisanem obrazcu posamezniki in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Trnovska vas. Pravico dajati pobude imajo tudi politične stranke in državni organi.

(2) Pobuda za priznanje mora vsebovati:

- podatke o pobudniku (ime in priimek ter naslov oz. naziv pravne osebe, telefon, v primeru pravne osebe še kontaktna oseba),

- podatke o kandidatu (ime in priimek ter naslov oz. naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, telefon, v primeru pravne osebe še kontaktna oseba),

- navedbo vrste priznanja in

- utemeljitev pobude.

5. člen

Sredstva za priznanja se zagotavljajo v občinskem proračunu.

 

II. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH

1. Častni občan Občine Trnovka vas

6. člen

(1) Naziv Častnega občana je najvišje priznanje občine in se podeljuje posameznikom za njihov izjemen prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ali humanitarnih dejavnosti, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled ali promocijo Občine Trnovska vas.

(2) Priznanje naziva Častnega občana se praviloma podeljuje na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku, lahko pa se podeljuje tudi ob drugih priložnostih na slavnosten način.

7. člen

(1) Priznanje naziva Častnega občana se podeli s posebno listino, s katero se poleg naziva podelijo tudi častne pravice.

(2) Častne pravice so:

- vabljenje in prost vstop na vse kulturne in druge prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Trnovska vas,

- prost vstop na prireditve, ki jih organizirajo kulturne ustanove v občini,

- brezplačno prejemanje vseh publikacij, ki jih izdaja ali pri izdaji sodeluje Občina Trnovska vas ali kulturne ustanove v Občini Trnovska vas.

Grb Občine Trnovka vas

8. člen

(1) Zlati grb Občine Trnovska vas

Zlati grb Občine Trnovska vas je priznanje, ki se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Trnovska vas ter za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje.

Vsako leto se podeli največ en Zlati grb Občine Trnovska vas.

(2) Srebrni grb Občine Trnovska vas

Srebni grb Občine Trnovska vas se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju.

Vsako leto se podelita največ dva Srebrna grba Občine Trnovska vas.

(3) Bronasti grb Občine Trnovska vas

Bronasti grb Občine Trnovska vas se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot v spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Vsako leto se podelijo največ trije Bronasti grbi Občine Trnovska vas.

9. člen

Grbi občine se podeljujejo na slavnostni način, praviloma na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Trnovska vas.

3. Priznanje župana Občine Trnovska vas

10. člen

Priznanje župana Občine Trnovska vas podeljuje župan za zasluge pri razvoju ali promociji občine oziroma kraja.

4. Zahvala Občine Trnovska vas

11. člen

Zahvala Občine Trnovska vas se podeljuje za večletno prostovoljno delo ali dosežke na področju društvenih dejavnosti.

 

III. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ IN VODENJE EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ

12. člen

(1) O podeljevanju priznanj odloča občinski svet s sklepom na predlog Komisije občinskega sveta za občinska priznanja, podeljuje pa jih župan. Priznanja se praviloma podeljujejo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Trnovska vas.

(2) Pred samo podelitvijo priznanja se zahteva pisno soglasje kandidata k sprejemu priznanja.

13. člen

(1) Pobude za podelitev priznanj Občine Trnovska vas se zbirajo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

(2) Javni razpis vsebuje:

- kriterije za podelitev priznanj,

- podatke, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanja,

- navedbo, da se v pobudi navede, za katero vrsto priznanja se kandidat predlaga,

- rok, do katerega morajo biti poslane pobude.

(3) Rok za podelitev priznanj se določi v javnem razpisu ali v povabilu na podelitev priznanj.

(4 ) Priznanje župana podeljuje župan brez javnega razpisa.

14. člen

(1) Na podlagi prejetih pobud pripravi pristojna komisija predlog za podelitev priznanj ter ga skupaj z obrazložitvijo posreduje v obravnavo in odločanje občinskemu svetu, ki s sklepom odloči o podelitvi priznanj.

(2) Nepravočasne pobude komisija zavrže. Vlagatelje, katerih oddane pobude so glede predlagane navedbe vrste in/ali utemeljitve priznanja neutemeljene, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge v primernem roku.

15. člen

(1) Pristojna komisija za občinska priznanja vodi evidenco podeljenih priznanj.

(2) Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco podeljenih priznanj opravlja za komisijo občinska uprava.

IV. ODVZEM PRIZNANJA

16. člen

(1) Posamezno priznanje se lahko kadarkoli odvzame, če se po podelitvi priznanja izve za nova dejstva oziroma za utemeljene razloge, ki so v izrazitem nasprotju z razlogom podelitve.

(2) Priznanje se odvzame tudi, če se prejemnik priznanja priznanju odpove ali priznanje vrne ali zavrne prejem priznanja.

(3) O odvzemu odloča občinski svet po predhodnem mnenju komisije za občinska priznanja.

V. KONČNI DOLOČBI

17. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 13/99).

18. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

Števnika: 032/3iz-3/2012-2o

Datum: 7. 8. 2012

Alojz Benko,

župan Občine Trnovska vas

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor