Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2
 

Številka: 620-0001/2007

 
 

Datum:   17.09.2007

 
 

 

 
 

Javni razpis

 
 

 

 
 

za dodeljevanje sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine v Občini Komenda za leto 2007

 
 

 

 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 
 

 

 
 

Vsebina razpisne dokumentacije:

 
 

           

 
 

1.       Javni razpis

 
 

2.       Vloga

 
 

3.       Izjava

 
 

4.       Vzorec pogodbe

 
 

 

 
 

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 16. člena statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št.  37/99, 83/99 in  Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/01), v povezavi z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.  7/99, 10/02), Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/05)

 
 

Občina Komenda objavlja

 
 

 

 
 

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2007

 
 

 

 
 

1. PREDMET RAZPISA je dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine na območju občine Komenda (v nadaljevanju: spodbuda).

 
 

 

 
 

Razpisna sredstva so namenjena za:

 
 

 

 
 

a)      spodbujanje obnove zunanjščine kulturne dediščine zaradi lepše urejenosti kraja,

 
 

b)      spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine:

 
 

- sanacija vlage,

 
 

- obnova ali nadomeščanje posameznih delov,

 
 

- ureditev funkcionalnosti objektov za njihovo uporabo v današnjem času,

 
 

- ohranjanje izgleda stavbe in drugih objektov kulturne dediščine.

 
 

c)       spodbujanje ohranjanja kulturnih spomenikov s prenovo zunanjščin in notranjih prostorov.

 
 

 

 
 

Spodbude se dodelujejo za:

 
 

§         nepremično kulturno dediščino: (vaška jedra, stavbe, njihove dele ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti, stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki kulturne, gospodarske ali politične zgodovine, objekti, povezani s kulturnim, duhovnim, gospodarskim in političnim življenjem, naselbinska območja, arheološka najdbišča in predmeti) in

 
 

 

 
 

§         premično kulturno dediščino: (arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmete ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska dogajanja in ležijo ali so bila najdena na  območju Občine Komenda).

 
 

 

 
 

Spodbude se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja, vključno s pripravo projektov za obnovo kulturne dediščine na območju občine Komenda.

 
 

 

 
 

2.       POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

 
 

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 
 

-          so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeluje sredstva ali

 
 

-          so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.

 
     
     
     
 

3.       MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

 
 

Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine  (Uradne objave GOK, št. 01/05). Pravilnik je sestavni del razpisne dokumentacije.

 
 

 

 
 

4.       VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV SPODBUD

 
 

znaša za leto 2007 4.173,00 EUR.

 
 

 

 
 

5.       ROK IZVEDBE PROGRAMOV

 
 

Dodeljena spodbuda mora biti porabljena v letu 2007 (do 30.11.2007) v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 
 

 

 
 

6.       VSEBINA PRIJAVE

 
 

Prijava na razpis mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.  Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

 
 

Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani sofinancerja.

 
 

 

 
 

7.       ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

 
 

Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dobite na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si ali v sprejemni pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda v času uradnih ur, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav.

 
 

 

 
 

Rok za oddajo prijave na javni razpis je petek, 20. oktober 2007.

 
 

 

 
 

Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov:

 
 

 

 
 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v zaprti kuverti s pripisom:

 
 

" JAVNI RAZPIS - ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2007 - NE ODPIRAJ"

 
 

in z navedbo podatkov prijavitelja na zadnji strani ovojnice.

 
 

 

 
 

8.       IZID RAZPISA

 
 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno s sklepom.

 
 

Z izbranimi upravičenci spodbud bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 
 

 

 
 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Komenda pri Alenki Gruden-Belavič, tel.št. 01/72 47 409.

 
 

 

 
 

 

 
 

Datum:   17.09.2007

 
 

Številka: 620-0001/2007

 
 

 

 
 

                                                                                                     TOMAŽ DROLEC, l.r.

 
 

                                                                                                              ŽUPAN

 

 

VLOGA  ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE OBNOVE IN OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2007

 

 

1. OSNOVNI PODATKI:

 

1.1. Ime in priimek : …………………………………………………………………………..

 

1.2. Naslov: ……………………………………………………………………………..........

 

1.3. Poštna številka in ime pošte:..................................................................................

 

1.4. Davčna številka:......................................... EMŠO:.................................................

 

1.5. Telefonska številka na kateri ste dosegljivi v dopoldanskem času:..........................

 

 

 

2. BANČNI RAČUN PREDLAGATELJA:

 

2.1. Popolna št. TR za nakazilo sredstev:......................................................................

            pri banki:......................................., PE:...............................................................

 

 

 

3. PODATKI O  KULTURNI DEDIŠČINI ZA KATERO SE PREDVIDEVA OBNOVA:

 

3.1. Lokacija kulturne dediščine:

-                                  parcelna št.:...................................

-                                  katastrska občina:........................

 

3.2. Kulturna dediščina je (obkrožiti):

a.)                            premična kulturna dediščina

b.)                            nepremična kulturna dediščina

 

3.3. Ime kulturne dediščine (če obstaja):......................................................

            - kulturna dediščina je opisana v katalogu (obkrožiti):                  DA                    NE

            - EŠD (evidentirana št. dediščine):          DA......št.                      NE                                           

Opomba:

§         podatki pod točki 3.3. se lahko dobijo na sedežu Občine Komenda, Zajčeva 23,  Komenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PODATKI O  INVESTICIJI:

 

4.1. Podatki o lastništvu:...........................................................................................

(če vlagatelj ni lastnik, je potrebno priložiti izjavo lastnika, da se z obnovo strinja)

 

 

4.2. Opis investicije        oziroma predvidene obnove:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FINANČNO OVREDNOTENJE  INVESTICIJE:

 

5.1. PREDRAČUNSKE VREDNOSTI PREDVIDENE INVESTICIJE:

a.)                            Izvajalec del :..................................................Vrednost del:...........................EUR

b.)                            Izvajalec del :..................................................Vrednost del:...........................EUR

c.)                             Izvajalec del :..................................................Vrednost del:...........................EUR

d.)                            Izvajalec del :..................................................Vrednost del:...........................EUR

 

 

 

 

-                                  Skupna vrednost investicije je:.......................................................................EUR

 

5.2. PREDVIDENO FINANCIRANJE:                      

§                                 Lastna sredstva ............................................., _________%

 

§                                 Sofinanciranje s strani Občine Komenda...........................,___________%

 

§                                 Morebitni ostali viri............................................,_______________%

 

5.3. TERMINSKI PLAN INVESTICIJE:

§                                 Pričetek investicije:...............................................

§                                 Zaključek investicije:.............................................

 

6. PRILOGE, KI JIH JE ŠE POTREBNO PRILOŽITI VLOGI:

 

a)      opis kulturne dediščine z arhitekturnega, likovnega, arheološkega ali etnološkega vidika, če objekt še ni opisan v katalogu,

b)      ustrezno upravno dovoljenje ali lokacijsko informacijo oziroma druga potrebna dokumentacija (načrti) in soglasja za opravljanje del oziroma mnenje pristojnega organa Občine Komenda, da taka dokumentacija ni potrebna,

c)       strokovne podlage o varovanju okolja, če je to smiselno,

d)      strokovno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj o nameravani obnovi in smernice za obnovo oziroma konservatorski program, če je objekt razglašen kot kulturni spomenik;

e)      kulturnovastvene pogoje,

f)        načrt uporabe objekta po obnovi, vključno z njegovo promocijo, če je to mogoče,

g)      izjavo, da lahko Občina Komenda brezplačno uporabi že pridobljena gradiva ali jih brezplačno pridobi sama. Vsa gradiva lahko Občina Komenda brezplačno objavi ali uporabi v promocijske namene - priloga

h)      Izjavo, da lastnik kulturne dediščine dovoli organizirane oglede obnovljene kulturne dediščine - priloga

 

 

Opozorilo!

K vlogi je potrebno priložiti tri primerljive ponudbe v vlogi pa navesti izbranega izvajalca.

Višina sofinanciranja s strani Občine Komenda znaša največ 50% vrednosti celotne investicije.

 

 

Komenda, dne:……………………                                                  Podpis vlagatelja:                                                                                                                                                                                                       

 

I Z J A V A

 

 

 

 

Spodaj podpisani___________________________, stanujoč_____________________,

se strinjam s pogoji Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje in ohranjanje kulturne dediščine (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/05) in dovoljujem Občini Komenda, da brezplačno uporabi že pridobljena gradiva za potrebe objav ali v promocijske namene.

 

Izjavljam tudi, da dovoljujem organizirane oglede obnovljene kulturne dediščine na naslovu....................................... oz. parc.št. ...............................k.o........................

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ime in priimek lastnika:

 

                                                                                                          ___________________

 

                                                                                                          Podpis:

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor