Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski svet Občine Šenčur na 5. seji dne 03. 04. 2019 sprejel

 

ODLOK

O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŠENČUR

 

1. člen

(vsebina odloka)

Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Šenčur.

 

2. člen

(taksni zavezanec)

Taksni zavezanec je vlagatelj pobude.

 

3. člen

(višina takse)

(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:

·  za spremembe osnovne namenske rabe prostora v območja stavbnih zemljišč ali v območja drugih zemljišč za območja mineralnih surovin: 300 eurov;

·  za spremembe podrobnejše namenske rabe prostora na območjih stavbnih zemljišč: 200 eurov;

·  za spremembo ostalih osnovnih ali podrobnejših namenskih rab prostora: 100 eurov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena se taksa ne plača:

·  za spremembe osnovne namenske rabe iz območij stavbnih zemljišč v območja kmetijskih, gozdnih, vodnih ali drugih zemljišč (razen območij mineralnih surovin);

·  za spremembe namenske rabe prostora, ki so potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih ali tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN.

(3) V kolikor se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša na več celih ali delov zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.

 

4. člen

(plačilo takse)

(1) Taksna obveznost nastane, ko je na vložišču Občine Šenčur vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur.

(2) V kolikor taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.

 

5. člen

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-4/2019-1

Datum: 03. 04. 2019

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor