Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov

1. člen

V Pravilniku o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 71/10) se za 6. členom doda 6.a člen z naslednjim besedilom:

»Odgovorni urednik, urednik in člani uredniškega odbora imajo za svoje delo pravico do nagrade.

Za pripravo posamezne številke občinskega glasila pripada odgovornemu uredniku nagrada v višini 6,50 %, uredniku nagrada v višini 3,00 %, članu uredniškega odbora pa nagrada v višini 1,50 % od osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo.

Nagrade letno ne smejo preseči najvišjega možnega zneska.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0020/2011-10

Divača, dne 18. oktobra 2011

Župan

Občine Divača

Drago Božac l.r

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor