Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00), je Občinski svet občine Črnomelj na 20. redni seji dne 30. 1. 2001 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E    S T A T U T A

 

 

Občine Črnomelj

 

 

1. člen

 

 

V statutu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) se v prvem odstavku 1. člena za naseljem Brdarci doda naselje Breznik, ime naselja Dečine se popravi in glasi Dečina, ime naselja Kot se dopolni in glasi Kot ob Kolpi in ime naselja Vinici se popravi in glasi Vinica.

 

 

2. člen

 

 

V 9. členu se za drugim odstavkom dodajo trije novi odstavki, ki glasijo:

 

 

Od upravljalca centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:

 

 

– enotno matično številko občana,

 

 

– ime in priimek,

 

 

– kraj rojstva,

 

 

– državljanstvo,

 

 

– stalno in začasno prebivališče,

 

 

– zakonski stan.

 

 

Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.

 

 

Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.

 

 

3. člen

 

 

V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:

 

 

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

 

 

4. člen

 

 

V 37. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:

 

 

Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po prvi seji.

 

 

Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek pa postanejo drugi, tretji in četrti odstavek tega člena.

 

 

5. člen

 

 

V 82. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:

 

 

Odločitev za uvedbo samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.

 

 

6. člen

 

 

V prvem odstavku 92. člena se črta beseda »lahko«.

 

 

7. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 015-02-2/1999

 

 

Črnomelj, dne 31. januarja 2001.

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor