Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08, 79/09, 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 1. 3. 2011 sprejel

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan

1. člen

V 2. členu Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07, 18/09, 40/10) se v četrti alineji črta beseda »pretežno«.

2. člen

V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se spremenjen glasi:

»Javni razpis se objavi na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način oziroma v občinskem glasilu.«

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-0002/2011

Škocjan, dne 1. marca 2011

Župan

Občine Škocjan

Jože Kapler l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor