Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr. in 101/2013) in 93. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) je župan občine Benedikt dne 28. novembra 2014 sprejel

 

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE BENEDIKT V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2015

 

1.        Splošna določba

 

1. člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Benedikt v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015.

 

2. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr. in 101/2013) in Odlokom o proračunu Občine Benedikt za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/2013).

 

2.      Višina in struktura začasnega financiranja

 

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Proračun januar – marec 2015

 

KONTO

NAZIV

 ZNESEK V EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

579.499,45

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

         407.325,41

70

DAVČNI PRIHODKI

 378.858,34

700

Davki na dohodek in dobiček

 361.270,00

703

Davki na premoženje

3.358,50

704

Domači davki na blago in storitve

 14.229,84

706

Drugi davki

-

71

NEDAVČNI PRIHODKI

 28.467,07

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

 9.486,04

711

Takse in pristojbine

 385,22

712

Denarne kazni

516,10

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

 7.934,95

714

Drugi nedavčni prihodki

 10.144,76

72

KAPITALSKI PRIHODKI

1.840,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

-

721

Prihodki od prodaje zalog

-

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

1.840,00

73

PREJETE DONACIJE

 -

730

Prejete donacije iz domačih virov

 -

731

Prejete donacije iz tujine

 -

74

TRANSFERNI PRIHODKI

 170.334.04

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

 16.670,31

 741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

         153.663,73

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

530.819,14

40

TEKOČI ODHODKI

 116.421,92

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

 35.028,80

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

 5.060,97

402

Izdatki za blago in storitve

 59.779,96

403

Plačila domačih obresti

 16.552,19

409

Rezerve

-

41

TEKOČI TRANSFERI

 137.394,67

410

Subvencije

-

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

 89.904,03

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

 6.202,55

413

Drugi tekoči domači transferi

41.288,09

414

Tekoči transferi v tujino

 -

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

276.674,40

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

276.674,40

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

328,15

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.

-

432

Investicijski transferi občinam

328,15

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

48.680,31

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750

Prejeta vračila danih posojil

        

751

Prodaja kapitalskih deležev

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

 -

V.

DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 -

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 -

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 -

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

                        

50

ZADOLŽEVANJE

-

500

Domače zadolževanje

-

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILO DOLGA

           43.969,18

550

Odplačilo domačega dolga

  43.969,18

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

4.711,13

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-43.969,18

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.)

48.680,31

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2013

           24.435,88

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

 

3.        Izvrševanje začasnega financiranja

 

4. člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

 

5. člen

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

 

4.      Končna določba

 

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2015 dalje.

 

Številka: 41002-003/2014-1

Benedikt, 28. november 2014

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor